Pracownia Muzykologii Systematycznej

 

Pracownia Muzykologii Systematycznej, jako odrębna jednostka organizacyjna w strukturze Instytutu Muzykologii UAM, została powołana do życia w 2016 r.

 

SKŁAD OSOBOWY

Adiunkci:

dr hab. Piotr Podlipniak, pok. 2.56
dr Ewa Schreiber, pok. 2.55

 

BADANIA

Badania prowadzone w Pracowni Muzykologii Systematycznej skupiają się na muzyce pojmowanej zarówno z perspektywy estetycznej i kulturowej, jak i przyrodoznawczej. Ważną rolę odgrywa w nich estetyka i semiotyka, w szczególności myśl Eero Tarastiego, a także krytyczny namysł nad metodologią współczesnej muzykologii, głównie w kontekście nurtów wyrastających z tzw. nowej muzykologii.
Osobny element stanowią badania związane z dyskursem na temat muzyki współczesnej, w szczególności z refleksją kompozytorów z kręgu neoawangardy XX i XXI wieku. Obejmują one zarówno poetykę (m.in. metafory pojęciowe opisujące dźwięk, indywidualne narracje historycznomuzyczne), jak i specyficzne treści: refleksję na temat sposobów słuchania, sposoby definiowania odbiorcy oraz konsekwencje wynikające ze zmieniającego się statusu społecznego kompozytora. W interpretacji fenomenu pisarstwa kompozytorów, który przybliża ich działalność do roli teoretyka i krytyka, wykorzystane są teorie zaczerpnięte z filozofii, literaturoznawstwa i socjologii muzyki. 
Kolejnym obszarem zainteresowania Pracowni są redukcyjne badania interdyscyplinarne określane niekiedy mianem „nowego empiryzmu”. Badania te prowadzone są we współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych takich jak językoznawstwo, neurobiologia, psychologia, czy szerzej kognitywistyka. Wśród głównych zagadnień podejmowanych w ramach tych badań znajdują się: specyfika muzycznych zjawisk syntaktycznych, neuroestetyczne podstawy doświadczenia muzycznej wysokości dźwięku oraz organizacji czasu muzycznego, podobieństwa i różnice w przetwarzaniu zjawisk muzycznych i językowych, specyfika znaczenia muzycznego i jego odrębność na tle semantyki. Innym, choć pokrewnym obszarem badawczym Pracowni jest kwestia biologicznych źródeł muzyczności człowieka. Prace poświęcone tej problematyce prowadzone są także we współpracy z neurobiologią, etologią, biologią i psychologią ewolucyjną.


DYDAKTYKA

Pracownicy Pracowni prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu metodologii muzykologii, podstaw prelekcji i recenzji muzycznej, muzyki w przestrzeni społecznej, wprowadzenia do muzykologii, estetyki muzycznej, psychologii muzyki, akustyki muzycznej, podstaw analizy muzycznej, harmonii, a także zajęcia w ramach modułu fakultatywnego historyczno-muzycznego po 1800 roku i seminaria licencjackie i magisterskie.

 

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PRACOWNIKÓW PRACOWNI:

dr Piotr Podlipniak:
- kierwonik Pracowni Muzykologii Systematycznej
- Zastępca Dyrektora Instytutu Muzykologii ds Dydaktycznych w kadencji 2016-2020
- członek Rady Programowej w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
- członek Komisji ds Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
- redaktor naczelny pisma Interdisciplinary Studies in Musicology
- osoba wyznaczona do udzielana pierwszej pomocy na Wydziale Historycznym

dr Ewa Schreiber:
- członek Rady Programowej w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
- członek Zespołu ds Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
- członek Komisji ds Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Historycznym w kadencji 2016-2020
- sekretarz pisma Res Facta Nova
Aktualizacja: 15.03.2018