default-logo

Zakład Badań nad Muzyką XIX-XXI wieku, jako odrębna jednostka organizacyjna w strukturze Instytutu Muzykologii UAM, został powołany do życia w 2016 r.

SKŁAD OSOBOWY

Profesorowie:
prof. UAM dr hab. Marcin Gmys, pok. 2.63
prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek, pok. 2.62
prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, kierownik Zakładu, pok. 2.66

Doktoranci:
mgr Renata Dobkowska, pok. 2.52
mgr Joanna Cywińska-Rusinek, pok. 2.52
mgr Joanna Gaul, pok. 2.52
mgr Przemysław Krzywoszyński, pok. 2.52
mgr Anna Lubońska, pok. 2.52
mgr Weronika Nowak, pok. 2.52
mgr Magdalena Nowicka, pok. 2.52
mgr Mariusz Urban, pok. 2.52

BADANIA

Badania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się na historii muzyki polskiej i powszechnej XIX-XXI wieku. Tematyka badań obejmuje analizę muzyki oraz interpretację dzieł muzycznych i ich kontekstów, a także zagadnienia idiomów kompozytorskich, stylów muzycznych i korespondencji sztuk. Procedurze badawczej poddawane są różne gatunki muzyczne, teatr operowy, gatunki muzyki programowej XIX wieku, relacje słowno-muzycznych w liryce wokalnej, a także problemy dotyczące wirtuozerii i twórczości instrumentalnej. Oglądowi naukowemu poddawana jest m.in.: muzyka Chopina, życie i twórczości Juliusza Zarębskiego oraz twórczość operowa Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, rozpatrywana w kontekście stylu oper włoskich i francuskich XIX wieku, jak również dokonania kompozytorów okresu Młodej Polski i twórców współczesnych, zwłaszcza z kręgu tzw. drugiej awangardy Szkoły Darmstadzkiej czy wątki polskie w muzyce europejskiej w okresie od pierwszego rozbioru Polski do odzyskania niepodległości (1772-1918). Podejmowane problemy badawcze odnoszą się zarówno do perspektywy historyczno-źródłowej i estetycznej – w tym zakresie mieszczą się również opracowania źródłowe, redakcyjne oraz związane z leksykografią muzyczną – oraz obejmują refleksję nad zastosowaniem nauk ścisłych i techniki do częściowo zautomatyzowanych (programy komputerowe) badań muzyki i jej percepcji, jak i refleksję nad zastosowaniem psychakustyki i badań kognitywnych w muzykologii.

DYDAKTYKA

Pracownicy Zakładu prowadzą kursowe wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu historii muzyki polskiej i powszechnej od wieku XIX do czasów najnowszych.
W ramach specjalizacji przedmiotowej prowadzone są także zajęcia dotyczące Krytyki muzycznej, Analizy dzieła muzycznego: teorie i metody, Dziejów myśli o muzyce, Psychologii muzyki, Akustyki muzycznej oraz Technik kompozytorskich po 1800 roku – w zakresie Modułu II historyczno-muzycznego (po 1800 roku).
Ponadto w ramach międzywydziałowej specjalności operologicznej prof. dr hab. Ryszard D. Golianek i prof. UAM dr hab. Marcin Gmys prowadzą wykłady i konwersatoria dla studentów Muzykologii i Filologii polskiej z zakresu: Historii opery, Krytyki operowej, a także Analizy dzieła operowego.
W Zakładzie prowadzone są również seminaria doktoranckie a wszyscy pracownicy Zakładu prowadzą seminaria magisterskie. Prof. dr hab. Ryszard D. Golianek prowadzi wykład w języku angielskim w ramach AMU-PIE.

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU

prof. UAM dr hab. Marcin Gmys:
• zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• członek Rady Programowej w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• członek Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• redaktor naczelny periodyku Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej

prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek:
• członek Rady Programowej w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• członek Komisji ds. Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• koordynator programu Erasmus w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020

prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska:
• dyrektor Instytutu Muzykologii w kadencji 2016-2020
• kierownik Zakładu w kadencji 2016-2020
• członek Rady Programowej w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• członek Komisji ds. Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020