Działalność naukowa

 

Instytut Muzykologii prowadzi badania z zakresu szeroko pojętej muzykologii historycznej (historia muzyki powszechnej i polskiej, od XV do XXI wieku), a także muzykologii systematycznej oraz etnomuzykologii i antropologii muzycznej. Dynamicznie rozwijane są też badania interdyscyplinarne, sytuujące się na styku innych dyscyplin humanistycznych (literaturoznawstwo, filozofia), społecznych (psychologia, kognitywistyka, socjologia) oraz przyrodniczych (biologia, psychoakustyka). Od wielu lat Instytut Muzykologii współorganizuje konferencje naukowe, w tym cieszące się dużym uznaniem sympozja międzynarodowe, a także liczne konferencje o charakterze interdyscyplinarnym. Regularnie odbywają się otwarte dla szerokiej publiczności konwersatoria, realizowane wspólnie z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, które stanowią dogodną płaszczyznę wymiany myśli zarówno z muzykologami, jak i przedstawicielami innych dyscyplin naukowych z ośrodków polskich i zagranicznych. Ważnym obszarem działalności są szeroko zakrojone – w muzykologii polskiej unikatowe – badania nad teorią i historią teatru operowego i związana z tym specjalność operologiczna. Efekty badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Muzykologii są upowszechniane w publikacjach książkowych oraz licznych artykułach w pracach zbiorowych i czasopismach. Udział pracowników w międzynarodowych konferencjach oraz wymiana doświadczeń wpływają na ciągłe aktualizowanie programu nauczania.

 

 

 

 
Aktualizacja: 12.04.2018