default-logo

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2019/2020

semestr zimowy: Historia muzyki średniowiecza i renesansu (wykład), Historia muzyki staropolskiej (wykład i ćwiczenia), Style jazzu (konwersatorium), Seminarium magisterskie, Seminarium doktoranckie.

semestr letni: Dzieje myśli o muzyce (wykład), Seminarium magisterskie, Seminarium doktoranckie.

Biografia

Profesor zwyczajny na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1980 ukończył na tejże uczelni studia muzykologiczne i w tym samym roku został zatrudniony w ówczesnym Zakładzie Muzykologii Instytutu Historii Sztuki. W 1990 obronił pracę doktorską Rola poetyki humanistycznej w kształtowaniu włoskiej muzyki wokalnej pierwszej połowy XVI wieku, napisaną pod kierunkiem doc. dr Mirosława Perza (częściowy druk: Poznań 2002), a w 2003 roku habilitował się na podstawie książki „Musica figurata” w Saksonii i na Śląsku u schyłku XV wieku. Studia nad repertuarem kodeksów menzuralnych Berlin 40021, Leipzig 1494 i Warszawa 5892 (druk: Poznań 2002). W 2015 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W trakcie swojej pracy naukowej odbył szereg staży naukowych w różnych ośrodkach muzykologicznych w Niemczech, m.in. jako stypendysta Konferenz der Deutschen Akademien der Wissenschaften, Alexander von Humboldt–Stiftung oraz Mellon-Foundation.

Jego działalność naukowo-badawcza obejmuje trzy obszary. Pierwszy stanowi kultura muzyczna Europy Środkowej w XV i XVI wieku, w szczególności muzyka wielogłosowa na niemieckim obszarze językowym. Na drugim sytuują się humanistyczne konteksty muzyki w szesnastowiecznej Italii, zwłaszcza związki refleksji muzycznej z renesansową poetyką. Trzeci obszar stanowi problematyka patronatu muzycznego i społecznego obiegu muzyki. W kręgu jego zainteresowań mieszczą się także dzieje polskiej i niemieckiej historiografii muzycznej, zagadnienia instrumentologii oraz muzyka jazzowa.

Publikacje:

monografie:
„Patronat muzyczny w renesansowych Włoszech, 1470-1527. Mediolan, Ferrara, Mantua, Florencja, Rzym”. Poznań 2013.
 „Musica figurata” w Saksonii i na Śląsku u schyłku XV wieku. Studia nad repertuarem kodeksów menzuralnych Berlin 40021, Leipzig 1494 i Warszawa 5892. Poznań 2002.
„Ut cantus consonet verbis”. Związki muzyki ze słowem we włoskiej refleksji muzycznej XVI wieku. Poznań 1995.

redakcje:
„Interdisciplinary Studies in Music” vol. 8, red. M. Jabłoński, R. Wieczorek, Poznań 2009.
„Interdisciplinary Studies in Music” vol. 6, red. M. Jabłoński, R. Wieczorek, Poznań 2007.
Contexts of Musicology, red. M. Jabłoński, D. Jasińska, B. Muszkalska, R. Wieczorek, Poznań 1998.
„Polakowi tylko boga a skrzypic”. Dzieje lutnictwa na ziemiach polskich do II wojny światowej”. Muzeum Narodowe w Poznaniu, red. J. Jaskulski, J. Podbielski, R. Wieczorek, Poznań 1996.

