default-logo

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Instytucie Muzykologii UAM
1. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Instytucie Muzykologii UAM są ustalone zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w UAM.
Kwestie nieustalone przez Regulamin Studiów są określone na podstawie decyzji Rady Instytutu Muzykologii UAM.
2. Przez egzamin dyplomowy rozumie się egzamin licencjacki oraz egzamin magisterski
(zgodnie z § 66 Regulaminu Studiów UAM).
4. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić student, który:
1. zaliczył wszystkie wymagane programem studiów przedmioty (z wyjątkiem zaliczenia z seminarium za ostatni semestr, które uzyskuje w dniu egzaminu dyplomowego);
2. uzyskał pozytywne recenzje pracy dyplomowej (w rozumieniu pracy licencjackiej lub magisterskiej);
3. w przypadku, gdy jedna z recenzji pracy dyplomowej nie jest pozytywna, uzyskał zgodę dziekana na dopuszczenie do egzaminu dyplomowego po zasięgnięciu przez dziekana opinii drugiego recenzenta (zgodnie z § 67 p. 2 Regulaminu Studiów UAM);
4. złożył w dziekanacie do dnia 30 czerwca ostatniego semestru studiów pracę wydrukowaną bezpośrednio z systemu APD nie wcześniej niż po jej akceptacji w systemie APD przez kierującego pracą (promotora). Drukowanie pracy dyplomowej bezpośrednio z systemu APD skutkuje wygenerowaniem unikatowych numerów kontrolnych, które drukują się na kolejnych stronach pracy dyplomowej. Wydruk pracy musi być złożony w dziekanacie nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
5. przy złożeniu PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ dostarczył do dziekanatu:
– 1 oprawiony egzemplarz pracy licencjackiej/magisterskiej w miękkiej oprawie z drukiem dwustronnym wydrukowany z systemu APD
– na stronie tytułowej pracy dyplomowej, poniżej tytułu w języku polskim, zamieścił tytuł w języku angielskim Strona tytułowa pracy dyplomowej
– egzemplarz pracy licencjackiej/magisterskiej (za stroną tytułową) musi zawierać oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy wzór oświadczenia do pobrania
– odcinek wpłaty 60 zł (za dyplom w języku polskim) na indywidualny numer konta studenta (do pobrania z konta osobistego studenta na USOSweb)
– 4 fotografie (format 4,5 x 6,5 cm.)

5. W nagłych przypadkach losowych bądź w innej uzasadnionej sytuacji, na pisemny wniosek studenta złożony w ciągu 7 dni od 30 czerwca ostatniego semestru studiów, dziekan może zezwolić na przedłużenie złożenia pracy dyplomowej, ale nie później niż do 10 września ostatniego semestru studiów (stosuje się odpowiednio postanowienia z punktu 4.1-4.4).
6. Studenta, uczestniczącego w programie Erasmus i biorącego udział w wymianie w czasie ostatniego semestru studiów, obowiązują wszystkie postanowienia ,,Zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Instytucie Muzykologii UAM”.
7. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz powołany przez dziekana recenzent (zgodnie z § 64 Regulaminu Studiów UAM) w odniesieniu do ustalonych standardów pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) obowiązujących w Instytucie Muzykologii UAM.
8. Promotorem pracy dyplomowej jest profesor lub doktor habilitowany, przy czym:
a. promotorem pracy licencjackiej może być nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora, wówczas recenzentem pracy winien być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora (zgodnie z § 61 p. 1 i 3 Regulaminu Studiów UAM);
b. promotorem pracy magisterskiej może być adiunkt nie mający stopnia naukowego doktora habilitowanego, jeśli w uzasadnionym przypadku zgodę na to wyraziła Rada Wydziału Historycznego, ale wówczas recenzentem pracy winien być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora (zgodnie z § 61 p. 2 i 3 Regulaminu Studiów UAM).
9. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w której skład wchodzi dziekan, promotor pracy i recenzent (zgodnie z § 68 p. 2 Regulaminu Studiów UAM).
10. Dziekan wyznacza termin (zgodnie z § 63 oraz § 72 p. 1 i 2 Regulaminu Studiów UAM):
a. egzaminu dyplomowego licencjackiego nie później niż do 15 września ostatniego semestru studiów;
b. egzaminu dyplomowego magisterskiego nie później niż do 30 września ostatniego semestru studiów;
c. drugiego terminu egzaminu dyplomowego (termin ostateczny) w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, ale nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu;
d. egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) w przypadku przedłużonego terminu złożenia pracy dyplomowej, ale nie później niż do 30 września ostatniego semestru studiów.
11. Forma i zakres egzaminu dyplomowego:
a. egzamin dyplomowy ma formę egzaminu ustnego i składa się z trzech części;
b. w pierwszej części egzaminu student zapoznaje się z oceną pracy dyplomowej wystawioną przez promotora i recenzenta pracy;
c. w drugiej części egzaminu student przestawia cel podjętego tematu w pracy dyplomowej w kontekście związanego z tematem pracy stanu badań w muzykologii;
d. w trzeciej części egzaminu student odpowiada na trzy pytania;
e. dwa pytania – po jednym, zadanym kolejno przez promotora i recenzenta – są związane tematycznie z napisaną pracą dyplomową, a trzecie pytanie zadane przez recenzenta powinno być związane z zakresem przedmiotowym programu studiów na danym poziomie kształcenia;
f. odpowiedzi studenta są oceniane w dniu egzaminu, zgodnie ze skalą ocen określoną w § 22 p. 1 Regulaminu Studiów UAM;
g. na podstawie ocen z części drugiej i części trzeciej egzaminu dyplomowego wyznaczana jest średnia, która jest oceną końcową egzaminu dyplomowego;
h. w czasie egzaminu dyplomowego ustalany jest ostateczny wynik studiów zgodnie z § 73 p. 1 Regulaminu Studiów UAM;
i. w dniu egzaminu student zostaje poinformowany o uzyskanych ocenach w drugiej i trzeciej części egzaminu oraz o proponowanym przez komisję ostatecznym wyniku studiów, który musi być zatwierdzony przez dziekana.
12. Student uzyskuje zaświadczeniu o uzyskaniu tytułu licencjata/magistra, a w przeciągu miesiąca od terminu egzaminu dyplomowego – dyplom wraz z suplementem.