Profesorowie seniorzy

         

prof. dr hab. Andrzej Rakowski

 

Rozprawa doktorska (1963): Transjenty początkowe w dźwięku aerofonicznych instrumentów muzycznych
Miejsce: Politechnika Warszawska; Wydział Łączności
promotor: prof. dr hab. Ignacy Malecki

Rozprawa habilitacyjna (1977): Kategorialna percepcja wysokości dźwięku w muzyce
Miejsce: Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny, Instytut Muzykologii

Profesor nzw. (1982), prof. zw. (1989), chłonek korespondencyjny PAN (1994-), przewodniczący Komitetu Akustyki PAN (1996-)


OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH
Psychoakustyka muzyczna: akustyczne i psychologiczne podstawy percepcji materiału dźwiękowego muzyki. W tym określanie progów różnicowych percepcji elementarnych wrażeń słuchowych wysokości, głośności, barwy i czasów trwania dźwięków muzycznych, badanie krótko i długotrwałej pamięci elementarnych wrażeń słuchowych oraz słuchu absolutnego, skalowanie wrażenia wysokości i barwy dźwięków oraz badanie wrażenia dysonansu sensorycznyego, a także psychologiczne i psychoakustyczne podstawy kodu komunikacji muzycznej.
Akustyka instrumentów muzycznych i sal koncertowych: badanie zagrożeń słuchu wskutek ekspozycji na silne dźwięki muzyczne.
Powszechna edukacja muzyczna:
studia porównawcze dotyczące efektywności systemów edukacji muzycznej w Polsce i w innych krajach oraz ocena sytuacji obecnej z punktu widzenia upowszechniania ogólnych wartości kultury w społeczeństwie polskim.

PUBLIKACJE

Ponad 200 opublikowanych prac oryginalnych, w tym 2 monografie autorskie, 2 pod własną redakcją i 1 podręcznik. Redakcja naukowa i/lub autorstwo haseł z zakresu akustyki w 6 encyklopediach.

A) MONOGRAFIE
 • Kategorialna percepcja wysokości dźwięku w muzyce, Warszawa: PWSM 1978.
 • Podstawowe uwarunkowania dostępu dzieci i młodzieży do kultury muzycznej w Polsce, Warszawa: AMFC 1984.

B) PODRĘCZNIK

 • Wybrane zagadnienia z akustyki, Warszawa: AMFC 1979.

