PROGRAM STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Studenci odbywają zajęcia w zakresie przedmiotów ogólnych, podstawowych oraz kierunkowych, w łącznym wymiarze 1960 godzin (184 punktów ECTS). Program dziennych muzykologicznych studiów licencjackich obejmuje dziedziny muzykologii historycznej, muzykologii systematycznej oraz etnomuzykologu, a także szereg zajęć teoretyczno-praktycznych i warsztatowych.

Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe na muzykologii UAM (O) oraz przedmioty fakultatywne (F). Na zajęcia fakultatywne przeznaczono 460 godzin (62 punktów ECTS), co stanowi 23,5% łącznej liczby godzin i 33,7% łącznej liczby punktów ECTS.

W zakresie przedmiotów fakultatywnych znajdują się:

1.     blok fakultatywny-ogólnouniwersytecki, realizowany jako pozakierunkowe wykłady z oferty ogólnouniwersyteckiej (30 godzin/semestr, od 3 do 6 semestru włącznie, po 2 ECTS za każdy semestr), które wchodzą w zakres przedmiotów ogólnych. Proponowane dziedziny: antropologia, historia, psychologia, socjologia, nauki przyrodnicze, filozoficzne oraz nauka o literaturze. Szczegółowy wykaz wykładów z każdej dziedziny będzie aktualizowany w każdym roku akademickim (zgodnie z programami nauczania na innych wydziałach UAM).

2.     przedmioty kierunkowe, wybierane z oferty kierunku muzykologia:

       blok fakultatywny-kierunkowy (30 godzin/semestr, na II roku w semestrze zimowym i letnim, po 4 ECTS za każdy semestr). W ramach bloku proponuje się konwersatorium z krytyki muzycznej lub źródłoznawstwa. 

      konwersatorium specjalistyczne (30 godzin/semestr, na II roku w semestrze zimowym i letnim, po 2 ECTS za każdy semestr). W ramach konwersatorium proponuje się zajęcia dotyczące historii muzyki do 1800 roku lub historii muzyki od 1800 roku.

       proseminarium (30 godz. realizowane w 5 semestrze, 8 ECTS)

       seminarium licencjackie (30 godz. realizowane w 6 semestrze, 10 ECTS)

       4 przedmioty fakultatywne (w wymiarze 30 godz. każdy, realizowane w formie konwersatorium, po 5 ECTS za każdy przedmiot) do wyboru w toku 3-letnich studiów licencjackich spośród 6 oferowanych:

- Muzyka popularna 1 (semestr zimowy);

- Instrumentologia (semestr zimowy);

- Style jazzu (semestr zimowym);

- Muzyka popularna 2 (semestr letni);

- Podstawy edytorstwa muzycznego (semestr letni);

- Praktyka wykonawcza (semestr letni);

Po II roku studiów (po semestrze 4), student winien odbyć 2-tygodniowe (10 dni roboczych, tj. 40 godzin) praktyki zawodowe, które wybiera z oferty praktyk: etnomuzykologicznych, archiwistycznych lub fonograficzno-edytorskich. Praktyki odbywają się poza siedzibą kierunku. Za realizację praktyk student otrzymuje 4 ECTS.

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry). Studenci odbywają zajęcia w zakresie przedmiotów ogólnych, podstawowych oraz kierunkowych, w łącznym wymiarze 900 godzin (126 ECTS). Program dziennych muzykologicznych studiów magisterskich obejmuje dziedziny muzykologii historycznej, muzykologii systematycznej oraz etnomuzykologii. W ramach studiów są przedmioty obowiązkowe na muzykologii UAM (O) oraz przedmioty fakultatywne (F).

Na zajęcia fakultatywne przeznaczono 300 godzin (64 ECTS), co stanowi 34,5% łącznej liczby godzin i 50,8% łącznej liczby ECTS. Zajęcia dydaktyczne w zakresie zajęć fakultatywnych obejmują roczne seminarium magisterskie na I i II roku studiów oraz specjalistyczne moduły realizowane przez pierwsze 3 semestry w toku 2-letnich studiów.

Koncepcja specjalistycznego modułu:

1)    student zapisuje się w USOS-ie na konkretny moduł w danym semestrze;

2)    student może zmienić moduł (lub nie) po zakończeniu każdego semestru, ale ten sam moduł w toku studiów może realizować tylko dwa razy;

3)    moduły oznaczone jako I, II lub III są (każdy z osobna) opisane wspólnym sylabusem, którego treść zawiera opis przedmiotów wchodzących w jego skład, zgodny z zatwierdzonymi kierunkowymi efektami kształcenia dla muzykologicznych studiów II stopnia;

4)    w zakresie modułu zajęcia są prowadzone w formie seminariów;

5)    każdy moduł obejmuje 60 godzin zajęć, za które student otrzymuje łącznie 10 ECTS;

6)    zakresy tematyczne modułów:

·       Moduł I - historyczno-muzyczny (do 1800 roku)

(1)   źródłoznawstwo muzyczne (30 godz./semestr dla studenta; 5 ECTS)

(2)   techniki kompozytorskie (30 godz./semestr dla studenta; 5 ECTS)

 

·       Moduł II - historyczno-muzyczny (po 1800 roku)

(1) kultura muzyczna (30 godz./semestr dla studenta; 5 ECTS)

(2) techniki kompozytorskie (30 godz./semestr dla studenta; 5 ECTS)

·       Moduł III -  antropologiczno-muzyczny

(1)   muzyka w kulturze popularnej (30 godz./semestr dla studenta; 5 ECTS)

(2)   muzyka w żywej tradycji (30 godz./semestr dla studenta; 5 ECTS)

 

7)   treść merytoryczna zajęć w zakresie danego modułu zmienia się wraz z końcem semestru, co daje możliwość nie powielania zajęć, gdy student po ukończeniu semestru nie zmieni modułu

8)   zaliczenie danego modułu na ocenę odbywa się na podstawie średniej z ocen uzyskanych z obu przedmiotów wchodzących w skład każdego z modułów.

Dodatkowo (poza programem studiów II stopnia) studenci mogą odbyć zajęcia w ramach:

        specjalności nauczycielskiej. Liczba godzin i zakres przedmiotowy specjalności jest regulowany Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.131). Studenci realizują Moduł 2 i 3, nabywając tym samym uprawnień do nauczania na wszystkich poziomach poza nauczaniem początkowym.

        specjalności operologicznej, która jest unikatową specjalnością na studiach muzykologicznych w skali kraju. Liczba godzin i zakres przedmiotowy specjalności jest regulowany odrębnym programem specjalności, który powstał w wyniku współpracy i porozumienia Katedry Muzykologii UAM oraz Zakładu Dramatu i Teatru Instytutu Filologii Polskiej UAM. Międzywydziałowa Specjalność Operologiczna stanowi wspólną ofertę dydaktyczną obydwu jednostek. Program specjalności obejmuje przedmioty realizowane w 4 modułach w ciągu 2-letnich studiów II stopnia. W danym roku akademickim realizowane są 2 kolejne moduły (moduł 1 i 2, a w następnym roku moduł 3 i 4), w których uczestniczą studenci z I i II roku studiów.

W czasie studiów magisterskich studenci realizujący wybraną(e) specjalność(ci) są zobowiązani odbyć praktykę(i) studencką(ie), której(ych) warunki i miejsce odbycia regulują stosowne programy danej specjalności.

 

 
Aktualizacja: 15.03.2018