default-logo

W zakresie przedmiotów fakultatywnych znajdują się:
1. blok fakultatywny-ogólnouniwersytecki, realizowany jako pozakierunkowe wykłady z oferty ogólnouniwersyteckiej (30 godzin/semestr, od 3 do 6 semestru włącznie, po 2 ECTS za każdy semestr), które wchodzą w zakres przedmiotów ogólnych. Proponowane dziedziny: antropologia, historia, psychologia, socjologia, nauki przyrodnicze, filozoficzne oraz nauka o literaturze. Szczegółowy wykaz wykładów z każdej dziedziny będzie aktualizowany w każdym roku akademickim (zgodnie z programami nauczania na innych wydziałach UAM).
2. przedmioty kierunkowe, wybierane z oferty kierunku muzykologia:
blok fakultatywny-kierunkowy (30 godzin/semestr, na II roku w semestrze zimowym i letnim, po 4 ECTS za każdy semestr). W ramach bloku proponuje się konwersatorium z krytyki muzycznej lub źródłoznawstwa.
konwersatorium specjalistyczne (30 godz./semestr realizowane na II roku w semestrze zimowym i letnim, po 2 ECTS za każdy semestr)
proseminarium (30 godz. realizowane w 5 semestrze, 8 ECTS)
seminarium licencjackie (30 godz. realizowane w 6 semestrze, 10 ECTS)
cztery przedmioty fakultatywne (w wymiarze 30 godz. każdy, realizowane w formie konwersatorium, po 5 ECTS za każdy przedmiot) do wyboru w toku 3-letnich studiów licencjackich spośród 7 oferowanych:
– Muzyka popularna 1 (semestr zimowy);
– Instrumentologia (semestr zimowy);
– Style jazzu (semestr zimowym);
– Muzyka popularna 2 (semestr letni);
– Podstawy edytorstwa muzycznego (semestr letni);
– Praktyka wykonawcza (semestr letni);
– Dawne notacje muzyczne (semestr zimowy)
• po II roku studiów (po semestrze 4), student winien odbyć 2-tygodniowe (10 dni roboczych, tj. 40 godzin) ćwiczenia terenowe, które wybiera z oferty ćwiczeń: etnomuzykologicznych, archiwistycznych lub fonograficzno-edytorskie. Ćwiczenia odbywają się poza siedzibą kierunku. Za realizację) ćwiczeń terenowych student otrzymuje 4 ECTS.