default-logo

Od 1991 roku ówczesna Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z inicjatywy ówczesnego Kierownika Katedry prof. dr hab. Jana Stęszewskiego i dra Macieja Jabłońskiego, organizowała spotkania muzykologów z całej Europy – międzynarodowe konferencje pod nazwą Interdisciplinary Studies in Musicology. Organizatorzy cyklu konferencji wyszli z założenia, że na nowocześnie definiowany przedmiot badań muzykologicznych musi składać się refleksję wielu dziedzin, gdyż dopiero na przecięciu owych trajektorii myślenia o muzyce, w wyniku interdyscyplinarnego właśnie oglądu, powstaje prawdziwy i przekonujący obraz fenomenu dzieła muzycznego, czy muzyki w ogóle. To przekonanie nie jest współczesnym pomysłem, odwołuje się bowiem do Adlerowskich Hilfsdisziplinen, ale także do całej tradycji uprawiania muzykologii. Dziś, w dobie dominacji myśli ponowoczesnej, to przekonanie nabiera nowego oblicza. W czterech edycjach konferencji w Poznaniu gościli badacze w wielu krajów: Niemiec, Austrii, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Rosji, Izraela i Polski, reprezentujący szerokie spektrum dziedzin nauki o muzyce: historię, estetykę, semiotykę, antropologię kulturową, filozofię, akustykę i psychologię, socjologię. Biorąc pod uwagę te doświadczenia ówczesna Katedra Muzykologii UAM podjęła starania, by powołać serię wydawniczą w formie międzynarodowego rocznika muzykologicznego pod nazwą Interdisciplinary Studies in Musicology. Od 1993 roku pismo wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe UAM i Wydawnictwo PTPN.

Redaktor naczelny: Piotr Podlipniak (Poznań)
Sekretarze redakcji: Justyna Humięcka-Jakubowska, Piotr Podlipniak (Poznań)
Tłumacz: John Comber
Konsultant językowy: Zofia Weaver

Redakcja:
Mario Baroni (Bologna),
Karol Berger (Stanford),
Amalia Collisani (Palermo),
Helen Geyer (Weimar),
Danuta Jasińska (Poznań),
Michael L. Klein (Philadelphia),
Reinhardt Strohm (London),
Eero Tarasti (Helsinki),
Ryszard J. Wieczorek (Poznań).