C) REDAKCJE

 • Studia nad wysokością i barwą dźwięku, Warszawa: AMFC 1999.
 • Kształtowanie i percepcja sekwencji dźwięków muzycznych, Warszawa: AMFC 2002.
D) ARTYKUŁY
 • The application of the autocorrelation method to the spectral analysis of sound records, "'Acustica" 1961/11, s. 39-45.
 • Openingtransients in tones of the flute,  Bull. Soc. Ami. Sc. et Lt. Poznań; 1967/19, s. 147-161.
 • EineAnalyse des Intonierungsvorganges bei Orgeln, "Gravesaner Blätter" 1969/15, s. 46-58.
 • Onsome secondary masking effects, "Acustica" 1974/31, s. 325-329.
 • Skalemuzyczne jako pojęcia fizyczne, psychologiczne i muzyczne, [w:] Ze studiów nad metodami etnomuzykologii, red. A. Czekanowska i L. Bielawski, Wrocław-Warszawa 1975, s. 51-76.
 • Pitchshifts in post-stimulatory masking, ''Acustica'' 1976/34, s. 320-323.
 • Psychoacousticalequivalents of tuning curves as determined by the post-stimulatory masking technique,  "Archives of Acoustics" 1976/1, s. 127-136.
 • Variabilityof the hearing threshold tracings in automatic audimetry beyond the initial transient phase, "Archives of  Acoustics" 1977/2, s. 71-79.
 • Theapplication of organ sound in reverberation measurements in the concert hall of Warsaw Academy of Music, " Archives of Acoustics" 1977/2, s. 105-113.
 • Measurementsof pitch,  "Journal of the Catgut Acoustical Society" 1977/27, s. 11-29.
 • Openingtransients and the quality of classic guitars, " Archives of Acoustics" 1978/3, s. 81-86.
 • Themagic number two: seven examples of binary apposition in pitch theory,  "The Humanities Association Review" 1979/30, s. 24-45.
 • Poststimulatorypitch shifts for pure tones,  "The Journal of the Acoustic Society of America" 1980/68, s. 467-472.
 • Psychoacousticdissonance in pure-tone intervals: Disparities and common findings, [ w:] Tiefenstruktur der Musik TU, ed. C. Dahlhaus, M. Krause, Berlin1982, s. 51-67.
 • Pitchdiscrimination and musical interval recognition in backward masking, [ w:] Hearing-Physiological Bases and Psychophysics, eds. R. Klinke, R. Hartman, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo 1983, s. 315-320.
 • Próg różnicy wysokości i pamięć słuchowa jako wyznaczniki systemu kategoryzacji wysokościowej dźwięków w muzyce, [ w:] Dzieło Muzyczne - Teoria, Historia, Interpretacja, red. I. Poniatowska, Kraków 1984, s. 57-70.
 • The perception of musical intervals Council for Research in Music Education, "Bulletin" 1985/16, s. 175-186.
 • In search for the criteria of absolute pitch, "Archives of Acoustics" 121987, s. 75-87.
 • Dwuczynnikowa teoria wysokości dźwięku w świetle badań psychoakustycznych,  "Muzyka" 1987/2, s. 3-12.
 • Organizacjamateriału wysokościowego muzyki na tle uniwersalnych cech języka, "Muzyka" 1987/4, s. 39-59.
 • Badanie standardów i kategorii w słuchu absolutnym,  "Muzyka" 1988/3, s. 3-20.
 • Pitch code in music as compared with the natural language code,  "Archives of Acoustics" 1988/13, s. 313-322.
 • Some phonological universals in music and language, "Qualitative Linguistics" 1988/37, s. 1-9.
 • Intonation variants of musical intervals in isolation and in musical contexts, "Psychology of Music" 1990/18, s. 60-72.
 • Context-dependentintonation variants of melodic intervals, [w:] Music, Language, Speech and Brain, eds. J. Sundberg, L. Nord, R. Carlson, London 1991, s. 203-211.
 • Musicvs noise: A comparison of loudness estimates, "Archives of Acoustics" 1992/17, s. 203-216.
 • Musical instruments as sources of noise, "The Journal of the Acoustic Society of Japan" 1993/14, s. 151-154.
 • Short-termmemory for pitch investigated with vocal matchings,  "Archives of Acoustics" 1993/18, s. 173-179.
 • Categorical perception in absolute pitch,  "Archives of Acoustics" 1993/18, s. 515-523.
 • Psychoakustyczne podstawy kodu komunikacji muzycznej,  "Muzyka" 1994/2, s.1-8.
 • Loudmusic threshold shifts and damage risk prediction,  "Archives of Acoustics" 1994/19.
 • Loudness level and sound pressure level: A comparison of musical instruments, "The Journal of the Acoustic Society of Amererica" 1994/96, s. 3375-3379.
