Specjalność nauczycielska

 

Zdobycie specjalności nauczycielskiej jest warunkiem do podjęcia pracy nauczyciela przez absolwenta kierunku Muzykologia, który to kierunek nie ma charakteru studiów pedagogicznych.

Absolwent studiów muzykologicznych może podjąć pracę nauczyciela szkoły artystycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. (Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135), które głosi:


„§ 2. 2. Kwalifikacje do nauczania w szkołach muzycznych następujących przedmiotów:

1) historia muzyki z literaturą muzyczną,

2) literatura muzyczna,

3) formy muzyczne,

4) audycje muzyczne,

5) zasady muzyki posiadają także osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku muzykologia w innej niż wyższa szkoła muzyczna wyższej szkole oraz przygotowaniem pedagogicznym."


Standardy kształcenia nauczycieli na studiach zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych reguluje Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela


Realizacja modułów kształcenia

MINIMAL NA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH, PRAKTYK ORAZ MINIMAL NA LICZBA

PUNKTÓW ECTS PRZYPISANA POSZCZEGÓLNYM MODUŁOM

 

Moduł

Komponenty modułu

Godziny

Punkty

ECTS

Moduł 2:
Przygotowanie w zakresie psychologiczno- -pedagogicznym

1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

90

10

2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych

60

3. Praktyka

30

Moduł 3:
Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

1. Podstawy dydaktyki

30

15

2. Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie 15

edukacyjnym lub etapach edukacyjnych

90

3. Praktyka

120

 

* W wymiarze zapewniającym merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).

** W liczbie przypisanej do realizowanego kierunku studiów.

Realizacja każdego z modułów, zarówno na studiach, jak i studiach podyplomowych, prowadzi do uzyskania takich

samych efektów kształcenia.

 

Do wskazanych powyżej modułów dochodzą zajęcia specjalistyczne:

 

Emisja głosu: 10 h. zajęcia laboratoryjne (grupa 12-20 osób)

Prawne aspekty zawodu nauczyciela: 5 h. konwersatorium.

Pierwsza pomoc: 3 h. zajęć warsztatowych (grupa do 15 osób)

BHP w zawodzie nauczyciela: 2 h. wykładów.

Zajęcia organizowane są w wyznaczonych terminach (dniach i godzinach) w semestrze letnim.

 

 

 
Aktualizacja: 15.03.2018