default-logo

Zakład Badań nad Muzyką XIX-XXI wieku, jako odrębna jednostka organizacyjna w strukturze Instytutu Muzykologii UAM, został powołany do życia w 2016 r.

SKŁAD OSOBOWY

Profesorowie:
prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, kierownik Zakładu, pok. 2.66
prof. dr hab. Marcin Gmys, pok. 2.63

prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek, pok. 2.62

Adiunkci:

dr Weronika Nowak, pok. 2.56
dr Magdalena Nowicka-Ciecierska, pok. 2.59
dr Mariusz Urban, pok. 2.59

Doktoranci:
mgr Renata Dobkowska, pok. 2.52
mgr Joanna Cywińska-Rusinek, pok. 2.52
mgr Joanna Gaul, pok. 2.52
mgr Przemysław Krzywoszyński, pok. 2.52
mgr Anna Lubońska, pok. 2.52

BADANIA

Badania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się na historii muzyki polskiej i powszechnej XIX-XXI wieku. Tematyka badań obejmuje analizę muzyki oraz interpretację dzieł muzycznych i ich kontekstów, a także zagadnienia idiomów kompozytorskich, stylów muzycznych i korespondencji sztuk. Procedurze badawczej poddawane są różne gatunki muzyczne, teatr operowy, gatunki muzyki programowej XIX wieku, relacje słowno-muzycznych w liryce wokalnej, a także problemy dotyczące wirtuozerii i twórczości instrumentalnej. Oglądowi naukowemu poddawana jest m.in.: muzyka Chopina, życie i twórczości Juliusza Zarębskiego oraz twórczość operowa Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, rozpatrywana w kontekście stylu oper włoskich i francuskich XIX wieku, jak również dokonania kompozytorów okresu Młodej Polski i twórców współczesnych, zwłaszcza z kręgu tzw. drugiej awangardy Szkoły Darmstadzkiej czy wątki polskie w muzyce europejskiej w okresie od pierwszego rozbioru Polski do odzyskania niepodległości (1772-1918). Podejmowane problemy badawcze odnoszą się zarówno do perspektywy historyczno-źródłowej i estetycznej – w tym zakresie mieszczą się również opracowania źródłowe, redakcyjne oraz związane z leksykografią muzyczną – oraz obejmują refleksję nad zastosowaniem nauk ścisłych i techniki do częściowo zautomatyzowanych (programy komputerowe) badań muzyki i jej percepcji, jak i refleksję nad zastosowaniem psychakustyki i badań kognitywnych w muzykologii.

DYDAKTYKA

Pracownicy Zakładu prowadzą kursowe wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu historii muzyki polskiej i powszechnej od wieku XIX do czasów najnowszych.
W ramach specjalizacji przedmiotowej prowadzone są także zajęcia dotyczące Krytyki muzycznej, Analizy dzieła muzycznego: teorie i metody, Dziejów myśli o muzyce, Psychologii muzyki, Akustyki muzycznej oraz Technik kompozytorskich po 1800 roku – w zakresie Modułu II historyczno-muzycznego (po 1800 roku).
Ponadto w ramach międzywydziałowej specjalności operologicznej prof. dr hab. Ryszard D. Golianek i prof. UAM dr hab. Marcin Gmys prowadzą wykłady i konwersatoria dla studentów Muzykologii i Filologii polskiej z zakresu: Historii opery, Krytyki operowej, a także Analizy dzieła operowego.
W Zakładzie prowadzone są również seminaria doktoranckie a wszyscy pracownicy Zakładu prowadzą seminaria magisterskie. Prof. dr hab. Ryszard D. Golianek prowadzi wykład w języku angielskim w ramach AMU-PIE.

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU

prof. dr hab. Marcin Gmys:
• zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• członek Rady Programowej w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• członek Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• redaktor naczelny periodyku Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej

prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek:
• członek Rady Programowej w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• członek Komisji ds. Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• koordynator programu Erasmus w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020

prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska:
• dyrektor Instytutu Muzykologii w kadencji 2016-2020
• kierownik Zakładu w kadencji 2016-2020
• członek Rady Programowej w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• członek Komisji ds. Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020