default-logo

Powstałe w Instytucie Muzykologii publikacje, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe ukazują charakter i zakres realizowanych w niej badań, z których wiele było wspieranych przez ministerialne granty badawcze. Ich tematy dotyczą z jednej strony różnorodnych aspektów badań muzykologicznych, związanych ze specjalizacją naukową pracowników Instytutu, z drugiej natomiast – szerokiej problematyki interdyscyplinarnej. Wiele publikacji jest efektem studiów nad teorią i historią teatru operowego, prowadzonych wspólnie z Zakładem Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej UAM. Listę opublikowanych monografii nieustannie wzbogacają publikacje doktorantów, realizujących w Instytucie swe różnie ukierunkowane dysertacje. Dużą rangę mają publikacje angielskojęzyczne, w tym zainicjowana w roku 1993 seria wydawnicza Interdisciplinary Studies in Musicology, oparta na wieloletniej współpracy Instytutu Muzykologii z różnymi ośrodkami zagranicznymi i prezentująca także dorobek muzykologów polskich.