Charakterystyka studiów

STUDIA MUZYKOLOGICZNE I STOPNIA

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia z uzasadnieniem:

obszar nauk humanistycznych                

Studia na kierunku Muzykologia mieszczą się w obszarze nauk humanistycznych, ze względu na swój przedmiot, rolę i metodę jaką odgrywają w upowszechnianiu różnych rodzajów wytworów kultury muzycznej zarówno polskiej, jak i europejskiej oraz pozaeuropejskiej. Zasadniczym trzonem studiów muzykologicznych I stopnia jest historia muzyki artystycznej Zachodu. Profil humanistyczny studiów muzykologicznych przejawia się poprzez historyczne, estetyczne i filozoficzne konteksty refleksji nad muzyką z uwzględnieniem specyfiki przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych. W programie kształcenia uwzględnione są także w niewielkim stopniu (realizowane w ramach jednego przedmiotu) treści odnoszące się do fizycznych aspektów muzyki (obszar nauk ścisłych), co wynika z konieczności traktowania wytworów kultury muzycznej, jako zjawisk i procesów akustycznych oraz psychoakustycznych.


 Związek ze strategią i misją uczelni

Studia muzykologiczne realizują misję Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w zasadniczych jej założeniach. Przygotowują do działalności intelektualnej i pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych i pełnych inicjatywy absolwentów. Kształtują świadomość odpowiedzialności za zachowanie muzycznego dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata, a także upowszechniają wartości konstytuujące wspólnotę tego duchowego i kulturowego dziedzictwa. Zapewniają studentom możliwość indywidualnego zdobywania wiedzy i nabywania określonych umiejętności, a także wpisują się w szczególną misję Uniwersytetu, polegającą na kształtowaniu myśli twórczej w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej dyskusji. Interdyscyplinarny profil studiów muzykologicznych jest zgodny z misją UAM przejawiającą się w świadomości zobowiązań wynikających z bogatych tradycji Uczelni. Łączą się także z kluczowymi celami strategii uczelni, zwłaszcza z celem 2, jakim jest wysoka i zróżnicowana jakość kształcenia. Ze względu na swoją specyfikę oraz prowadzone zajęcia fakultatywne studia te wpisują się również w cel operacyjny 2.4.1 – „Wprowadzenie studiów interdyscyplinarnych”; w cel operacyjny 2.5.1. – „Kształcenie kwalifikacji i kompetencji osobowościowych zgodny z oczekiwaniami społecznymi rynku pracy oraz Krajowymi Ramami Kwalifikacji”; w cel operacyjny 2.6. – „Wspieranie samodzielności studentów I i II stopnia” (zwiększanie udziału pracy własnej w programie studiów); w cel operacyjny 2.7.2. „Zwiększenie mobilności studentów i nauczycieli akademickich”; oraz w cel strategiczny 3 – „Uniwersytet otwarty na otoczenie”, zwłaszcza w cele operacyjne 3.1.3 (mecenat i organizacja przedsięwzięć artystycznych), 3.2.1 (współpraca z powszechnym systemem edukacyjnym) oraz 3.2.4 (współpraca ze stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi i kulturalnymi).

Cel studiów

Celem studiów muzykologicznych I stopnia jest ogólne wykształcenie humanistyczne absolwentów, dające im uporządkowaną i zróżnicowaną wiedzę z zakresu muzykologii historycznej, systematycznej i etnomuzykologii w kontekście przedmiotowych i metodologicznych powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi.

Cele szczegółowe:

·       wyposażenie absolwenta w wiedzę z historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok;

·       wyposażenie w wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnień współczesnej krytyki muzycznej, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym lub - alternatywnie - wiedzę i umiejętności dotyczące różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych w muzykologii, różnych postaci źródeł zawierających notację muzyczną, metod stosowanych w badaniach źródłoznawczych, sposobu funkcjonowania bibliotek i archiwów posiadających źródła muzyczne;

·       uzyskanie przez absolwenta wiedzy z zakresu specyfiki przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, opanowanie warsztatu badawczego muzykologa, w tym przyswojenie terminologii i umiejętności właściwych tej dyscyplinie;

·       uzyskanie umiejętności kompetentnego wypowiadania się na tematy dotyczące wybranych zagadnień muzykologicznych i porozumiewania się w sposób precyzyjny i logiczny zarówno z muzykologiami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów;

·       uzyskanie umiejętności posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich w praktyce zawodowej;

·       wykształcenie kompetencji w zakresie znajomości przynajmniej jednego języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się fachową terminologią muzyczną w języku obcym.

