Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta studiów stacjonarnych I stopnia

Kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Absolwent dziennych studiów I stopnia na kierunku Muzykologia UAM posiada umiejętności i wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych objętych programem studiów. Licencjackie studia muzykologiczne umożliwiają nabycie wiedzy z historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz kształcą umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok. Ponadto absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnienia współczesnej krytyki muzycznej zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym lub - alternatywnie - wiedzę i umiejętności dotyczące różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych w muzykologii, różnych postaci źródeł zawierających notację muzyczną, metod stosowanych w badaniach źródłoznawczych, sposobu funkcjonowania bibliotek i archiwów posiadających źródła muzyczne. Absolwent winien znać przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się fachową terminologią muzyczną w języku obcym.

Absolwent studiów muzykologicznych I stopnia na UAM jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej oraz organizacją życia muzycznego, a także nabywa kompetencji w zakresie edytorstwa muzycznego, pracy źródłoznawczej lub szeroko pojętej krytyki muzycznej. Zakres wiedzy akademickiej na licencjackich studiach muzykologicznych umożliwia podjęcie magisterskich studiów muzykologicznych oraz studiów magisterskich na innych wydziałach UAM i na innych uczelniach.

Absolwent trzyletnich studiów zawodowych otrzymuje tytuł licencjata muzykologii.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dziennik Ustaw nr 243, poz. 1445)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dziennik Ustaw nr 253, poz. 1520).

 

Sylwetka absolwenta studiów stacjonarnych II stopnia

Kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów muzykologicznych II stopnia na UAM jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej i organizacją życia muzycznego. Absolwent realizujący dodatkowo specjalność operologiczną w szczególny sposób jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich instytucjach kultury związanych z teatrem operowym, a absolwent realizujący dodatkowo specjalność nauczycielską ma możliwość nauczania w szkołach muzycznych.

Studia dają możliwość podjęcia prac badawczych i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.

Podstawa prawna:

 ·  dotyczy wszystkich absolwentów

·          Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dziennik Ustaw nr 243, poz. 1445)

·        Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dziennik Ustaw nr 253, poz. 1520).

·  dodatkowo ‒ dotyczy absolwentów, którzy poza programem studiów II stopnia realizowali specjalność nauczycielską

 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego (Dziennik Ustaw nr 14, poz. 135).

 · dodatkowo ‒ dotyczy absolwentów, którzy poza programem studiów II stopnia realizowali specjalność operologiczną (unikatową w skali kraju)

 Porozumienie między Instytutem Muzykologii UAM a Zakładem Dramatu i Teatru Instytutu Filologii Polskiej UAM dotyczące Międzywydziałowej Specjalności Operologicznej.
Aktualizacja: 15.03.2018