Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

 

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Instytucie Muzykologii UAM

1. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Instytucie Muzykologii UAM są ustalone zgodnie z Regulaminem Studiów (RS) obowiązującym w UAM.

Kwestie nieustalone przez Regulamin Studiów (RS) są określone na podstawie decyzji Rady Instytutu Muzykologii UAM.

2.  Zasady obowiązują od roku akademickiego 2012-2013.

3. Przez egzamin dyplomowy rozumie się egzamin licencjacki lub egzamin magisterski
(zgodnie z § 66 RS UAM).

4.  Do egzaminu dyplomowego może przystąpić student, który:

1.       zaliczył wszystkie wymagane programem studiów przedmioty (z wyjątkiem zaliczenia z seminarium za ostatni semestr, które uzyskuje w dniu egzaminu dyplomowego);

2.       uzyskał pozytywne recenzje pracy dyplomowej (w rozumieniu pracy licencjackiej lub magisterskiej);

3.       w przypadku, gdy jedna z recenzji pracy dyplomowej nie jest pozytywna, uzyskał zgodę dziekana na dopuszczenie do egzaminu dyplomowego po zasięgnięciu przez dziekana opinii drugiego recenzenta (zgodnie z § 67 p. 2 RS UAM);

4.       złożył w dziekanacie do dnia 30 czerwca ostatniego semestru studiów:

a.       indeks

b.      3 oprawione egzemplarze pracy dyplomowej (dwa w twardej oprawie i jeden w miękkiej oprawie z drukiem dwustronnym) opatrzone akceptacją promotora i parafowane jego podpisem z datą na stronie tytułowej,

c.       1 egzemplarz pracy dyplomowej na płycie CD w formacie PDF (Adobe Acrobat),

d.      oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z drukowaną.

5. W nagłych przypadkach losowych bądź w innej uzasadnionej sytuacji, na pisemny wniosek studenta złożony w ciągu 7 dni od 30 czerwca ostatniego semestru studiów, dziekan może zezwolić na przedłużenie złożenia pracy dyplomowej, ale nie później niż do 10 września ostatniego semestru studiów (stosuje się odpowiednio postanowienia z punktu 4.a-4.d). 

6. Studenta, uczestniczącego w programie Erasmus i biorącego udział w wymianie w czasie ostatniego semestru studiów, obowiązują wszystkie postanowienia ,,Zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Instytucie Muzykologii UAM".

7.  Oceny pracy dyplomowej  dokonuje promotor oraz powołany przez dziekana recenzent (zgodnie z § 64 RS UAM) w odniesieniu do ustalonych standardów pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) obowiązujących w Instytucie Muzykologii UAM.

8. Promotorem pracy dyplomowej jest profesor lub doktor habilitowany, przy czym:

a.       promotorem pracy licencjackiej może być nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora, wówczas recenzentem pracy winien być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora (zgodnie z § 61 p. 1 i 3 RS UAM);

b.      promotorem pracy magisterskiej jest profesor albo doktor habilitowany (zgodnie z § 61 p. 1 RS UAM), a recenzentem jest adiunkt;

c.       promotorem pracy magisterskiej może być adiunkt nie mający stopnia naukowego doktora habilitowanego, jeśli w uzasadnionym przypadku zgodę na to wyraziła Rada Wydziału Historycznego, ale wówczas recenzentem pracy winien być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora (zgodnie z § 61 p. 2 i 3 RS UAM).

9. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w której skład wchodzi dziekan, promotor pracy i recenzent (zgodnie z § 68 p. 2 RS UAM).

10. Dziekan wyznacza termin egzaminu dyplomowego (zgodnie z § 63 oraz § 72 p. 1 i 2 RS UAM), który powinien odbyć się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej. 

11. Dziekan wyznacza termin:

a.       egzaminu dyplomowego licencjackiego nie później niż do 15 września ostatniego semestru studiów;

b.      egzaminu dyplomowego magisterskiego nie później niż do 30 września ostatniego semestru studiów;

c.       drugiego egzaminu dyplomowego (termin ostateczny) w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, ale nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu;

d.      egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) w przypadku przedłużonego terminu złożenia pracy dyplomowej, ale nie później niż do 30 września ostatniego semestru studiów.

11. Forma i zakres egzaminu dyplomowego:

a.       egzamin dyplomowy ma formę egzaminu ustnego;

b.      egzamin poprzedza poinformowanie studenta o ocenie pracy dyplomowej wystawionej przez promotora i recenzenta pracy;

c.       w ramach egzaminu student odpowiada na trzy pytania (dwa zadane przez promotora i jedno przez recenzenta);

d.      dwa pytania są związane tematycznie z problematyką pracy dyplomowej, a trzecie pytanie powinno być związane z zakresem przedmiotowym programu studiów na danym poziomie kształcenia;

e.      odpowiedzi studenta są oceniane w dniu egzaminu, zgodnie ze skalą ocen określoną w § 22 p. 1 RS UAM;

f.        na podstawie ocen z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne wyznaczana jest średnia, która jest oceną końcową egzaminu dyplomowego;

g.       w czasie egzaminu dyplomowego ustalany jest ostateczny wynik studiów zgodnie z § 73 p. 1 RS UAM;

h.      w dniu egzaminu student zostaje poinformowany o uzyskanych ocenach z egzaminu ustnego oraz o proponowanym przez komisję ostatecznym wyniku studiów, który musi być zatwierdzony przez dziekana.

 

12. Student uzyskuje zaświadczeniu o uzyskaniu tytułu licencjata/magistra, a w przeciągu miesiąca od terminu egzaminu dyplomowego - dyplom wraz z suplementem.
Aktualizacja: 15.03.2018