 

STUDIA MUZYKOLOGICZNE II STOPNIA

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia z uzasadnieniem:

obszar nauk humanistycznych                

Studia muzykologiczne mieszczą się w obszarze nauk humanistycznych ze względu na swój przedmiot, metodologię oraz zakres oddziaływania na środowiska humanistyczne dzięki ważkim związkom muzykologii ze współczesną europejską i pozaeuropejską kulturą muzyczną, a także życiem kulturowym społeczeństwa. Profil humanistyczny studiów muzykologicznych przejawia się poprzez historyczne, estetyczne i filozoficzne konteksty refleksji nad muzyką z uwzględnieniem specyfiki przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych. Poznańską specyfiką studiów muzykologicznych II stopnia jest pogłębienie interdyscyplinarnego profilu kształcenia z uwzględnieniem takich dyscyplin naukowych jak muzyka w przestrzeni społecznej  i psychologia muzyki. W programie kształcenia uwzględnione są także treści odnoszące się w niewielkim stopniu (w ramach dwóch przedmiotów) do społecznych i psychologicznych aspektów kultury muzycznej oraz treści – realizowane w ramach jednego przedmiotu – odnoszące się do obszaru nauk przyrodniczych. Wynika to z konieczności traktowania wytworów kultury muzycznej, jako zjawisk i procesów psychicznych – także warunkowanych biologicznie - oraz społecznych. Ze względu na prowadzenie specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela do wykazu kierunkowych efektów kształcenia zostały wprowadzone efekty z obszaru nauk społecznych, pozwalające na realizację zajęć z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki kierunkowej (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.).

 Związek ze strategią i misją uczelni

Studia muzykologiczne realizują misję Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w zasadniczych jej założeniach. Przygotowują do działalności intelektualnej i pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych i pełnych inicjatywy absolwentów. Kształtują świadomość odpowiedzialności za zachowanie muzycznego dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata, a także upowszechniają wartości konstytuujące wspólnotę tego duchowego i kulturowego dziedzictwa. Zapewniają studentom możliwość indywidualnego zdobywania wiedzy i nabywania określonych umiejętności, a także wpisują się w szczególną misję Uniwersytetu, polegającą na kształtowaniu myśli twórczej w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej dyskusji. Interdyscyplinarny profil studiów muzykologicznych jest zgodny z misją UAM przejawiającą się w świadomości zobowiązań wynikających z bogatych tradycji Uczelni.

 Łączą się także z kluczowymi celami strategii uczelni, zwłaszcza z celem 2, jakim jest wysoka i zróżnicowana jakość kształcenia. Ze względu na swoją specyfikę oraz prowadzone zajęcia fakultatywne studia te wpisują się również w cel operacyjny 2.4.1 – „Wprowadzenie studiów interdyscyplinarnych”; w cel operacyjny 2.5.1. – „Kształcenie kwalifikacji i kompetencji osobowościowych zgodny z oczekiwaniami społecznymi rynku pracy oraz Krajowymi Ramami Kwalifikacji”; w cel operacyjny 2.6. – „Wspieranie samodzielności studentów I i II stopnia” (zwiększanie udziału pracy własnej w programie studiów); w cel operacyjny 2.7.2. „Zwiększenie mobilności studentów i nauczycieli akademickich”; oraz w cel strategiczny 3 – „Uniwersytet otwarty na otoczenie”, zwłaszcza w cele operacyjne 3.1.3 (mecenat i organizacja przedsięwzięć artystycznych), 3.2.1 (współpraca z powszechnym systemem edukacyjnym) oraz 3.2.4 (współpraca ze stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi i kulturalnymi).

W misję i strategię Uniwersytetu wpisuje się także prowadzona w ramach studiów muzykologicznych II stopnia unikatowa w skali kraju specjalność operologiczna, która łączy w sobie strategie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziału Historycznego. Szczególna i wyjątkowa współpraca między wydziałami pozwala na łączenie perspektyw teatrologicznej i muzykologicznej w pracy badawczej nad dziełem operowym oraz zintegrowanej z nią ofercie dydaktycznej.


Cel studiów

Celem studiów muzykologicznych II stopnia jest ogólne wykształcenie humanistyczne absolwentów, dające im pogłębioną, rozszerzoną i zróżnicowaną wiedzę z zakresu muzykologii, pozwalającą wykształcić umiejętności pogłębionej metodologicznie analizy i interpretacji zjawisk muzycznych z różnych perspektyw badawczych, a zwłaszcza: historycznej, antropologicznej, estetycznej, socjologicznej i psychologicznej.

Cele szczegółowe:

·       uzyskanie umiejętności pogłębionej metodologicznie analizy i interpretacji zjawisk muzycznych z różnych perspektyw badawczych, a zwłaszcza: historycznej, antropologicznej, estetycznej, socjologicznej i psychologicznej

·       ugruntowanie umiejętności posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich w praktyce zawodowej

·       uzyskanie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu specyfiki przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych;

·       opanowanie warsztatu badawczego muzykologa, w tym pogłębienie sprawności analityczno-interpretacyjnych oraz rozszerzenie terminologii i ugruntowanie umiejętności właściwych tej dyscyplinie;

·       uzyskanie umiejętności kompetentnego wypowiadania się na tematy dotyczące wybranych zagadnień muzykologicznych i porozumiewania się w sposób precyzyjny i logiczny zarówno z muzykologiami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów;

·       przygotowanie do realizacji złożonych zadań badawczych, dotyczących muzyki oraz zjawisk z pogranicza sztuk – literatury, muzyki, teatru i sztuk pięknych;

 
Aktualizacja: 15.03.2018