artykuły, rozdziały w monografiach:
– Problem suity: korespondencja Adolfa Chybińskiego z Maxem Regerem i Arnoldem Schönbergiem, w: Cum debita reverentia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Danucie Jasińskiej, red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Hanna Winiszewska, Poznań: Wydawnictwo PTPN 2019, s. 101-108.
Horace, Zarlino and Poussin. On the history of a topos. “Interdisciplinary Studies in Musicology” 17 (2017), s. 61-81.
– (wraz z M. Wysockim), Lamentationes Wacława z Szamotuł: fragmenty brakujących głosów odnalezione w Gnieźnie, „Muzyka” LXII (2017) nr 2, s. 3-20.
– „Besolte Instrumentisten der Königlichen Stadt Breslaw“: antologia braci Hess (1555) i jej europejski kontekst, w: „Tradycje śląskiej kultury muzycznej”, Tom XIV, część 1, red. Anna Granat-Janki, Wrocław 2017, s. 71-87.
Italianità in Polen und Schlesien. Bemerkungen zum musikalischen Kulturtransfer im 15. und 16. Jahrhundert, „Troja. Jahrbuch für Renaissancemusik“, 12 (2016), s. 36-57.
Chybiński i Besseler. Przyczynek do polsko-niemieckich kontaktów naukowych w okresie II Rzeczypospolitej, w: Ars musica and its contexts in medieval and early modern culture, red. Paweł Gancarczyk. Warszawa 2016, s. 485-499.
– „… der Musikwissenschaft bester Teil”?  O profilu niemieckiej muzykologii historycznej w czasach Republiki Weimarskiej, w: Sto lat muzykologii polskiej. Historia – Teraźniejszość – Perspektywy, red. Dagmara Łopatowska-Romsvik, Aleksandra Patalas, Kraków 2016, s. 58-75.
– Denkmäler der Tonkunst in Österreich jako prefiguracja Monumenta Musicae in Polonia, „Muzyka” LX (2015), nr 3, s. 3-48
– „Habent sua fata”… O wrocławskim „Kodeksie 2016” raz jeszcze, w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej, t. XIII, red. Andrzej Wolański, Wrocław 2015, s. 89-110.
– Epika – chorał – jazz. O pewnych aplikacjach teorii oralno-formulicznej w muzykologii, w: Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, Kraków 2011, s. 759-778.
– Florenckie canti carnascialeschi: między rytuałem a muzyką, „Res Facta Nova” 12 (21), Poznań 2011, s. 111-125.
– Organisationsformen des Musiklebens in Posen im 19. und frühen 20. Jahrhundert: Musik im Theater, w: Musik – Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Bericht über den XIV. Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung vom 28. September bis 3. Oktober 2008 am Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig, hrsg. von Helmut Loos. Leipzig 2011, Band I, s. 117-148.
– Do problemu zapożyczeń u Händla. Parodia, plagiat, intertekstualizm, w: Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, red. Ryszard D. Golianek, Piotr Urbański, Poznań 2010, s. 11-28.
– Muzyka w kulturze dworskiej: z perspektywy teorii wymiany społecznej, ”Polski Rocznik Muzykologiczny” 2009, s. 73-90.
–  “Ars canendi ex tempore ad lyram”. Raffaele Brandoliniego apologia muzyki i poezji, w: Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin], red. Zofia Fabiańska, Jakub Kubieniec, Andrzej Sitarz, Piotr Wilk, Kraków 2009. s. 653-668.
–  ”In decimis”. O specyfice „niemieckiej” polifonii u schyłku XV wieku. „Annales UMCS. Artes”, vol. VI, Lublin 2008, s. 105-120 [ = ‘In decimis’. On the Specificity of ‘German’ Polyphony towards the End of the Fifteenth Century, w: ‘Littera Nigro scripta manet’. In honorem Jaromir Cerny, red. Jan Bata, Jiri K. Kroupa, Lenka Mrackova, Praha 2009, s. 82-92].
– Patronage and Music c.1400 – c.1700: Italy vs. Northern Europe. Preliminary remarks, w: Early Music II. Context nd Ideas. International Conference in Musicology. Kraków 2008. Kraków 2008, s. 87-99.
– A Reading of Patrarca: ‘Il Canzoniere’ and the Italian Madrigalists, „Interdisciplinary Studies in Musicology” (2007), s. 65-87.
– Początki polskiej hymnologii: Ephraim Oloff i jego „Polnische Liedergeschichte„, „Muzyka” 52/4 (2007), s. 65-82.
„O czystości w muzyce”. Anton Friedrich Justus Thibaut i romantyczny kult dawnej polifonii wokalnej, w: Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i współczesności. Studia pod red. Zbigniewa Skowrona, Kraków 2007, s. 507-525.
Kulturtransfer und Repertoirebildung in der frühen Neuzeit: am Beispiel Schlesiens, w: Passagen: 18 Kongress der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft. Zürich, 10. bis 15. Juli 2007. Hg. von Hans-Joachim Hinrichsen und Laurenz Lütteken. Kassel 2007.
– Polifonia religijna na Śląsku u schyłku XV wieku w świetle kodeksu Warszawa 5892, w: Wielkopolska – Polska – Europa”. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej, od red. Jacek Wiesiołowskiego przy współpracy Jacka Kowalskiego. Poznań 2006, s. 303-317.
– Między źródłem a nagraniem: problem metrum i taktu w edytorstwie, analizie oraz interpretacji muzyki XVI i XVII wieku, w: Muzyka i jej konteksty, cz. I, pod red. Teresy Brodniewicz, Hanny Kostrzewskiej, Janiny Tatarskiej (Musica practica, musica theoretica, 9). Poznań 2005, s. 19-28.
– Ephraim Oloff und seine „Polnische Liedergeschichte” (Danzing 1744), w: Musik und Migration in Ostmitteleuropa, hrsg. von Heike Müns (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Band 23), München 2004, s. 141-152.
– Zwischen Leipzig,Breslau und Mailand: Repertoirebildung im Mitteleuropa an der Wende des 15. zum 16. Jahrhundert, „Jahrbuch Mitteldeutsche Barockmusik” 2004, s. 219-235.
– Musica Figurata in Saxony and Silesia at the End of the 15th century, w: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 9, Leipzig 2004, s. 231-242.
–  „Sacrum” und der Palestrina-Stil. Noch einmal zum Problem der „wahren Kirchenmusik”, w: Musica Antiqua Europae Orientalis, XIII, Acta Musicologica, Bydgoszcz 2004, s. 57-68.
