Rekrutacja na studia II stopnia

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia - kierunek muzykologia - w roku akademickim 2017/2018, na które postępowanie kwalifikacyjne jest inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin

1.              

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR)

1 czerwca 2017 r.

2.              

- zakończenie rejestracji,

- ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej,

- rozpoczęcie przyjmowania dokumentów,

- zakończenie przyjmowania dokumentów,

- rozpoczęcie egzaminów wstępnych, jeśli zostały przewidziane w postępowaniu kwalifikacyjnym

w terminach określonych przez poszczególne komisje rekrutacyjne, podanych w systemie IR


Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia - kierunek muzykologia - w roku akademickim 2017/2018 

Od kandydatów wymagany jest tytuł licencjata (z dowolnego kierunku studiów) oraz poddanie się rozmowie kwalifikacyjnej.
Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci z tytułem licencjata w zakresie muzykologii, którzy ze studiów licencjackich osiągnęli średnia ocen co najmniej 3,5 oraz z pracy licencjackiej co najmniej 4,0.


Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie stopnia zainteresowania studiami magisterskimi na kierunku muzykologia oraz poziom ogólnej wiedzy humanistycznej. Aby zostać przyjętym na studia magisterskie prowadzone na kierunku muzykologia kandydat winien uzyskać w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 10 z maksymalnej liczby 20 punktów.


Cudzoziemcy powinni legitymować się dyplomem ukończenia w Polsce wyższych studiów pierwszego stopnia (licencjackich) albo zalegalizowanym dyplomem lub innym dokumentem ukończenia szkoły wyższej za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).
Od osób nie będących obywatelami polskimi wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów magisterskich.

 

 
Aktualizacja: 15.03.2018