 • Short-termmemory for pitch, [w:] Recent Trends in Hearing Research, eds. H. Fastl, S. Kuwano, A. Shick , Oldenburg 1996, s. 99-129.
 • Pitchstrength, pitch value and pitch distance, " Acustica" 1996/82.
 • Polskie wychowanie muzyczne, [w:] "Studia Edukacyjne" 1996/2, s. 109-119.
 • Loudness reduction of music transmitted through building partitions (z T. Fidecki), "Acustica" 1996/82, s. 110.
 • Solfeż barwy na Wydziale Reżyserii Dźwięku (artykuł w języku japońskim), [w:] Ćwiczenie Wrażliwości Słuchowej - Teoria i Zastosowanie Metody Słuchania Technicznego, ed. S. Iwamiya, Kyushu Institute of Design, Fukuoka 1996, s. 113-121.
 • The phonological system of musical language in the domain of pitch, [w: ] "Interdisciplinary Studies in Musicology" 1997/4, 211-221.
 • Modele kształcenia nauczyciela muzyki w świetle założeń reformy szkolnej, [w:] Polska EdukacjaMuzyczna Wobec Przemian Systemowych, red. M. Jabłoński i J. Stęszewski, Poznań 1997, s. 35-53.
 • Wysokość dźwięku jako materiał fonologiczny języka muzycznego, "Muzyka" 1998/43, s. 7-24.
 • Wysokość dźwięku w muzyce i formy jej zapamiętywania, [w:] Dzieło Muzyczne Między Inspiracją a Refleksją, red. J. Krassowski, Gdańsk 1998, s. 284-298.
 • Perceptual dimensions of pitch and their appearance in thephonological system of music, “Musicae Scientiae” 1999/3(1), s. 23-39.
 • La memoir de la hauteur du son en musique, [w:] Contexts of Musicology, vol. 2, red. M. Jabłoński i in., Poznań 1999, s. 261-273.
 • Similarities in thephonological systems of music and language, “Speech and Language Technology” 1999/3, s. 11-20.
 • High frequencyhearing loss in percussion players, (z P. Rogowski, A. Jaroszewski), “Archives of Acoustics” 1999/24, s. 119-129.
 • Teaching psychoacoustics in Poland, (z E. Hojan), “Acustica” 1999/85, s. 623-625.
 • Roughness of beating tone pairsmeasured by absolute magnitude estimation, (z A. Miśkiewicz, T. Rościszowska), [w:] Music, Mind and Science, ed. Suk Won Yi , Seoul 1999, s. 496-505.
 • Badania nad polską nauką już nie wystarczą, '"Nauka i Przyszłość” 1999/4, s. 1-4.
 • Naturalna wysokość dźwięku i formy jej zapamiętywania, [w:] Człowiek-Muzyka-Psychologia, red. B. Kamińska, W. Jankowski, A. Miskiewicz , Warszawa 2000, s. 193-210.
 • History and presentday problems of music education in Poland, “Res Humanae” 2000/7, s. 125-133.
 • Sound pressure levels in emission ofpercussion instruments during training sessions, (z A. Jaroszewski, P.Rogowski),   “Archives of Acoustics” 2000/25, s. 283-289.
 • What is music?, “Musicae Scientiae, Disc. Forum” 2000/2, s. 125-130.
 • Poziom, siła wrażeniai progowe różnicowanie wysokości dźwięku w instrumentachmuzycznych, [w:] Muzyka w Kontekście Kultury, red. M. Janicka-Słysz, T. Malecka, K.Szwajgier, Kraków2001, s. 623-632.
 • Przemiany tradycyjnego modelu pracownikanauki, „Zagadnienia Naukoznawstwa”  2001/147, s. 89-90.
 • Wyobcowanie polskich uczelni ze środowiska, „Zagadnienia Naukoznawstwa”  2001/147, s. 91-93.
 • The psychological scaleof pitch measured by absolute magnitude estimation, (z A. Miśkiewicz), [ w:] Prosody, red. S.Puppel i G.Demenko, Poznań 2001, s. 211-221.
 • Resting hearingthresholds in children aged 7-10 years, (z A. Jaroszewski, P. Rogowski), “Archives of Acoustics” 2001/26, s. 175-182.
 • Recognition of notated melodies by possessors and nonpossessors ofabsolute pitch, (z K. Miyazaki) “Perception & Psychophysics” 2002/64, s. 1337-1345.
 • Muzyka w dwukierunkowym kształceniu nauczycieli – test odpowiedzialności za przyszłość kultury muzycznej w Polsce, [w:] Muzyka sztuką przezwyciężania czasu, red. Demska-Trębacz M, Warszawa 2003, s. 327-334.
 • Polski system powszechnej edukacji muzycznej, [w:] Chopin – w poszukiwaniu wspólnegojęzyka, red. A.Szenkler, Warszawa 2003, s. 172-179.
 • Słuch absolutny, [w:] Prace 50 Otwartego Seminarium z Akustyki, Szczyrk-Gliwice 2003, s. 335-344.
 • Low-frequency chroma recognition in musicians with absolute pitch, (z P. Rogowski, A.Miskiewicz), [w:] Proc. of the 18th International Congress on Acoustics, Kyoto 2004, s. 3603-3606.

