prof. UAM dr hab. Alina Mądry


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Historia muzyki staropolskiej (ćwiczenia)
- Moduł A: historyczno - muzyczny (do 1800 roku) (źródłoznawstwo muzyczne)
- Historia muzyki baroku (wykład)
- Blok fakultatywny - kierunkowy: źródłoznawstwo (cz. 1, 2 i 3 - dla starego programu) oraz (cz. 1 i 2 - dla nowego program) (konwersatorium cz. 2 i 3)
- Praktyka wykonawcza
- Podstawy edytorstwa muzycznego
- Proseminarium (seminarium (limit - 1 osoba))
- Seminarium licencjackie (seminarium (limit - 1 osoba))
- Seminarium I (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium II (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium magisterskie (seminarium (limit - 6 osób))

DYŻUR - KONSULTACJE / OFFICE HOURS
wtorek/Tuesday - indywidualne konsultacje po wcześniejszym umówieniu
czwartek/Thursday - godz. 11.30 - 12.00 i 14.30 - 16.00
pokój 2.61 / Room 2.61
almadry@poczta.onet.pl; alpalik@amu.edu.pl
tel.: 61 829 13 98


Praca magisterska / Master's Thesis: Matthesonowska teoria afektów i jej odbicie w wybranych kantatach J. S. Bacha
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: prof. dr hab. Irena Poniatowska

Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Twórczość na instrumenty klawiszowe Carla Philippa Emanuela Bacha w kontekście niemieckiej estetyki muzycznej II połowy XVIII wieku
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: prof. dr hab. Irena Poniatowska

Rozprawa habilitacyjna / Habilitation Thesis: Barok, cz. 2: 1697–1795 Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi , „Historia Muzyki Polskiej”, t. III, Sutkowski Edition Warsaw, Warszawa 2013, ss. 753OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH
Doktor habilitowny muzykologii, adiunkt w Katedrze Muzykologii UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na historii i estetyce muzyki XVIII wieku. Od roku 2005 jest członkiem Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów. Aktualnie prace badawcze koncentrują się na muzyce polskiej XVIII wieku. Są to przede wszystkim poszukiwania i odkrywanie źródeł rodzimej muzyki, które do tej pory nie były znane (m.in. praca nad muzykaliami jasnogórskimi i opracowywanie zbioru farno-miejskiego w Poznaniu). Podsumowaniem tej pracy ma być książka wydana w unikatowej serii "Historia Muzyki Polskiej" t. III, cz. 2 "Barok 1699-1773" (pod redakcją Stefana Sutkowskiego). Publikowała artykuły m.in. w "Poznańskich Studiach Polonistycznych", półroczniku "Barok. Historia-Literatura-Sztuka" oraz "Bach 2000. Music between Virgin Forest and Knowledge Society", "Musica Baltica", "Interdisciplinary Studies in Musicology". Jest autorką książki "Carl Philipp Emanuel Bach. Estetyka-Stylistyka-Dzieło", za którą w 2005 roku otrzymała Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich im. ks. prof. Hieronima Feichta. Jest członiem Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jest autorką licznych komentarzy do płyt wydawanych w serii "Jasnogórska Muzyka Dawna - Musica Claromontana", komentarza do serii płytowej "Musica Sacromontana" oraz artykułów popularnonaukowych.

 

RESEARCH INTERESTS

Dr. Mądry’s research interests are mainly focused on the history and aesthetics of music of the 18th century. Since 2005 she has been a member of the Editorial Team of the Jasna Góra music  resources. Currently, her research is focused on the Polish music of the 18th century, mostly on  exploration and discovery of local music sources (including studies on Jasna Góra music materials and on the parish-municipal collection in Poznan). She wrote a book "Carl Philipp Emanuel Bach. Aesthetics-Style-Oeuvre", for which he was awarded the Hieromin Feicht Prize by the Polish Union of Composers (2005). She published numerous booklets to the CDs issued in a series of "Jasna Gora Early Music - Musica Claromontana", the comment to the CD series "Musica Sacromontana" and popular articles.


PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

A) MONOGRAFIE / BOOKS

 • Carl Philipp Emanuel Bach. Estetyka – Stylistyka - Dzieło, Poznań: Rhytmos 2003, dodruk 2014
 • Barok, cz. 2: 1697–1795 Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi , „Historia Muzyki Polskiej”, t. III, Sutkowski Edition Warsaw, Warszawa 2013; [The Baroque, Part 2: 1697-1795. Religious Music and its Baroque Modus Operandi, translated by John Comber, Sutkowski Edition Warsaw, Warszawa 2015]; Historia Muzyki Polskiej, t. III: Barok 1697-1795, cz.2, plik multimedialny, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015: http://nck.pl/e-booki-multimedialne/315924-historia-muzyki-polskiej-tom-iii-cz-2-barok-1697-1795-plik-multimedialny/ 

