Formularz recenzencki

Recenzja wydawnicza artykułu przeznaczonego do publikacji

w Interdisciplinary Studies in Musicology

 

Tytuł artykułu: ………………………………………………………………………………..

 

Kryteria oceny

Punktacja

(0 - 5)

Czy artykuł spełnia wymogi stawiane oryginalnym pracom twórczym?

 

Czy artykuł ma charakter naukowy?

 

Czy artykuł ma charakter interdyscyplinarny?

 

Na ile autor artykułu odwołuje się do aktualnego stanu wiedzy w ramach podjętej problematyki?

 

Czy układ artykułu jest czytelny?

 

Suma punktów

 

 

1. Zastrzeżenia i postulaty pod adresem autora (autorów)

…………………………………………………………………………………………………

2. Inne uwagi

………………………………………………………………………………………………….

3. Konkluzja - czy recenzowany artykuł nadaje się do druku:

A w aktualnej formie (20 – 25 p.)  

B po zmianach; patrz punkt 1 i 2 (13 – 19 p.)

C nie nadaje się do druku (0-12 p.)

 

 

 

 

Wniosek autora recenzji:      A         B         C       

 

 

 

 

 

_____________________________

(miejscowość, data, podpis autora recenzji)
Aktualizacja: 15.03.2018