Wzór ankiety str. 1

Ankieta oceny zajęć prowadzonych w Instytucie Muzykologii UAM 

Rok akademicki/semestr

2015/2016                            letni

Data przeprowadzenia oceny:

 

Nazwa przedmiotu:

 

Imię i nazwisko prowadzącego:

 

Forma zajęć:

wykład

ćwiczenia

konwersatorium

seminarium

inne

 

 

 

 

 

Rodzaj zajęć

obowiązkowe

(kierunkowe)

fakultatywne

(kierunkowe)

fakultatywne

(specjalistyczne)

 

 

 

 


            

A. Informacje o studencie wypełniającym ankietę:

1. Proszę podać częstotliwość obecności na ocenianych zajęciach:

0%-20%

 

21%-40%

 

41%-60%

 

61%-80%

 

81%-100%

 

2. Proszę podać swoją średnią ocen z poprzedniego semestru lub roku

    (nie dotyczy studentów pierwszego semestru na I roku studiów):

>4,5

 

4,1 - 4,5

 

3,6 - 4,0

 

3,1 - 3,5

 

< 3,0

 

 B. Organizacja zajęć:

3. Czy zajęcia odbywały się regularnie:

zawsze

5

 

w bardzo dużym stopniu

4

 

w dużym stopniu

3

 

średnio

2

 

w znikomym stopniu

1

 

4. Czy informacja o tematach zajęć i kryteriach zaliczenia lub egzaminu była podana:

na pierwszych zajęciach i nie uległa modyfikacji

5

 

na pierwszych zajęciach, ale uległa niewielkiej modyfikacji w toku cyklu zajęć

4

 

w połowie cyklu zajęć

3

 

w drugiej połowie cyklu zajęć

2

 

na ostatnich zajęciach przed zaliczeniem lub egzaminem

1

  

5. Czy była zachowana forma zajęć (wykład, konwersatorium, ćwiczenia):

zawsze

5

 

w bardzo dużym stopniu

4

 

w dużym stopniu

3

 

średnio

2

 

w znikomym stopniu

1

 
Aktualizacja: 15.03.2018