Oświadczenie Autora

 

Miejscowość, data

 

Oświadczenie Autora

 

Ja, niżej podpisany/a …….. oświadczam, że przedkładany artykuł pt. ………. napisałem/am samodzielnie[1]. Oznacza to, że przy pisaniu artykułu, poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałem/am z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałem opracowania artykułu lub jego fragmentów innym osobom. Oświadczam ponadto, że przedkładany artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany oraz nie jest w chwili obecnej przedmiotem recenzji wydawniczej celem przyjęcia do druku w innej publikacji.

Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o opublikowaniu artykułu zostanie cofnięta a redakcja ma prawo powiadomić odpowiednie podmioty.

W przypadku przyjęcia mojego artykułu do publikacji wyrażam zgodę na jego zamieszczenie na stronie internetowej czasopisma oraz oświadczam, że nie roszczę sobie z tego tytułu praw do wynagrodzenia.

 

                                                                                  Podpis Autora[1] W przypadku współautorstwa patrz Informations for Authors, p. 1. c
Aktualizacja: 15.03.2018