Efekty kształcenia


Efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia:

 WIEDZA

- zna i rozumie podstawową terminologię używaną w muzykologii oraz jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
- ma podstawową wiedzę o miejscu muzykologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
- ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin muzykologii, obejmującą teorię i metodykę
- zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i style muzyczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
- ma podstawową wiedzę o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach badań muzykologicznych
- ma podstawową wiedzę o praktyce wykonawczej, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności artystycznej
- ma podstawową wiedzę o specyfice i przemianach form muzycznych reprezentatywnych dla różnych epok historycznych
- zna i rozumie podstawowe tendencje w historii muzyki oraz posiada orientację w piśmiennictwie muzykologicznym z danego zakresu tematycznego
- ma podstawową wiedzę na temat twórczości kompozytorów różnych okresów historycznych w aspekcie estetyki, stylu, teorii i recepcji
- zna i rozumie podstawowe zasady pisania prac naukowych
- rozumie prawidłowości zjawisk i procesów akustycznych i psychoakustycznych, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa z zakresu matematyki i fizyki
- zna specyfikę muzyki oraz jej pochodzenie, funkcje i uwarunkowania społeczne
- zna instrumenty muzyczne, ich genezę, cechy konstrukcyjne, właściwości akustyczne i zastosowanie
- zna podstawowe zasady organizacji materiału muzycznego i jego zapisu
- rozpoznaje różne rodzaje źródeł muzycznych i jest świadomy ich specyfiki
- rozumie i wyjaśnia potrzebę aplikacji wiedzy muzykologicznej w piśmiennictwie krytycznomuzycznym
- ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych
- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu estetyki oraz filozofii  w refleksji o muzyce

UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację, w celu określenia ich właściwości, znaczeń, oddziaływania społecznego, a także miejsca w procesie historyczno-kulturowym
- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i metodami badawczymi oraz wykorzystywać je do analizowania zjawisk muzycznych
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności muzykologiczne, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (ICT)
- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień muzykologicznych, korzystając z różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku muzykologii, jak i innych dyscyplin
- ma podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się językiem specjalistycznym muzykologii i porozumiewania się w sposób precyzyjny i logiczny zarówno z muzykologami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
- posiada umiejętność prezentowania własnych analiz i interpretacji dzieła muzycznego i wspiera je argumentacją
- potrafi posługiwać się różnymi rodzajami zapisu zjawisk muzycznych
- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących szczegółowych zagadnień muzykologicznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
- potrafi dokonywać słuchowej analizy i oceny zjawisk muzycznych
- potrafi stosować metody obliczeniowe wykorzystywane w badaniach muzykologicznych
- ma umiejętności językowe w zakresie muzykologii zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 znajomości wybranego języka obcego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
 
- dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności pracy w grupie, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie muzycznego dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata oraz uczestniczy w życiu kulturalnym regionu i kraju
- ma świadomość znaczenia kultury epok minionych dla kondycji współczesnego człowieka

 

Efekty kształcenia na studiach drugiego stopnia:

 WIEDZA

- zna i rozumie szeroki zakres terminologii używanej w muzykologii oraz jej zastosowania w obrębie różnych dyscyplin naukowych
- ma pogłębioną wiedzę o miejscu muzykologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin muzykologii, obejmującą teorię i metodykę na poziomie rozszerzonym
- zna różnorodne tradycyjne i współczesne nurty i style muzyczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania w szerokim kontekście
- ma pogłębioną wiedzę o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach badań muzykologicznych
- ma pogłębioną i szczegółową wiedzę o praktyce wykonawczej, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności artystycznej
- ma szczegółową wiedzę o specyfice i przemianach form muzycznych reprezentatywnych dla różnych epok historycznych
- zna i rozumie tendencje w historii kultury muzycznej oraz posiada orientację w specjalistycznym piśmiennictwie muzykologicznym z danego zakresu
- ma szczegółową i uporządkowaną wiedzę na temat twórczości kompozytorów różnych okresów historycznym w aspekcie estetyki, stylu, teorii i recepcji
- zna i rozumie zasady pisania prac naukowych
- konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasady ścisłego interpretowania zjawisk muzycznych, opartego na danych empirycznych płynących z badań w obszarze nauk przyrodniczych
- zna w sposób pogłębiony specyfikę muzyki oraz jej pochodzenie, funkcje i uwarunkowania społeczne
- ma pogłębioną wiedzę o związkach muzyki ze strukturami i instytucjami życia społecznego
- ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako współtwórcy kultury muzycznej
- rozpoznaje wszelkie rodzaje źródeł muzycznych i jest w pełni świadomy ich specyfiki
- rozumie i wyjaśnia w sposób pogłębiony potrzebę aplikacji wiedzy muzykologicznej w piśmiennictwie krytycznomuzycznym
- ma szczegółową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych
- rozumie specyfikę opery jako interdyscyplinarnej dziedziny twórczości artystycznej
- ma rozszerzona wiedzę o charakterze pedagogiki, psychologii i dydaktyki kierunkowej oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich wnikliwą krytyczną analizę i interpretację, w celu określenia ich wielorakich właściwości, znaczeń, oddziaływania społecznego, a także miejsca w procesie historyczno-kulturowym
- potrafi posługiwać się w sposób zaawansowany różnymi ujęciami teoretycznymi i metodami badawczymi oraz wykorzystywać je do analizowania zjawisk muzycznych
- potrafi samodzielnie zdobywać szczegółową wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności muzykologiczne, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (ICT)
- potrafi w sposób precyzyjny i logiczny wypowiadać się w mowie i na piśmie z wykorzystaniem własnych poglądów, na tematy dotyczące wybranych zagadnień muzykologicznych, w odniesieniu do różnych ujęć teoretycznych, pochodzących zarówno z muzykologii, jak i innych dyscyplin
- ma rozwinięte umiejętności w zakresie posługiwania się językiem specjalistycznym muzykologii i porozumiewania się w sposób precyzyjny i logiczny zarówno z muzykologami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
- posiada biegłą umiejętność prezentowania własnych analiz i interpretacji dzieła muzycznego oraz popierania ich argumentacją własną oraz zaczerpniętą z poglądów różnych autorów
- potrafi rozwiązywać aktualnie dyskutowane w literaturze fachowej problemy badawcze
- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących szczegółowych zagadnień muzykologicznych, z wykorzystaniem argumentacji własnej w odniesieniu do rozmaitych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
- potrafi dokonywać pogłębionej słuchowej analizy i oceny zjawisk muzycznych
- potrafi oceniać, porównywać i weryfikować wyniki badań naukowych
- ma umiejętności językowe w zakresie muzykologii zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+ znajomości wybranego języka kongresowego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
- potrafi sprawnie łączyć wiedzę z zakresu muzykologii z wiedzą z innych dziedzin nauk humanistycznych
- posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach działalności dydaktycznej 


KOMPETENCJE SPOŁECZNE
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
- dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności pracy w grupie, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
- ma głębokie przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i promuje przestrzeganie zasad etyki zawodowej
- w sposób wysoce świadomy uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania muzycznego dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata
Aktualizacja: 15.03.2018