           

prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski

 

Rozprawa doktorska (1965): Problematyka historyczna kurpiowskich pieśni
Miejsce: Instytut Sztuki PAN
promotor: prof. dr hab. J. M. Chomiński

Rozprawa habilitacyjna (1994): "Muzyka w muzyce" polskich kompozytorów od XVII do XX wieku. O cytowaniu ludowych melodii
Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Historyczny

Profesor UAM (1994-)


OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Etnomuzykologia, zwłaszcza na folklor polski, metodologia muzykologiczna oraz jej interdyscyplinarność, a także historia muzyki polskiej od XVII do XX w.

PUBLIKACJE
A) REDAKCJE
 • Michał Fedorowski, Lud białoruski, Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905, [z A. Obrębką -Jabłońską i in.], Warszawa t. 5: 1958; t. 6: 1960; t. 7 (suplement): 1969.
 • Tańce polskie z Vietoris Kodex. II połowa XVII wieku, [z Z.Stęszewską], Kraków 1960.
 • Stanisław Mierczyński: Muzyka Huculszczyzny, Kraków 1965.
 • Muzyczne Silva rerum XVII wieku, [z J. Gołosem], Kraków 1970.
 • Analyse und Klassifikation von Volksmelodien, [z D. Stockmann], Kraków 1973.
 • Polish Musicological Studies, [z Z. Chechlińską i E. Szczepańską], Kraków vol. I: 1977, vol. II: 1986.
 • Rocznik Chopinowski, nr 12-20, [z Z. Chechlińską i in.], Warszawa 1979-1988.
 • Chopin Studies, nr 1-4, [z Z. Chechlińską], Warszawa, 1986-1994.
 • Interdisciplinary Studies in Musicology, [z M. Jabłońskim], Poznań t. 1: 1993; t. 2: 1995; t. 3: 1997.
 • Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych, [z M. Jabłońskim], Poznań 1997.
 • Florian Dąbrowski. Pisma o muzyce, [z M. Jabłońskim], Poznań 1998.
 • Opera polska w XX wieku, [z M. Jabłońskim i H.Lorkowską], Poznań 1999
 • Res facta“, nr 8-10, 1977-1982, i „Res facta nova“, nr 1(10) n., 1994n. [z M. Bristigerem i in.]
 • Opera polska XVIII i XIX wieku, [z M. Jabłoński i in.], Poznań 2000.
 • Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich, Studia i materiały, [z B. Bartkowskim i in.], t. I, Lublin 1990.
 • Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie kultury muzycznej XX wieku, [z J. Astriabem i in.], Poznań 1999.
 • Mickiewicz i muzyka. Słowa, dźwięki, konteksty, [z T. Brodniewicz i in.], Poznań 2000.
 • Music in the World of Ideas. Dedicated to Michał Bristiger, [z H. Geyer i in.], Poznań 2001.
 • Chopin and His Work In the Context of Culture, vol. I i II, [z I. Poniatowską i in.] Kraków 2003.
B) ARTYKUŁY
 • Morfologia rytmów mazurkowych na Mazowszu Polnym. Studium analityczne, „Muzyka” 1949/4, s. 147-158, 1960/5, s. 29-51.
 • Pieśni kurpiowskie w twórczości Karola Szymanowskiego, [w:] Z. Lissa i in. (red.), Karol Szymanowski. Księga Sesji Naukowej poświęconej twórczości Karola Szymanowskiego, Warszawa 25-26 marca 1962, Warszawa 1964, s. 275-293.
 • Zur Genese und Chronologie des Mazurkarhythmus In Polen, [z Z. Stęszewską w:] Z. Lissa i in.( red.), The Book of the First International Musicological Congress Devoted to the Works of Frederick Chopin. Warszawa 15th – 22nd February, Warszawa 1965, s. 625-627.
 • „Chmiel”. Szkic problematyki etnomuzycznej wątku, „Muzyka” 1965/1, s. 3-33.
 • Die Apokope, eine Eigentümlichkeit im Volksliedervortrag, [w:] L. Finscher, Ch.-H. Mahling (red.), Festschrift für Walter Wiora, Kassel 1967, s. 141-147.
