Rekrutacja na studia I stopnia

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2017/2018


Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin

1.              

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR)

1 czerwca 2017 r.

2.              

Ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek/specjalność studiów dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II 1)

4 lipca 2017 r.

3.              

Ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek/specjalność studiów      

4 lipca 2017 r.

4.              

Ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego do systemu IR przez kandydatów

4 lipca 2017 r.

5.              

Egzaminy wstępne dla kandydatów, dla których w zasadach rekrutacji przewidziano przeprowadzenie dodatkowych egzaminów

5 - 7 lipca 2017 r.

6.              

Pobranie przez komisje rekrutacyjne z systemu IR list rankingowych i złożenie ich w Dziale Nauczania, ul. H. Wieniawskiego 1, pok. 25

6 lipca 2017 r. w godz. 10.00-15.30

7.              

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 2)

7 lipca 2017 r.

8.              

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (I tura)

7 lipca oraz 10 - 12 lipca 2017 r.

9.              

Składanie w formie elektronicznej rezygnacji przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i zdecydowali, że nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia

7 - 12 lipca 2017 r. do godz. 24.00

10.            

Składanie w formie elektronicznej oświadczeń o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i stanowią grupę rezerwową

7 - 12 lipca 2017 r. do godz. 24.00

11.            

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

w terminie określonym przez poszczególne komisje rekrutacyjne, podanym w systemie IR

12.            

Przekazanie przez komisje rekrutacyjne do Działu Nauczania list osób przyjętych na studia

w terminie 7 dni od daty ustalenia listy przyjętych na studia

1)Na wniosek komisji rekrutacyjnej Rektor może wydłużyć ustalony w harmonogramie okres rejestracji

2)Nie dotyczy kierunków/specjalności studiów, na których zasady rekrutacji przewidują dodatkowe egzaminy: sprawdzian uzdolnień kierunkowych, sprawdzian praktyczny, sprawdzian predyspozycji językowych, egzamin ustny, rozmowa kompetencyjna. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla powyższych kierunków/specjalności studiów zostaną ogłoszone po przeprowadzeniu dodatkowych egzaminów. Dodatkowe egzaminy dotyczą następujących kierunków/specjalności studiów:    

 1. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 2. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 3. reżyseria dźwięku,
 4. pedagogika specjalna specjalność logopedia - profilaktyka i terapia,
 5. teologia specjalność kapłańska,
 6. teologia specjalność katechetyczno-pastoralna,
 7. Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne.

 

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia - kierunek muzykologia - na rok akademicki 2017/2018

Wskazówka:
    Tryb I dotyczy Kandydatów z nową maturą, nową maturą 2002, maturą IB lub maturą zagraniczną,
    Tryb II dotyczy Kandydatów ze "starą maturą".

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

 

Tryb I 1) 2) 3)

Tryb II 5) 6)

 

konkurs świadectw dojrzałości

 

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

 

j. polski

podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

 

j. polski

0,6

   
 

0,6

 

historia muzyki

podstawowy
lub
rozszerzony

0,3

jeden przedmiot do
wyboru
 4)

historia

0,4

jeden przedmiot do wyboru 4)

 
 

0,4

 

historia

podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

 
 

0,4

matematyka

0,4

 

matematyka

podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

 
 

0,4

 

 

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

 1. Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.
 2. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.
 3. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 22 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
 4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników.
 5. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.
 6. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 23 Części ogólnej Uchwały.

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

Wskazówka: szczegółowe informacje w sprawie zasad przyjmowania na studia lauretatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów znajdziesz w uchwale Senatu UAM.
 • Olimpiada Artystyczna - laureat eliminacji centralnychAktualizacja: 15.03.2018