Zakład Badań nad Muzyką XIX-XXI wieku

 

Zakład Badań nad Muzyką XIX-XXI wieku, jako odrębna jednostka organizacyjna w strukturze Instytutu Muzykologii UAM, został powołany do życia w 2016 r.

 

SKŁAD OSOBOWY

 

Profesorowie:

prof. UAM dr hab. Marcin Gmys, pok. 2.63

prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek, pok. 2.62

prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, kierownik Zakładu, pok. 2.66

prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska, pok. 2.64

 

Doktoranci:

mgr Aleksandra Bliźniuk, pok. 2.52

mgr Jakub Banaś, pok. 2.52

mgr Renata Dobkowska, pok. 2.52

mgr Joanna Gaul, pok. 2.52

mgr Przemysław Krzywoszyński, pok. 2.52

mgr Anna Lubońska, pok. 2.52

mgr Weronika Nowak, pok. 2.52

mgr Magdalena Nowicka-Ciecierska, pok. 2.52

mgr Olga Olejniczak, pok. 2.52

mgr Mariusz Urban, pok. 2.52

mgr Hanna Winiszewska, pok. 2.52

 


BADANIA

 

Badania naukowe pracowników Zakładu dotyczą historii muzyki polskiej i powszechnej XIX-XXI wieku. Tematyka badań obejmuje analizę muzyki oraz interpretację dzieł muzycznych i ich kontekstów, a także zagadnienia idiomów kompozytorskich, stylów muzycznych i korespondencji sztuk. Procedurze badawczej poddawane są różne zakresy związane z muzyką, m.in. teatr operowy, muzyka programowa XIX wieku, relacje słowno-muzyczne w liryce wokalnej, wirtuozeria i styl twórczości instrumentalnej. Główne zakresy badań to: muzyka Chopina, życie i twórczość Juliusza Zarębskiego, twórczość operowa Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego i Stanisława Moniuszki, twórczość Feliksa Nowowiejskiego, piśmiennictwo estetyczne kompozytorów polskich XIX wieku, dokonania kompozytorów okresu Młodej Polski i twórców współczesnych, zwłaszcza z kręgu tzw. drugiej awangardy Szkoły Darmstadzkiej, wątki polskie w muzyce europejskiej w okresie od pierwszego rozbioru Polski do odzyskania niepodległości (1772-1918).Podejmowane problemy badawcze odnoszą się do perspektywy historyczno-źródłowej i estetycznej, wiążą się także z opracowaniami źródłowymi, redakcyjnymi oraz związanymi z leksykografią muzyczną. Obejmują zarówno refleksję nad zastosowaniem nauk ścisłych i techniki do częściowo zautomatyzowanych badań muzyki i jej percepcji (z wykorzystaniem programów komputerowych), jak i refleksję nad zastosowaniem psychoakustyki i badań kognitywnych w muzykologii.

 


DYDAKTYKA


Pracownicy Zakładu prowadzą kursowe wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu historii muzyki polskiej i powszechnej od wieku XIX do czasów najnowszych.

W ramach specjalizacji przedmiotowej prowadzone są także następujące zajęcia kursowe: Krytyka muzyczna, Analiza dzieła muzycznego: teorie i metody, Dzieje myśli o muzyce, Psychologia muzyki, Akustyka muzycznej oraz Techniki kompozytorskie po 1800 roku (w ramach Modułu II historyczno-muzycznego: Muzyka po 1800 roku).

Ponadto w ramach międzywydziałowej specjalności operologicznej prof. dr hab. Ryszard D. Golianek i prof. UAM dr hab. Marcin Gmys prowadzą wykłady i konwersatoria dla studentów Muzykologii i Filologii polskiej z zakresu: Historii opery, Krytyki operowej, a także Analizy dzieła operowego.

W Zakładzie prowadzone są również seminaria doktoranckie a wszyscy pracownicy Zakładu prowadzą seminaria magisterskie. Prof. dr hab. Ryszard D. Golianek prowadzi wykład w języku angielskim w ramach AMU-PIE.

 


DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU:


prof. UAM dr hab. Marcin Gmys:

• zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020

• członek Rady Programowej w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020 

• członek Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020

 

prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek:

• członek Rady Programowej w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020

• członek Komisji ds. Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020

• koordynator programu Erasmus w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020

 

prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska:

• dyrektor Instytutu Muzykologii w kadencji 2016-2020

• kierownik Zakładu Badań nad Muzyką XIX-XXI wieku w kadencji 2016-2020

• członek Rady Programowej w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020

• członek Komisji ds. Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
Aktualizacja: 15.03.2018