Zakład Badań nad Muzyką Dawną

 

Zakład Badań nad Muzyką XIX-XXI wieku, jako odrębna jednostka organizacyjna w strukturze Instytutu Muzykologii UAM, został powołany do życia w 2016 r.

 

SKŁAD OSOBOWY

 

Profesorowie:

prof. dr hab. Ryszard Wieczorek, kierownik Zakładu, pok. 2.65
prof. UAM dr hab. Alina Mądry, pok. 2.61

 

Adiunkci:

dr hab. Magdalena Walter-Mazur, pok. 2.60
dr Izabela Bogdan, pok. 2.59
mgr Patryk Frankowski (zastępstwo za dr Izabelę Bogdan), pok. 2.59 

 

Doktoranci:

mgr Karolina Kaźmierczak, pok. 2.52
mgr Olga Lisiecka, pok. 2.52
mgr Dominika Stopczańska, pok. 2.52
mgr Sonia Wronkowska, pok. 2.52
mgr Michał Wysocki, pok. 2.52BADANIA

W polu badawczym Zakładu Badań nad Muzyką Dawną mieści się szeroko pojęta kultura muzyczna w Europie i na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych aż do końca XVIII wieku. Badania obejmują zarówno dokumentację źródeł muzycznych, jak i analizę oraz interpretację dzieł muzycznych w różnych kontekstach – religijnym, kulturowym, społecznym i politycznym, z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy innych dyscyplin humanistycznych. 

W ramach działalności naukowej Zakładu podejmowane są badania nad kulturą muzyczną Europy w okresie późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności, w tym nad problematyką patronatu muzycznego, transferu kulturowego, specyfiką transmisji repertuaru oraz literackimi kontekstami muzyki. Prowadzone są też studia nad dawną refleksją teoretyczno-muzyczną, dziejami myśli muzycznej i historią edukacji muzycznej, głównie w renesansowej Italii oraz na niemieckim obszarze językowym okresu reformacji. 
Inny obszar badań wiąże się z muzyką sakralną będącą w obiegu na ziemiach XVII- i XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej (dokumentacja i analiza repertuaru, funkcjonowanie kapel kościelnych, zwłaszcza na obszarze Wielkopolski oraz w samym Poznaniu). Kolejnym polem badawczym jest dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku, w szczególności kultura muzyczna polskich benedyktynek, klasztorna edukacja muzyczna, liturgiczna funkcja muzyki i jej społeczne oddziaływanie. 
W oparciu o działający przy Zakładzie oddział Répertoire International des Sources Musicales prowadzone są kwerendy archiwalne i badania w zakresie dokumentacji źródeł powstałych na ziemiach Rzeczypospolitej, tworzone bazy danych oraz przygotowywane edycje krytyczne nowo odkrywanych kompozycji, prowadzące do ich przywrócenia współczesnej praktyce wykonawczej. Ponadto, w polu zainteresowania Zakładu mieści się szeroko pojęta problematyka instrumentologiczna: studia nad polskimi i europejskimi instrumentami muzycznymi oraz historycznym wykonawstwem muzyki dawnej. Podejmowana jest wreszcie problematyka metodologiczna, związana głównie ze źródłoznawstwem i edytorstwem muzycznym, a także kształtowaniem się XX-wiecznej muzykologii historycznej i specyfiką badań nad przeszłością muzyczną Europy. 

 

DYDAKTYKA

Działalność dydaktyczna Zakładu jest ściśle powiązana z profilem kształcenia Instytutu Muzykologii i nawiązuje do podejmowanych przezeń przedsięwzięć dydaktycznych. Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady kursowe, ćwiczenia i seminaria (licencjackie, magisterskie i doktoranckie) z zakresu kultury muzycznej Polski i Europy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Do wykładanych przedmiotów kierunkowych należą: kontrapunkt, dawne notacje muzyczne, instrumentologia, podstawy edytorstwa muzycznego, technologie informacyjne, praktyka wykonawcza, historia muzyki średniowiecza i renesansu, historia muzyki baroku, historia muzyki staropolskiej, dzieje myśli o muzyce, a także – w ramach modułu historyczno-muzycznego I (do 1800 roku) – źródłoznawstwo muzyczne oraz techniki kompozytorskie. 
Do zadań dydaktycznych Zakładu należy nie tylko wyposażenie studentów w wiedzę  teoretyczną i historyczną, lecz także w konkretne umiejętności praktyczne, m.in. poprzez organizowanie praktyk w polskich archiwach i bezpośrednią pracę nad źródłami muzycznymi, w powiązaniu z nauką obsługi programu komputerowego na potrzeby Répertoire International des Sources Musicales (program Muscat) oraz analizą odpowiednich instrukcji wydawniczych i rozwiązań edytorskich. Ich efektem jest sporządzanie krytycznych edycji źródłowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych (edytor nutowy Finale), co pozwala na doskonalenie warsztatu badawczego studentów oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji przydatnych im w późniejszej pracy zawodowej.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU:

prof. dr hab. Ryszard Wieczorek: 
• kierownik Zakładu Badań nad Muzyką Dawną w roku akademickim 2016-2017 
• członek Uczelnianego Zespołu Odwoławczego w kadencji 2016-2020 


dr hab. Magdalena Walter-Mazur:
• koordynator ds. ECTS w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020 


prof. UAM dr hab. Alina Mądry:
• członek Rady Programowej w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020 
• członek Zespołu ds. Promocji Kierunku w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
Aktualizacja: 15.03.2018