 • Sachen, Bewusstsein und Benennungen In ethnomusikologischen Untersuchungen. Am Beispiel der polnischen Folklore, „Jahrbuch für Volksliedforschung“ 1972/17, s. 131-170.
 • Remarques concernantles recherches sur la tradition vivante des chants religieux polonis, [w:] J. Pikulik (red.), Etat de recherches sur la musique religieuse dans la culture polonaise. Warszawa 1973, s. 123-145.
 • Uwagi o etnomuzycznej regionalizacji Polski, [w:] J. M. Michałowski (red.) Dyskurs o tradycji, Wrocław 1974, s. 323-348.
 • Geige und Geigenspiel In der polnischen Volksüberlieferung,[w:] W. Deutsch, G. Haid (red.), Die Geige in der europäischen Volksmusik, Wien 1975, s. 16-38.
 • Ethnomusikologische und ethnographische sowie dialektologische Regionalisierung im polnischen Sprachgebiet, [w:] K. Penusliski, B. Ristovski (red.), Rad XIX Kongresa Saveza Druzenja Folklorysta Jugoslavije, Krysevo 1972, Skopje 1977, s. 249-258.
 • Problem wartościowania kultur muzycznych, [w:] M. Tomaszewski i in. (red.), Muzyka w kontekście kultury, Kraków 1978, s. 222—235, dysk. s. 235-246.
 • Muzyka ludowa, [w:] M. Biernacka i in. (red.), Przemiany kultury ludowej, Wrocław 1981, s. 245-284.
 • Die künstleischenAnschaungen von Karol Szymanowski und die Musikkultur des tatravorlandes Podhale. Über die Umstände der Entstehung der „Harnasie“, [w:] M. Bistiger i in. (red.), Karol Szymanowski in seiner Zeit, Wilhelm Fink Verlag, 1984, s. 179-187.
 • La formazione della scienza musicale moderna del Settecento, [w:] La musica come arte e come scienza. Ricordando Padre Martini, "Quadrivium. Studi di filologia e musicologia", XXVI/1, Bologna 1985, s. 25-33.
 • On the need of standards of evaluation In ethnomusicological research, [w:] Trend sand Perspectiyes in Musicology, Stockholm 1985, s. 81-85.
 • Guido Adlers Musikgeschichtsbegriff, „Musicologica Austriaca“ 6, Föhrenau 1986, s. 47-57.
 • Zygmunt Krauze‘s „Aus aller Welt stammende“. Musical Folklor and the Work’s Intentional Message, [w:] V. Perczić (red.), Fołkłor i njegova umjetniczka transpozićija, Beograd 1989, s. 231-243.
 • Chopins Mazurka op. 41 Nr. 2 – Ausdruck des Heimwehs oder der nationalen Verpflichtung des Komponisten?, [w:] N. Dubowy i S. Meyer-Eller (red.), Festschrift Rudolf Bockholdt zum 50. Geburtstag, Pffanenhofen 1990, s. 359-366.
 • Wstęp,[w:] B. Bartkowski i in. (red.), Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i materiały, t. I, Lublin 1990, s. 9-15.
 • Über charakteristische Rhythmen im Fünf- und Achtachteltakt, [w:] M. Fink, G. Mössmer (red.), Musica privata. Die Rolle der Musik im privaten Leben. Festschrift für Walter Salmen, Innsbruck 1991, s. 379-385.
 • On the Role of Value Criteria In Ethnomusicological Research, [w:] M.P. Baumann (red.), Wihelmshaven 1991, s. 375-385.
 • Zur Geschichte des Terminus „ethnomusicology”, [w:] R. Schumacher (red.), Vielfalt musikalischer Kultur. Festschrift für Josef Kuckertz, Salzburg 1992, s. 527-530.
 • The Credibility of Oskar Kolberg’s Ethnomusicological Collection. A Contribution to the Problem of Historical Criticism, [w:] M.-P. Baumann i in. (red.), „Intercultural Music Studies“ vol. 4, Wilhelmshaven 1992, s. 102-119.
