default-logo

Biografia

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny  w Instytucie Muzykologii UAM. Ukończyła studia muzykologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1995 uzyskując stopień magistra na podstawie pracy „Teoria kompozycji w ujęciu Christopha Bernarda” napisanej pod kierunkiem dr Ryszarda Wieczorka. W 2003 roku obroniła rozprawę doktorską „Auf Italian-madrigalische Manier. Niemiecki motet madrygałowy jako fenomen kulturowy i stylistyczny” (promotor: prof. UAM Jan Stęszewski). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskała w  2015 roku na podstawie monografii „Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku” (Poznań, 2014).

Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z postrzeganiem  kultury muzycznej w jej rozlicznych kontekstach związanych z religią, duchowością, obyczajowością i życiem społecznym, prowadzi także badania źródłowe i repertuarowe na gruncie muzyki polskiej XVII i XVIII wieku.

Publikacje:

monografie (5):

The Musical Culture of Polish Benedictine Nuns in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Berlin: Peter Lang Publishing 2018, ss. 328.

Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku, Poznań: Wydawnictwo PTPN 2014, ss. 443.

– ‘Sanctimonialis autem femina’. Magnificat, motety i pieśni na dwa chóry żeńskie z rękopisu L 1643 Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, opracowanie i wstęp Magdalena Walter-Mazur, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2012, ss. 296.

– Christoph Bernhard, Tractatus compositionis augmentatus, opracowanie i przekład polski: M. Walter-Mazur, w: Practica Musica 6, Kraków: Musica Iagellonica 2004, ss. 178.

Motet madrygałowy w protestanckich Niemczech I połowy XVII wieku, Poznań: Rhytmos 2004, ss. 247.

redakcje (3):

Muzykalia. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 2013/3 (33), red. Magdalena Walter-Mazur, Bogumiła Warząchowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Source Studies in Musical Culture, Interdisciplinary Studies in Musicology 2012 (11), red. Alina Mądry, Magdalena Walter-Mazur.

– Jan Stęszewski, Rzeczy, świadomość, nazwy. O muzyce i muzykologii, red. Piotr Podlipniak, Magdalena Walter-Mazur, Poznań: Wydawnictwo PTPN 2009.

artykuły/rozdziały w monografiach (33):

Muzyka w służbie klasztornej dyplomacji, „Muzyka” 2019/2, s. 3-18.

Nauka gry na instrumentach klawiszowych w szkole sandomierskich benedyktynek, w: Cum debita reverentia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Danucie Jasińskiej, red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Hanna Winiszewska, Poznań: Wydawnictwo PTPN 2019, s. 221-235.

Opis tradycji muzyczno-liturgicznych klasztoru jako próba ocalenia własnego świata w obliczu nieuchronnych przemian, „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars”. Półrocznik Instytutu liturgii, muzyki i sztuki sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2018/2(52), s. 515-527.

Opera in the church. Contrafactures of operatic arias in the music collection of the Diocesan Library in Sandomierz, „Interdisciplinary Studies in Musicology” 17 (2017), s. 97-113.

Zapomniany instrument, zapomniana praktyka. Tromba marina w klasztornym muzykowaniu w XVIII wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio L, vol XV,1/2017, s. 39-58.

„In te credo sponse amate”. Arie i duety ze spuścizny muzycznej sandomierskich benedyktynek jako świadectwo ich pobożności indywidualnej I wspólnotowej, w: Monastycyzm XV-XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu, red. Michał T. Gronowski, Piotr Urbański, Warszawa 2016, s. 298-320.

Four „Kashubian” Plainsong Books and the Environment of Their Creation, w: Musica Baltica. Music-making in Baltic Cities, ed. By D. Popinigis, D. Szlagowska, J. Woźniak, Gdańsk 2015, s. 323-334.

Poklasztorne rękopisy XVIII-wiecznej muzyki wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Sprawozdanie z cyklu kwerend: 16-18.01., 15-19.04, 3-7.06 i 18-22.11.2013, „Hereditas Monasteriorum” 2013/3, s. 576-587.

XVIII-wieczna praktyka muzyczna w klasztorach żeńskich w Sandomierzu, Staniątkach i Starym Sączu – próba porównania, „Polski Rocznik Muzykologiczny” XI/2013, s. 79-97.

– Panny z okładek. Zakonnice aktywne muzycznie w klasztorach benedyktynek w XVIII wieku, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 3/2013, s. 51-63.

– A collection of music for keyboard instrument from Manuscript L 1668 (Book of Jadwiga Dygulska) of the Sandomierz Diocese Library, “Musicology Today” 2013, s. 53-71 (współautor: Jakub Dmeński).

Muzyka jako element klasztornych uroczystości w świetle XVIII-wiecznych archiwaliów benedyktynek kongregacji chełmińskiej, „Hereditas Monasteriorum” 2013/2, s.57-80.

  • The musical practice of the Sandomierz Benedictine nuns in the 18th Century, “Interdisciplinary Studies in Musicology”, 2012 (11), s. 187-198.

– ‘Partimento’ po polsku? Nauka realizacji basso continuo i improwizacji organowej w przemyskim klasztorze benedyktynek, „Aspekty Muzyki” 2/2012, s. 99-118.

