default-logo

Pracownia Badań nad Muzyka Tradycyjną i Popularną, jako odrębna jednostka organizacyjna w strukturze Instytutu Muzykologii UAM, została powołana do życia w 2016 r

SKŁAD OSOBOWY

Profesorowie:
prof. dr hab. Bożena Muszkalska, pok. 2.58

Adiunkci:
dr Jakub Kasperski, pok. 2.57
dr Łukasz Smoluch, kierownik Pracowni, pok. 2.57

BADANIA

Działalność Pracowni skupia się na badaniach muzyki tradycyjnej i popularnej zarówno w ich współczesnych przejawach, jak i w perspektywie historycznej. Pracownicy jednostki korzystają z interdyscyplinarnych metod i narzędzi muzykologii, etnomuzykologii, antropologii kulturowej, kulturoznawstwa czy socjologii
Ważną część obszaru badań prowadzonych w ramach działalności Pracowni stanowi muzyka tradycyjna w Polsce i w środowiskach polonijnych jako istotna praktyka kulturowa oraz sposób identyfikacji regionalnej, etnicznej i narodowej. Badania prowadzone są także nad innymi tradycjami regionalnymi Europy, m. in. Skandynawii czy basenu Morza Śródziemnego, a także nad tradycjami pozaeuropejskimi. Odrębną część obszaru badań stanowi muzyka popularna, w szczególności muzyka rockowa i tzw. world music.
Procedurze badawczej poddawane s± rozmaite praktyki muzyczne – od ludowej gry skrzypcowej, poprzez tradycyjną europejską wielogłosowość wokalną, ekspresję wokalną w muzyce nu-metalowej, po grę na australijskim didjeridu. Praktyki te rozpatrywane s± w całym ich uwikłaniu w konteksty językowe, religijne, społeczne, polityczne itd. Refleksji podlegaj± także nowe metody prowadzenia badań, na przykład badań terenowych w ramach etnomuzykologii, badań z wykorzystaniem analizy komputerowej czy badań porównawczych muzyki popularnej

DYDAKTYKA

Pracownicy jednostki prowadzą kursowe wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu etnomuzykologii, muzyki popularnej, podstaw przedsiębiorczości, prawno-ekonomicznych aspektów działalności twórczej, zasad muzyki.

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PRACOWNIKÓW PRACOWNI

dr Łukasz Smoluch:
• kierownik Pracowni Badań nad Muzyką Tradycyjną i Popularną w roku akademickim 2016-2017
• członek Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• członek Komisji ds. Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• opiekun Sekcji Etnomuzykologicznej Studenckiego Koła Naukowego Muzykologów UAM
dr Jakub Kasperski:
• członek Rady Programowej w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• członek Zespołu ds. Promocji w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• członek Zespołu ds. Ewaluacji Ankiet Studenckich w Instytucie Muzykologii w kadencji 2016-2020
• opiekun Sekcji Muzyki Popularnej Studenckiego Koła Naukowego Muzykologów UAM