Nowe zasady ankietyzacji zajęć dydaktycznych

 

 

Zasady przeprowadzania oceny zajęć w Instytucie Muzykologii UAM
1. Ocena zajęć prowadzonych w Instytucie Muzykologii UAM odbywa się raz w semestrze i dotyczy wszystkich zajęć, które zgodnie z Planem zajęć były prowadzone w danym semestrze przez nauczycieli akademickich UAM oraz doktorantów Instytutu.
2. Ocena przeprowadzana jest na początku ostatnich lub przedostatnich zajęć.
3. Oceny dokonują studenci uczestniczący w ocenianych zajęciach poprzez wypełnienie ankiety (zał. nr 1). Ankiety wypełniane są anonimowo tylko przez studentów uprawnionych do oceny, tj. zarejestrowanych w USOS-ie na oceniane zajęcia.
4. Ankiety dostarcza osoba prowadząca oceniane zajęcia, a po wypełnieniu zbiera je przedstawiciel studentów i wkłada je do zbiorczej koperty.
5. Na zaklejonej kopercie zapisane są następujące dane:
- nazwa zajęć
- termin przeprowadzenia oceny
- tytuł oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia
- liczba studentów uprawnionych do udziału w ocenie (zarejestrowanych w USOS-ie)
- liczba studentów uczestniczących w ocenie w dniu jej przeprowadzania.
6. Koperty z wypełnionymi ankietami przedstawiciel studentów przekazuje do Sekretariatu Instytutu Muzykologii, a poza godzinami pracy Sekretariatu przekazuje bezpośrednio Wicedyrektorowi ds. dydaktycznych lub pozostawia je w Portierni na nazwisko Wicedyrektora ds. dydaktycznych. 
7. Ewaluacji ankiet dokonuje zespół w składzie: Wicedyrektor ds. dydaktycznych w IM oraz przedstawiciele nauczycieli akademickich, po jednym z grupy: samodzielnych pracowników nauki i adiunktów (wybrani na dany rok akademicki przez Radę Instytutu). 
8. Wyniki oceny zajęć zostają przedstawione pisemnie i przekazane w zaklejonej kopercie osobom prowadzącym zajęcia, po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, najpóźniej do końca semestru następującego po okresie objętym oceną.
9. Zbiorcze wyniki ewaluacji zajęć prowadzonych przez pracowników i doktorantów otrzymuje także Kierownik danego Zakładu/Pracowni w IM.
10. W przypadku uzyskania przez prowadzącego zajęcia oceny negatywnej lub wskazania przez studentów nieprawidłowości w realizacji zajęć (np. brak regularności realizacji zajęć) Kierownik Zakładu/Pracowni jest zobowiązany do przeprowadzenia niezapowiedzianych hospitacji zajęć prowadzonych przez tę osobę (dwukrotnie w semestrze) oraz omówienia wyników hospitacji i zapoznania z protokołem hospitacji (dwa egzemplarze podpisane przez Kierownika i osobę hospitowaną).
11. W przypadku nauczycieli akademickich uzyskanie przez prowadzącego zajęcia bardzo dobrych wyników oceny zajęć przez trzy kolejne semestry jest podstawą do wystąpienia przez Kierownika Zakładu/Pracowni o przyznanie Nagrody Rektora UAM za osiągnięcia dydaktyczne.
12. Ogólny raport z przeprowadzenia oceny zajęć w danym semestrze jest przekazywany do wiadomości studentów Instytutu Muzykologii w czasie zebrania (zwołane po sesji egzaminacyjnej), w którym uczestniczą: Wicedyrektor ds. dydaktycznych, Kierownicy Zakładów/Pracowni, Opiekunowie poszczególnych roczników, Samorząd Studencki studentów IM, po jednym przedstawicielu danego rocznika. W czasie zebrania studenci mogą kierować propozycje zmian dotyczące poprawy jakości zajęć we wszystkich zakresach objętych ankietą.
13. Ogólny raport z przeprowadzenia oceny zajęć w danym semestrze jest przekazywany do wiadomości nauczycieli akademickich Instytutu Muzykologii w czasie zebrania pracowników IM (zwołane po sesji egzaminacyjnej).
14. Zasady przeprowadzenia oceny zajęć obowiązują od semestru letniego w roku akademickim 2015/2016.

Zasady analizy i interpretacji wyników oceny zajęć prowadzonych w Instytucie Muzykologii UAM
1. Ankieta jest ważna, gdy student udzieli ważnych odpowiedzi na co najmniej 10 z 14 pytań (ok.72%).
2. Odpowiedź jest ważna, gdy student zaznaczył tylko jedną odpowiedź spośród podanych.
3. Przy ustalaniu wyników oceny dla danych zajęć uwzględnia się tylko ankiety ważne.
4. Liczbę punktów uzyskanych w ankiecie oblicza się osobno dla każdego obszaru (od B do D) na podstawie średniej arytmetycznej (czyli sumy wszystkich ocen podzielonej przez liczbę udzielonych ważnych dopowiedzi) oraz mediany (czyli wartości środkowej wszystkich ocen uzyskanych w ankiecie, po odrzuceniu pojedynczych ocen skrajnych). Liczbę punktów wskazujących na ocenę każdego z obszarów od B do D podlegających ocenie określa się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
5. Ocenę końcową zajęć wyznacza się przez uśrednienie ocen z poszczególnych obszarów następująco:
średnia liczba punktów ocena
1,0-2,0 niedostateczna
2,1-3,0 dostateczna
3,1-4,0 dobra
4,1-5,0 bardzo dobra
7. Wyniki oceny zajęć wyrażane są w formie opisowej ze wskazaniem słownej oceny końcowej, średniej liczby punktów za poszczególne obszary (od B do D) oraz interpretacji uwag zamieszczonych w obszarze E ankiety. 
8. W przypadku braku ważnych ankiet lub uznania badania za niereprezentatywne informacja o jakości prowadzonych zajęć przez daną osobę jest pozyskiwana na podstawie protokołów z okresowej hospitacji zajęć i w ramach konsultacji z przedstawicielami Samorządu Studenckiego Instytutu Muzykologii oraz przedstawicielami danej grupy studentów (wyznaczonymi przez grupę).

 

 

 
Aktualizacja: 15.03.2018