– Fakty o kontrafaktach. Muzyka niderlandzko-włoska w źródłach sasko-śląskich przełomu XV/XVI wieku, w: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach polskich, red. Elżbieta Wojnowska, Warszawa 2003, s. 39-52 [ = Facts about Contrafacta. Netherlandish-Italian Music in Saxo-Silesian Sources from the Late Fifteenth Century, „Musicology Today” 1 (2004), s. 9-37].
Humanizm muzyczny. Z dziejów kłopotliwej hipostazy, „Res Facta Nova” 6 (15), Poznań 2003, s. 31-49.
– Recepcja wielogłosowej laudy na Śląsku u schyłku XV wieku, w: Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata, red. Tomasz Jeża, Kraków 2003, s. 189-201.
– Italienische Musik in Mitteleuropa in der 2. Halfte des 15. Jahrhunderts, w: Early Music. Context nd Ideas. International Conference in Musicology. Kraków 18 September 2003. Kraków 2003, s. 21-35.
– Zwischen der Musiktheorie und Poetik der Renaissance: „decorum”, w: Musicology and Sister Disciplines. Past, Present, Future: Proceeedings of the 16th International Congress of the International Musicological Society, London, 1997 (Free Papers). Ed. by David Greer, Oxford 2002, s. 1146-1148.
– Dreistimmige Messen in sächsisch-schlesischen Quellen um 1500, w: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa: Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik. Bericht der Konferenz Chemnitz 28-30. Oktober 1999 anläßlich des 70. Geburtstages von Klaus Wolfgang Niemöller. Sinzig 2002, s. 645-678.
– Badania instrumentologiczne w Zakładzie Muzykologii Instytutu Historii Sztuki UAM, w: Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999. Tradycje, działalność i dokumentacja, red. Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska, Jan Stęszewski. Poznań 1999, s. 109-113.
– Missa anonyma I – śląska msza parodia?, w: Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Piotr Poźniak, Kraków 1999, s. 39-56.
– Wrocławski kodeks menzuralny WarU 2016 (PL-Wu 5892, olim Mf 2016): stan i perspektywy badań, w: Staropolszczyzna muzyczna. Księga Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Warszawa 18-20 października 1996, red. Joanna Guzy-Pasikowa, Agnieszka Leszczyńska, Mirosław Perz, Warszawa 1998, s. 83-116.
– Zu der sogenannten „Deklamationsrhythmik”, w: Contexts of Musicology, red. Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska, Bożena Muszkalska, Ryszard Wieczorek, vol. 2, Poznań 1998, s. 11-24.
– An den Quellen der italienischen Musikdeklamation: die Frottola, w: Musica Antiqua Europae Orientalis X, Bydgoszcz 1994, vol. 1: Acta Musicologica. Bydgoszcz 1997, s. 351-366.
– Breslauer Kodex 2016: ein Zwischenbericht, w: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Symphonik – Musiksammlungen. Tagungsbericht Chemnitz 1995, hrsg. von  Helmut Loos. Sankt Augustin 1997, s. 357-370.
– Zur Geschichte der Musikinstrumente im Ostseeraum: Streichleier / Gęśle von Gdańsk (14. Jh.), w: Musica Baltica – interregionale musikkulturelle Beziehungen im Ostseeraum. Konfenerzbericht Greifswald-Gdańsk 28. November bis 3. Dezember 1993. Sankt Augustin 1996, s. 196-208.
– Das Poetica-Modell und das musikalische Bewußtsein in der Renaissance, „Interdisciplinary Studies in Musicology“, ed. by M. Jabłoński and J. Stęszewski, Poznań 1995, s. 79-90.
– Rytmika deklamacyjna a polifonia wokalna renesansu, w: Mistrzowie muzyki późnego renesansu – dokonania i tradycje. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Toruń, 21-23.X.1994. Warszawa 1994, s. 38-39.
– „Decorum” i „varietas” – zapomniane kategorie retoryczne muzyki dawnej. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu” VI, Poznań 1994, s. 9-24.
– Nochmals zum Thema „Heinrich Finck in Polen”: aus der polnischen Sicht, w: Die Musik der Deutschen im Osten und ihre Wechselwirkung mit den Nachbarn. Kongreßbericht Köln 1992. Köln 1994, s. 197-227.
– La „Petite Messe Solennelle” di Rossini: alcuni nuovi aspetti, w: Momenti di storia musicale fra Italia e Polonia. Contributi al Convegno nel Secondo Centenario della Nascita di Gioacchino Rossini, AMIS Bologna 1993, s. 39-51.
– O niektórych aspektach imitacji w renesansowej teorii muzyki. „Muzyka” 1993 nr 2, s. 3-27.
– Funkcja mitu o Orfeuszu w renesansowej teorii muzyki, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy” nr 4 (1992). Bydgoszcz 1993, s. 137-147.
– Rossini i tradycja mszalna, w: Twórczośźć Gioacchino Rossiniego – w dwusetną rocznicę rodzin. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej Poznań, 28-29 lutego 1992. Poznań 1993, s. 49-63.
– Rola poetyki humanistycznej w kształtowaniu włoskiej muzyki wokalnej I połowy XVI wieku. „Muzyka” 1992 nr 3, s. 79-82.
– Vox-gestus-musica. Z badań nad  tradycją retoryczną w średniowiecznej i renesansowej teorii muzyki, w: Obraz, słowo, gest i muzyka w kulturze średniowiecznej Europy, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 109 za rok 1991. Poznań 1992, s. 19-26.
– Sonet 164 Petrarki w madrygale XVI w. i pierwszej połowy XVII w., w: Muzyka i liryka, tom 3: Wiersz i jego pieśniowe interpretacje. Zeszyty Naukowe Zespołu Historii i Teorii Pieśni Akademii Muzycznej w Krakowie, pod red. Mieczysława Tomaszewskiego. Kraków 1991, s. 25-48.
– Missa parodia wobec tradycji retorycznej, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 107 za lata 1989-1990, Poznań 1990, s. 39-42.
– Petrarca w muzyce renesansu, w: Miłość ziemska – miłość niebiańska. III Seminarium mediewistyczne „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 104 za 1986 r. Poznań 1988, s. 108-115.
– Maxim Sozontovic Berezovskij, discepolo ucraino di Padre Martini. „Quadrivium”, vol. XXVI – fasc. 1, Bologna 1985, s. 203-213.
– Boezio e l’oda umanistica in Polonia. „Sodalium Voces”, (Miscelanee Saggi Convegni; 24), Bologna 1984, s. 85-98.
– Kontrafaktura. Uwagi o zachodnioeuropejskiej liryce dworsko-rycerskiej, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 100 za 1982 r. Poznań 1984, s. 125-133.

