default-logo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY LICENCJCKIEJ
1. Przygotowywanie i złożenie pracy licencjackiej oraz przeprowadzenie egzaminu licencjackiego w Instytucie Muzykologii UAM odbywa się na zasadach przewidzianych Regulaminem Studiów UAM.
2. Pracę licencjacką student przygotowuje w ramach obowiązkowego seminarium licencjackiego na III roku studiów pierwszego stopnia w wymiarze 30 godzin (obowiązkowym przygotowaniem do podjęcia pracy licencjackiej jest zaliczone Proseminarium na III roku studiów pierwszego stopnia w wymiarze 30 godzin).
3. Praca licencjacka przygotowywana jest pod kierunkiem samodzielnego pracownika nauki (profesora lub doktora habilitowanego) lub pracownika naukowego posiadającego stopień doktora od co najmniej 5 lat.
4. Liczba studentów na seminarium licencjackim nie powinna przekraczać 5 osób.
5. Temat i treść pracy powinna być zgodna z kierunkiem studiów.
6. Temat pracy musi zostać uzgodniony z promotorem i zatwierdzony przez Radę Instytutu Muzykologii UAM (najpóźniej do końca pierwszego semestru).
7. Wszelkie zmiany tematu pracy i promotora wymagają akceptacji Rady Instytutu Muzykologii UAM.
8. Student powinien regularnie referować postępy swojej pracy na seminarium.
9. Praca licencjacka powinna liczyć od 30 do 60 stron standardowych (30 wersów na stronie, 60 znaków w wersie).
10. Praca licencjacka powinna mieć postać rozprawy naukowej i zawierać przejrzystą analizę wybranego tematu; jej konstrukcja i struktura powinna być taka, jak pracy magisterskiej.
11. Praca licencjacka może mieć charakter odtwórczy i opierać się tylko na literaturze przedmiotu (praca o charakterze sprawozdawczym czy przeglądowym); możliwe jest jednak także wykorzystanie źródeł właściwych dla podjętego zagadnienia, co powinno podnosić ocenę pracy.
12. Praca powinna dowodzić, iż student posiadł zdolność dokonania samodzielnej i krytycznej analizy zebranego materiału oraz poprawnego przedstawienia jej wyników w formie pisemnej.