 • Probleme der Theorienreduktion in der Musikwissenschaft. Einleitende Bemerkungen, [w:] M. Jabłoński, J. Stęszewski (red.), Interdisciplinary Studies in Musicology, Poznań 1993, s. 68-73.
 • La teoria dello sviluppo di Robert Lach, [w:] M. Bristiger i in.(red.), Il pensiero musicale degli venti Ne trenta. Acta del Convegno, Firenze 1995, s. 149-160.
 • Some Remarks on the Relationship beetwen Musicology and Ethnomusicology, [w:] R. Pozzi (red.), Tendenzi e metodi nelle ricerca musicologica. Atti delCoveggno Internazionale Latina (27-29 Septembre 1990), Firenze 1995, s. 119-124.
 • Polish National Character In Music: what is it?, [w:] T. Walas (red.), Stereotypes and Nations, Cracow 1995, s. 225-230.
 • Zygmunt Mycielski, kompozytor, pisarz, myśliciel, autorytet, [w:] Z. Mycielska-Golik (red.), Zygmunt Mycielski. Dziennik 1950-1959, Warszawa 1999, s. 7-11.
 • Lexikon der Juden in der Musik z perspektywy współczesnej i polskiej, [w:] M. Jabłoński, J. Tatarska (red.), Muzyka i totalitaryzm, Poznań 1996, s. 47-60.
 • Zur „Entdeckung” von Beständen der ehmaligen Berliner Preussischen Bibliothek In Polen, [w:] Die Beziehuungen der Berliner Staatsbibliothek nach Polen. Reflexionen zur Zeit- Bestandsgeschichte, Berlin 1997, s. 180-185.
 • Volks-oder populäre Musik. Eine Fallstudie zur Musik des 17. Jahrhunderts, [w:] D. Stockmann, H. Koudal (red.), Historical Studies on Folk and Traditional Music, Copenhagen 1997, s. 71-82.
 • Rasseund Musik. Totalitarismus im Denken über Musik, [w:] M. Jabłoński, J. Stęszewski (red.), Interdisciplinary Studies in Musicology, Poznań 1997, s. 203-209.
 • Folkloryzm w twórczości Tadeusza Szeligowskiego, [w:] T. Brodniewicz i in. (red.), Tadeusz Szeligowski. Wokół twórcy i jego dzieła, Poznań 1998, s. 46-62.
 • History Revisited. Zygmunt Mycielski on Music and Culture, [w:] J. Brendel, S. Jakóbczyk (red.), Culture of the Time of Transformation, International Congress, Poznań 1998.
 • 37oder 491 Melodien? Bemerkungen zu einer nicht existierenden Theorie der (glaubwürdigen) ethnomusikalischen Sammlung, [w:] N. Ceribasić, G. Marosević (red.), Glazba, folklor i kultura, Essays in honour of Jerko Bezić, Zagreb 1999, s. 43-46.
 • Zur Frage der Beziehung Musikwissenschaft – Naturwissenschaften, [w:] W. Jauk i in. (red.), Festschrift Rudolf Flotzinger, „Musicologica Austriaca” 18, Wien 1999, s. 333-338.
 • Gdy (etno)muzykolog mówi „polska pieśń ludowa”, co właściwie ma na myśli?, [w:] M. Janicka-Słysz i in. (red.), Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2001, s. 599-604.
 • Polnische geistliche Gesänge in mündlicher Überlieferung als Forschungsaufgabe, [w:] H. Loos i K.-P. Koch (red.), Kirchenmusik - geistliche Musik - religiöse Musik. Bericht der Konferenz Chemnitz 28-30. Oktober 1999 anläßlich des 70. Geburtstages von Klaus Wofgang Niemöller, Sinzig 2002, s. 329-333.
 • Polnische Volks- und populäre Musik und das Schaffen von Fryderyk Chopin. Gibt es eine Lösungmöglichkeit für das alte Problem? [w:] I. Poniatowska i in.(red.), Chopin and his Work In the Context of Culture, Kraków 2003, tom. I, s. 228-231.
 • Wzór czy model, a może wzór i model? Do problemów języka muzykologii, [w:] Sz. Paczkowski (red.), Muzyka wobec tradycji. Idee, dzieło, recepcja. Dedykowane Profesor Irenie Poniatowskiej, Warszawa 2004, s. 113-118.
Aktualizacja: 15.03.2018