default-logo
Warunki rekrutacji

Tryb I dotyczy Kandydatów z nową maturą, nową maturą 2002, maturą IB lub maturą zagraniczną,
Tryb II dotyczy Kandydatów ze „starą maturą”.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom – dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

  1. Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.
  2. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.
  3. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 22 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
  4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników.
  5. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.
  6. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 23 Części ogólnej Uchwały.
limit miejsc: 40
Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Historyczny
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
pokój: 2.57
uwagi: 1 piętro
tel.: 61 829 1396