Informacje dla Autorów

 

 

1. Zasady dotyczące oryginalności publikacji. Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma stosuje poniższe rozwiązania:

            a) redakcja oświadcza, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting”, „guest authorship” zostaną ujawnione włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

            b) autor zobowiązany jest do podpisania pisemnej deklaracji poświadczającej autorstwo oraz że złożony tekst nie był wcześniej nigdzie publikowany (oświadczenie do pobrania).

            c) w przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

            d) autor zobowiązany jest do podania informacji o źródłach finansowania badań, których publikacja jest efektem („financial disclosure”), np. granty, finansowanie przez instytucje macierzyste itp.

            e) redakcja oświadcza, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą dokumentowane.

2. Zezwolenia: Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie pozwolenia od właścicieli praw autorskich do odtwarzania wszelkich ilustracji, tabel, liczb, idługich cytatów, wcześniej publikowanych gdzie indziej. 

3. Wszystkie zgłoszenia powinny zawierać w tekście krótki styl cytowania wraz z pełną listą bibliograficzną źródeł cytowanych na końcu artykułu, zgodnie z wytycznymi podanymi w The Chicago Manual of Style (http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html).

 

1. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

4. Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Formularz recenzencki (do pobrania).

 
Aktualizacja: 15.03.2018