hasła encyklopedyczne: 
Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, t. V-XII, red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 1997-2012, hasła: Kaschendorf, Kielbich, Kirkman, Klotz, Knabe, Kwiatkowski, König, Landolfi, Le Caine, Lenartowicz, Leonardo da Vinci, Leszczyński, Liebich, Lindemann, Lupot; Maggini, Mahillon, Maelzel, Mangeot, Marius, Mason, Matzke, Meyer-Siat, Montagnana; Naderman, Neupert, Panormo; Petrarca, Pleyel, Pique, Pressenda, Reubke, Rocca, Röder, Rogeri, Ruckers; Sax, Schiedemayer, Schimmel, Schmal, Schnitzer, Serassi, Shudi, Skowroneck; Späth, Stein, Stodart, Stoquerus, Stradivari, Streicher; Tabel, Taskin, Testore, Thierry, Tieffenbrucker, Trasuntino, Triebert, Tromlitz, Vuillaume; Walter, Wornum, Zarlino, Zumpe.
Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe KUL, t. 10, Lublin 2004, hasło: Le Jeune, Claude.
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. wyd., red. L. Finscher, „Personenteil“, Kassel 2004, hasło: Leszczyński Antoni.
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. wyd., red. L. Finscher, „Sachteil“, Kassel 1997, hasło: Polen: Frühzeit bis 1600

