default-logo

Zajęcia dydaktyczne w zakresie zajęć fakultatywnych obejmują :
• semestralne wykłady monograficzne
• roczne seminarium I oraz II na I roku studiów
• roczne seminarium magisterskie II roku studiów
• specjalistyczne moduły realizowane przez pierwsze 3 semestry w toku 2-letnich studiów.

Koncepcja specjalistycznego modułu:
1) student zapisuje się w USOS-ie na konkretny moduł w danym semestrze;
2) student może zmienić moduł (lub nie) po zakończeniu każdego semestru, ale ten sam moduł w toku studiów może realizować tylko dwa razy;
3) moduły oznaczone jako I, II lub III są (każdy z osobna) opisane wspólnym sylabusem, którego treść zawiera opis przedmiotów wchodzących w jego skład, zgodny z zatwierdzonymi kierunkowymi efektami kształcenia dla muzykologicznych studiów II stopnia;
4) w zakresie modułu zajęcia są prowadzone w formie seminariów;
5) każdy moduł obejmuje 60 godzin zajęć, za które student otrzymuje łącznie 10 ECTS;
6) zakresy tematyczne modułów:

Moduł I – historyczno-muzyczny (do 1800 roku)
(1) źródłoznawstwo muzyczne (30 godz./semestr dla studenta; 5 ECTS)
(2) techniki kompozytorskie (30 godz./semestr dla studenta; 5 ECTS)
Moduł II – historyczno-muzyczny (od 1800 roku)
(1) kultura muzyczna (30 godz./semestr dla studenta; 5 ECTS)
(2) techniki kompozytorskie (30 godz./semestr dla studenta; 5 ECTS)
Moduł III – antropologiczno-muzyczny
(1) muzyka w kulturze popularnej (30 godz./semestr dla studenta; 5 ECTS)
(2) muzyka w żywej tradycji (30 godz./semestr dla studenta; 5 ECTS)

7) zajęcia specjalistyczne w zakresie danego modułu zmieniają się wraz z końcem semestru, co daje możliwość nie powielania zajęć, gdy student po ukończeniu semestru nie zmieni modułu;
8) zaliczenie danego modułu na ocenę odbywa się na podstawie średniej z ocen uzyskanych za wszystkie 3 przedmioty wchodzące w skład każdego z modułów.

Dodatkowo (poza programem studiów II stopnia) studenci mogą odbyć zajęcia w ramach:

specjalności nauczycielskiej. Liczba godzin i zakres przedmiotowy specjalności jest regulowany Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.131). Studenci realizują Moduł 2 i 3, nabywając tym samym uprawnień do nauczania na wszystkich poziomach poza nauczaniem początkowym.

specjalności operologicznej, która jest unikatową specjalnością na studiach muzykologicznych w skali kraju. Liczba godzin i zakres przedmiotowy specjalności jest regulowany odrębnym programem specjalności, który powstał w wyniku współpracy i porozumienia Instytutuy Muzykologii UAM oraz Zakładu Dramatu i Teatru Instytutu Filologii Polskiej UAM. Międzywydziałowa Specjalność Operologiczna stanowi wspólną ofertę dydaktyczną obydwu jednostek. Program specjalności obejmuje przedmioty realizowane w 4 modułach w ciągu 2-letnich studiów II stopnia. W danym roku akademickim realizowane są 2 kolejne moduły (moduł 1 i 2, a w następnym roku moduł 3 i 4), w których uczestniczą studenci z I i II roku studiów.

W czasie studiów magisterskich studenci realizujący wybraną(e) specjalność(ci) są zobowiązani odbyć praktykę(i) studencką(ie), której(ych) warunki i miejsce odbycia regulują stosowne programy danej specjalności.