Pracownia Badań nad Muzyką Tradycyjną i Popularną

 

Pracownia Badań nad Muzyka Tradycyjną i Popularną, jako odrębna jednostka organizacyjna w strukturze Instytutu Muzykologii UAM, została powołana do życia w 2016 r.

 

SKŁAD OSOBOWY

Profesorowie:

prof. dr hab. Bożena Muszkalska, pok. 2.58

prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek, pok. 2.68

 

Adiunkci:

dr Jakub Kasperski, pok. 2.57

dr Łukasz Smoluch, kierownik Pracowni, pok. 2.57

 

BADANIA

Działalność Pracowni skupia się na badaniach muzyki tradycyjnej i popularnej zarówno w ich współczesnych przejawach, jak i w perspektywie historycznej. Pracownicy jednostki korzystają z interdyscyplinarnych metod i narzędzi muzykologii, etnomuzykologii, antropologii kulturowej, kulturoznawstwa czy socjologii.
Ważną część obszaru badań prowadzonych w ramach działalności Pracowni stanowi muzyka tradycyjna w Polsce i w środowiskach polonijnych jako istotna praktyka kulturowa oraz sposób identyfikacji regionalnej, etnicznej i narodowej. Badania prowadzone są także nad innymi tradycjami regionalnymi Europy, m. in. Skandynawii czy basenu Morza Śródziemnego, a także nad tradycjami pozaeuropejskimi. Odrębną część obszaru badań stanowi muzyka popularna, w szczególności muzyka rockowa i tzw. world music.
Procedurze badawczej poddawane są rozmaite praktyki muzyczne - od ludowej gry skrzypcowej, poprzez tradycyjną europejską wielogłosowość wokalną, ekspresję wokalną w muzyce nu-metalowej, po grę na australijskim didjeridu. Praktyki te rozpatrywane są w całym ich uwikłaniu w konteksty językowe, religijne, społeczne, polityczne itd. Refleksji podlegają także nowe metody prowadzenia badań, na przykład badań terenowych w ramach etnomuzykologii, badań z wykorzystaniem analizy komputerowej czy badań porównawczych muzyki popularnej.

 

DYDAKTYKA

Pracownicy jednostki prowadzą kursowe wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu etnomuzykologii, muzyki popularnej, edytorstwa muzycznego, prawno-ekonomicznych aspektów działalności twórczej, zasad muzyki, harmonii i form muzycznych.

 

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PRACOWNIKÓW PRACOWNI:

dr Łukasz Smoluch:
- kierownik Pracowni Badań nad Muzyką Tradycyjną i Popularną w roku akademickim 2016-2017
- członek Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
- członek Komisji ds. Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
- opiekun Sekcji Etnomuzykologicznej Studenckiego Koła Naukowego Muzykologów UAM

dr Jakub Kasperski:
- członek Rady Programowej w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
- członek Zespołu ds. Promocji w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
- członek Zespołu ds. Ewaluacji Ankiet Studenckich w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
- opiekun Sekcji Muzyki Popularnej Studenckiego Koła Naukowego Muzykologów UAM

 


 

 
Aktualizacja: 15.03.2018