recenzje (artykuły recenzyjne):
Adolf Chybiński – Józef M. Chomiński. Korespondencja 1945–1952. Opracowanie, wstęp i komentarze Małgorzata Sieradz. Warszawa 2016 s. 345. „Muzyka” 63 (2018), nr 4 (251), s. 121-129.
Danuta Popinigis: Carillons und Carillon-Musik im alten Gdańsk/Danzig (Gdańsk 2014.), „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission”, vol. 13 (2018), s. 247-254.
Tabulatura Joannis De Lublin. Ad faciendum cantum choralem. Fundamentum. Ad Faciendam correcturam, edycja i przekład polski / edited and translated into Polish Elżbieta Witkowska-Zaremba, „Muzyka” LXII (2017) nr 3, s. 119-126.
Sabine Meine: Die Frottola: Musik, Diskurs und Spiel an italienischen Höfen 1500 – 1530, „Muzyka” LXI (2016), nr 2, s. 128-133.
Tomasz Jasiński, Polska barokowa retoryka muzyczna (Lublin 2006), „Muzyka” LIV (2008) Nr 3, s. 124-131.
Heinrich Isaac (ca 1450-1517): Missa Presulem ephebeatum. Partitura / Partitur. K vydáni připravil a studii napsal / Herausgegeben und einführende Studie von Martin Horyna. Praha, Národní knihovna české Republiki, 2002 (Fontes musicae; 1), „Muzyka” (2004) nr 2, s. 111-114.
Piotr Poźniak: Repertuar polskiej muzyki wokalnej w epoce Renesansu. Studium kontekstualno-analityczne. Kraków 1999, „Muzyka” (2003) nr 4, s. 158-169.
Paweł Gancarczyk, „Musica scripto”. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej. Warszawa 2001, „Muzyka” (2003) nr 2, s. 99-106.
Music in the German Renaissance. Sources, Styles and Contexts. Ed. by John Kmetz. Cambridge 1994. „Muzyka” (1998) nr 3, s. 127-131.
William Waterhose, The New Langwill Index. A Dictionary of Wind-Instrument Makers and Inventors, London 1993. „Muzyka” (1997) nr 3, s. 119-123.
Der Kodex Berlin 40021. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin Mus. ms. 40021. Hrsg von Martin Just. Das Erbe Deutscher Musik, Band 76-78. Kassel-Basel-London-New York 1990-1991. „Muzyka” (1995) nr 4, s. 123-128.
Berliner Lautentabulaturen in Krakau, hrsg. von Dieter Kirsch und Lenz Meierott. Mainz 1992. „Die Musikforschung” (1993), s. 432-34.
Don Harran: Word-Tone Relations in Musical Thought. Neuhausen-Stuttgart 1986. „Muzyka” (1992) nr 1, s. 50-62.
Lothar Hoffmann-Erbrecht: Heinrich Finck – musicus excellentissimus (1445-1527). „Muzyka” (1986) nr 1, s. 110-115.
Martin Staehelin: Die Messen Heinrich Isaac. Bern und Stuttgart 1977. „Muzyka” (1983) nr 1, s. 101-109.

publikacje popularnonaukowe:
– „Narodziny stolicy. Warszawa w latach 1596-1668”. Zamek Królewski w Warszawie [noty do katalogu wystawy], Warszawa 1996, passim.
– Wiesław Lisecki. Wspomnienie pośmiertne. „Canor” nr 7. Toruń 1994.
– Muzyka baroku. Style, interpretacje, stylizacje, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” nr I/1, Warszawa 1994, s. 152-53.
– Wokół wielkiej przemiany, „Ruch Muzyczny” 1993 nr 7.
– In memoriam. Prof. dr hab. Włodzimierz Kamiński, „Studia Muzealne” XVII, Poznań 1993, s. 133-35.
– Koncerty muzealne, „Arkusz”, Poznań, 25 czerwca 1992.

pokój 2.65

Dyżury:
poniedziałek, godz. 14.00-16.00

 

+48 61 829 14 02

wieczory@amu.edu.pl