default-logo

Schematy postępowań rekrutacyjnych obowiązujące na kierunku

Rekrutacja na studia I stopnia

1. Utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
ostateczny termin wykonania tej czynności: 2018-07-10
Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.
2. Dokonanie zapisu na kierunek
ostateczny termin zapisów na ten kierunek: 2018-07-10
Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
3. Opłacenie zapisu
ostateczny termin opłacenia zapisu: 2018-07-10
Kandydat wnosi opłatę za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.
Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania – drogą elektroniczną – potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce ‚Mój portfel’ i zostaje uaktywniony na 2 dni przed ostatecznym terminem na opłacenie zapisu.
4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego
ostateczny termin wykonania tej czynności: 2018-07-10
Kandydat podaje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranych kierunkach/specjalnościach studiów.
5. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego
wyniki postępowania rekrutacyjnego dostępne będą, po zalogowaniu, w zakładce ‚Wyniki rekrutacji’
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji w zakładce ‚Wyniki rekrutacji’. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
6. Dostarczenie wymaganych dokumentów
termin składania dokumentów: od 2018 07 13 do 2018 07 18
Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do dostarczenia w określonym terminie kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia kompletu dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR. Dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie o przyjęcie na studia będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich – również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty. Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.
Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu IR (przycisk ‚Podtrzymaj chęć studiowania’ dostępny w zakładce ‚Wyniki rekrutacji’).
7. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce ‚Wyniki rekrutacji’. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.

Rekrutacja na studia II stopnia

Utworzenie konta w Systemie Internetowej Rekrutacji
ostateczny termin wykonania tej czynności: 2018-09-11
Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.
Dokonanie zapisu na kierunek
ostateczny termin zapisów na ten kierunek: 2018-09-11
Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
Opłacenie zapisu
ostateczny termin opłacenia zapisu: 2018-09-11
Kandydat wnosi opłatę za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.
Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania – drogą elektroniczną – potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce ‚Mój portfel’ i zostaje uaktywniony na 2 dni przed ostatecznym terminem na opłacenie zapisu.
Uzupełnienie informacji o dyplomie
ostateczny termin wykonania tej czynności: niezwłocznie po otrzymaniu dyplomu
Kandydat wprowadza do Systemu IR podstawowe informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

Dalsze postępowanie różni się w zależności od wariantu rekrutacji:

wariant a.
Złożenie kompletu wymaganych dokumentów
termin składania dokumentów: od 2018‑08‑28 do 2018‑09‑12.
Kandydat, po dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie oraz opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do dostarczenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.
Dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie o przyjęcie na studia będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich – również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty. Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.
Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR.

wariant b.
Złożenie kompletu wymaganych dokumentów
termin składania dokumentów: od 2018‑08‑28 do 2018‑09‑12.
Kandydat, po dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie oraz opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do dostarczenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.
Dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie o przyjęcie na studia będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich – również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty. Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. UWAGA! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.
Komisja Rekrutacyjna wskaże dokładny adres dostarczenia dokumentów poprzez wiadomość w Systemie IR.
Przystąpienie do  rozmowy kwalifikacyjnej 
terminy i forma egzaminów: rozmowa kwalifikacyjna (od 2018-09-13)
Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie IR wiadomość od Komisji Rekrutacyjnej o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego.
Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce ‚Wyniki rekrutacji’. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.