default-logo

Rekrutacja 2018/2019 – stacjonarne studia doktoranckie

Wymagany komplet dokumentów:  

1. podanie skierowane do JM Prorektora prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego z uzasadnieniem i wskazaniem kierunku studiów
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z ogólnym wynikiem co najmniej dobrym, w przypadku ukończenia drugiego kierunku studiów odpis dyplomu licencjata lub magistra
3. opinia pracownika naukowego gotowego objąć funkcję opiekuna naukowego, dostarczona w zamkniętej kopercie
4. projekt rozprawy doktorskiej (cztery do sześciu stron znormalizowanego wydruku)
5. informacja o aktywności naukowej (kserokopie), oryginały do wglądu
6.  kwestionariusz osobowy 
7. życiorys
8. 2 kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 mm x 45 mm
9.  zaświadczenie lekarskie  stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w danej dziedzinie
10. Podanie o stypendium doktoranckie oraz Wniosek

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne:
– składanie dokumentów: 6-10 VII. 2018 pokój 2.141
– rozmowy kwalifikacyjne: 16-18. VII. 2018

Przyjmujemy komplet dokumentów.
Listy kandydatów będą wywieszone na stronie internetowej Studiów Doktoranckich.