On how the nuns sang Vespers in fractus – alternatim practice of Polish female Benedictines, w: The Musical Heritage of the Jagiellonian Era, ed. Paweł Gancarczyk, Agnieszka Leszczyńska, Warszawa 2012, s. 269-276.

The Provenance of an Eight-Part Manuscript L1643 from the Collection of the Diocesan Library in Sandomierz, “Musicologica Brunensia” 47 (2012/1), s. 7-15.

Utwory polichóralne na głosy żeńskie z pierwszej połowy XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, „Muzyka” 2011/4, s. 29-73.

„Corona harmonica“ (1610) von Johann Christoph Demantius: ‚Imitatione della natura‘ und musikalische Rhetorik am Anfang des 17. Jahrhunderts, w: Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620, ed. Jan Bata, Lenka Hlavkowa, Jiri K. Kroupa, Prague 2011, s.287-292.

Music in the Benedictine Nunneries in Chełmno and Toruń after the Post-Tridentine Reform, w: Musica Baltica. The Music Culture of Baltic Cities in Modern Times, ed. Jolanta Woźniak, Gdańsk 2010, s.443-453.

Status zakonnic śpiewaczek i instrumentalistek w XVII i XVIII wieku. Profesjonalizacja zakonnic-muzyków na przykładzie polskich benedyktynek, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2010, s.57-79.

Rękopis 127 Biblioteki Gdańskiej PAN księgą głosową toruńskich benedyktynek, „Muzyka” 2010/2, 113-121.

Music by Nuns in the 17th Century, or About a Not Quite Successful Attempt at Disembodiment, w: BodyMusicEvent, ed. B. Muszkalska and R. Allgeyer-Kaufmann, Wrocław 2010. s.125-135.

– „Z śpiewania waszego poznana będzie wasza gorącość, abo oziębłość ducha”. Muzyka w klasztorze Benedyktynek przy ul. Wodnej, „Kronika Miasta Poznania” 2010/2, s.45-56.

A New Perspective on Musical Culture of Polish Benedictine Nunneries in the Light of Toruń Sources, w: Early Music – Context and Ideas II, Kraków 2008, s.137-159.

Muzyka jako Wotum. “Angst der Hellen und Friede der Seelen“ Burkharda Grossmanna (1623), „Muzyka“ 2007/4, s. 127-139.

The Madrigal Motet in Protestant Germany, w: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 11, Leipzig 2006, s.217-136.

‘Ars moriendi’, ‘pompa funebris’ i muzyka w siedemnastowiecznych Niemczech, „Barok” XII/1 (23) 2005, s.13-27.

„Musikalischer Seelenlust Erster Theil“ von Tobias Michael. Klage und Tröstung, w: Early Music – Context and Ideas, Kraków 2003, 312-317.

Niemiecka recepcja madrygału, „Canor” 2000/1, s.19-27.

Mistyka, manieryzm i “Cantiones sacrae” Heinricha Schütza, “Canor” 1999/4, s.7-16.

Schütz-Rezeption in Polen zwischen den beiden Weltkriegen, w: Rezeption Alter Musik. Kolloquium aus Anlass 325. Todestag von H. Schuetz  vom 1. bis 3. Oktober 1997, Bad Köstritz 1999.

Wokół Figurenlehre Christopha Bernharda,  „Muzyka” 1998/2, s.75-89.

Das Alte und Neue, oder Mäander der Bernhardschen Klassifikation, w: Actes du Congres International Theatre, Musique & Arts dans les Cours Europeennes de la Renaissance & du Baroque, Warszawa 1997, s.551-559.

artykuły recenzyjne (7):

Tomasz Jeż: Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581-1776). Warszawa 2013, „Muzyka” 2014/2, s. 141-146.

Anna i Zygmunt Szweykowscy: Dramma per musica, cz. I, Kraków 2008, Muzyka 2011/1, s.145-148.

– Jane A. Bernstein: Print culture and Music in Sixteenth-century Venice. Oxford 2001, Muzyka 2007/2, s.131-133.

Susan McClary: Modal Subjectivities. Self-fashioning in the Italian Madrigal. Berkeley 2004, Muzyka 2006/4, s.126-129.

Tomasz Jeż: Madrygał w Europie północno-wschodniej. Dokumantacja – recepcja – przeobrażenia gatunku, Muzyka 2004/4, s. 158-161.

Szymon Paczkowski: Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku, Muzyka 2002/1, s. 135-137.

Sandry Rosenblum obraz praktyk wykonawczych muzyki fortepianowej okresu klasycyzmu, „Canor” 1994/8, s.64-69.

publikacje popularnonaukowe (3):

– [Wstęp w książeczce płytowej] Sanctimonialis autem Femina L 1643, Ars Sonora 2019.

Wokalno-instrumentalny koncert kościelny w XVII wieku, w: Nieznane koncerty religijne Adama Kriegera w opracowaniu Jana Maćkowskiego, Drezdenko 2016.

Sposób na Schütza, „Canor” 1999/2, s.45-55.

 

Link do profilu Academia:

https://amu.academia.edu/MagdalenaWalterMazur

pokój 2.60

Dyżury:
wtorek, godz. 10.00-11.00
czwartek, godz. 14.00-15.00

+48 61 829 13 97

mazurki@amu.edu.pl