B) WYDANIA KRYTYCZNO-ŹRÓDŁOWE / CRITICAL EDITION

 •  Franciszek Ścigalski, Litania in F, red. tomu Alina Mądry, opr. tekstu nutowego Patryk Frankowski, Alina Mądry, seria „Muzyka na nowo odkryta”, Poznań 2015

C) REDAKCJE / EDITORIAL WORKS
 • „Interdisciplinary Studies in Musicology” t. 11: „Source studies in musical culture”, red. Alina Mądry, Magdalena Walter-Mazur, Poznań 2012. 
 • W służbie sacrum. Z kultury muzycznej Jasnej Góry i Poznania w XVIII wieku, Katalog wystawy, red. Patryk Frankowski, Alina Mądry, Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 2012. 
D) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARLTICLES AND BOOK CHAPTERS

- Affektenlehre in the Works of J.S. Bach and C.P.E. Bach , [w:] “Bach 2000. Music between Virgin Forest and Knowledge Society”, Compostela Group of Universities, Brno 2003, s. 113-121.
- Rozwój instrumentów klawiszowych w II połowie XVIIIwieku w Niemczech i ich możliwości wyrazowe, [w:] „Complexus effectuum musicologiae studia Miroslao Perz septuagenario dedicata”, Kraków 2003, s. 267-277.
- Piotr z Grudziądza , [w:] „Kalendarz Grudziądzki 2004”, Grudziądzkie Towarzystwo Kultury, Grudziądz 2003, s. 73-79.
- Twórczość oratoryjna Carla Philippa Emanuela Bacha.Tradycja czy nowatorstwo?, [w:] „Muzyka wobec tradycji. Idee – dzieło – recepcja”. Księga pamiątkowa prof. Ireny Poniatowskiej z okazji 70-tych urodzin, red. Sz. Paczkowski, Instytut Muzykologii UW, Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis Seria B, Tom XIV, Warszawa 2004, s. 315-326.
- Die D-moll Konzerte für cembalo von J. S. Bach und C. Ph. E. Bach im Kontext der stilistischen und ästhetischen Wandlungen des 18. Jahrhunderts, [w:] „Musica Baltica. Im Umkreis des Wandels – von den cori spezzati zum konzertierenden Stil”, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, Prace Specjalne 64, Gdańsk 2004, s. 180-192.
- Carl Philipp Emanuel Bach - Osjan muzyki II połowy XVIII wieku w Niemczech, w: "Mozart i współcześni. Muzyka w Eyropie środkowej w XVIII wieku", Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Katedra Teorii Muzyki, red. Ryszard Daniel Golianek i Beata Stróżyńska, Łódź 2007, s. 93-105. 
- Muzyka żałobna w XVIII-wiecznej Wielkopolsce, w: "Rafał hrabia Gurowski. Szkice do XVIII-wiecznego porteretu szlachekiego", Wschowa 2007, s. 99-108.
- The realtionship between notation and performance in the keyboard composition of C.P.E.Bach. A composer's specific attempt to communicate with performers and listeners, "Interdisciplinary Studies in Musicology" 7, (eds.) Danuta Jasińska, Piotr Podlipniak, Poznań 2008, s. 127-139.
- Albert Schweitzer – miłośnik czy znawca muzyki Jana Sebastiana Bacha, w: „Życie i dzieło Alberta Schweitzera inspiracją dla współczesnej bioetyki”, Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny 3, red. B. Stelcer, Poznań 2008, s. 51-60.
- „Die Stilistik der Musik für Tasteninstrumente in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – das Schaffem von Carl Philipp Emanuel Bach”; na: http://foreninger.uio.no/nmf/.  
- "Zbiór farny" w poznańskim Archiwum Archidiecezjalnym - historia, charakterystyka, stan zachowania, w: „Europejska kultura muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach”, red. Aleksandra Patalas, Stanisław Hrabia. Kraków, Musica Iagellonica, 2008, s. 183-200.
- Dzieła Josepha Haydna w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, w: „Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki”, Poznań 2010, s. 127-139
- Benedykt Cichoszewski – der polnische Rathgeber?, materiały pokonferencyjne: „II. Internationales Rathgeber-Symposium «An der Schwelle zur Klassik»”, hrsg. Berthold Gaß, Oberelsbach 2011, s. 259-272
- Perneckher's Harmonia Pastorella and C.P.E. Bach's Trio in F-a rare example of compositions for concertato bass recorder; w: „Central European Musical Culture between the Thirty Years War and the Congress of Vienna: Forms and changes in musical institutions and performance, 1618–1815, „Musicologica Brunensia 47”, Brno 2012, 1, s. 189–197 ( z Patrykiem Frankowskim).
- Osiemnastowieczne przedstawienia instrumentów muzycznych z kościoła OO. Bernardynów z Grodziska Wielkopolskiego w kontekście działalności ówczesnej kapeli muzycznej, w: „Z badań nad ikonografią muzyczną do 1800. Źródła problemy – interpretacje”, seria: „Ikonografia muzyczna. Studia i Materiały”, red. Paweł Gancarczyk, Warszawa 2012, t. 1, s. 45–61 (z Patrykiem Frankowskim). 
- „Muzyka farska” w XVIII-wiecznym Poznaniu, w: „W służbie sacrum. Z kultury muzycznej Jasnej Góry i Poznania w XVIII wieku”, katalog wystawy, red. Patryk Frankowski, Alina Mądry, Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 23–51. 
- Parish Church Music in 18th-century, w: „In the Service of Sacred. Selected aspects of the Music Culture of Jasna Góra and Poznań in the 18th Century”, Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 23-51. 
- Zachowane instrumentarium dawnego Gdańska – przyczynek do tematu, w: „Aspekty Muzyki” 2012, nr 2, s. 39–51.
- Zjawisko „opery w kościele” w polskiej muzyce XVIII wieku na podstawie kameralnych utworów wokalno-instrumentalnych Marcina Józefa Żebrowskiego, w: „Musica Claromontana – Studia 3” : Marcin Józef Żebrowski (XVIII w.). Kompozytor i muzyk kapeli jasnogórskiej, red. Remigiusz Pośpiech, Opole 2013, s. 159-175. 
- Das Cembalo „No 496” von Burhardt Tschudi aus London. Die abenteuerliche Geschichte der Wiederentdeckung eines besonderen Instruments, w: „Unterwegs mit Carl Philipp Emanuel Bach“, hg. Christine Blanken, Wolfram Enßlin, Bach-Archiv Lepzig, Berlin 2014, s. 135-136. 

E) HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE / DICTIONARY ENTRIES

 • Polski Słownik Biograficzny, hasła: Surzyński Mieczysław, Surzyński Stefan, zeszyt 188, T. 46/1. 
 • Polski Słownik Biograficzny, hasło: Ścigalski Franciszek, zeszyt 206, Warszawa-Kraków 2015, s. 478-480. 

 

F) RECENZJE / BOOK REVIEWS

 • recenzja książki Wojciecha Bońkowskiego „Dziewiętnastowieczne edycje dzieł  Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji”, w: „Rocznik Biblioteki Narodowej”, Warszawa 2011, nr XLII, s.358-367.
 • recenzja książki: Wojciech Bońkowski, 19th-century aditions of the works of Chopin as an aspect of the history of reception, w: „Polish Libraries”, National Library of Poland, vol. 1, 2013, s. 251-260. 

 

G) PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE / JOURNALISM

 • Muzyka i emocje czyli «co w duszy gra», [w:], "Poradnik Muzyczny" Łódź 2003/1, s. 29.
 • Bach pisze operę czyli Viva Amor, „Operomania” 2004/1(17); s. 5-6.
 • Teatr jednego muzyka, "Playbill - Scena Polska", Kraków 2004/6, s. 4-7.
 • Muzyka dawnych i nowych czasów, [artykuł do programu koncertu „King's Singers”], 26 kwietnia 2004, s. 4-7.
 • Gdy drewno zyska nowy wymiar, "Twoja Muza", nr 6 (25) grudzień 2007, s. 74-76. 
 • Spłacony dług, recenzja książki  Piotra Kamińskiego „Tysiąc i jedna opera”, w: „Teatr” nr 1/2010, s. 74-76. 
 • Relacja z Festiwalu “Misteria Paschalia”, Ruch Muzyczny; Rok LV, nr 11/2011, s. 20-22
 • Relacja z koncertu zespołu Concerto Köln: Co miało być, a co było, Ruch Muzyczny; Rok LV, nr 13/2011, s. 19-20
 • Recenzja książki Katie Hafner „Romanca na trzy nogi. Opowieść o życiu i muzyce legendarnego pianisty Glenna Goulda” : Gould, Edquist i CD 318, Ruch Muzyczny; Rok LV, nr 18/2011, s. 37-38
 • Relacja z VI Festiwalu Goldbergowskiego: W duchowej ojczyźnie Wariacji Goldbergowskich, Ruch Muzyczny; Rok LV, nr 21/2011, s. 15-16
 • Obecni i nieobecni w muzyce polskiej minionych wieków, w: Program koncertowy „Zapomniani” w 250. rocznicę urodzin Ignaca Pleyela i 150. rocznicę śmierci Karola Kurpińskiego; Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 30 września 2007; s. 4-11. 
 • Muzyka polskiego oświecenia, w: Program koncertu z dnia 14.11. 2009, Festiwal Muzyki Polskiej, Kraków 2009, 
 • Recenzja płyty "Vitae Pomeranorum - Zagubiony świat muzyki pomorskiej" pt. "Zapomniane Pomorze", 1/2015.
 • Recenzja płyty "Tribute to Carl Loewe" pt. "Muzyka ze Szczecina", „Ruch Muzyczny” 4/2015.
 • Relacja z X Festiwalu Goldbergowskiego pt "Goldbergowskie wariacje i jubileusz", Ruch Muzyczny 10/ 2015.
 • Relacja z piątej edycji festiwalu muzyki dawnej Poznań Baroque pt. "Idea start-upu a idea konsumpcji", „Ruch Muzyczny”12/2015.
 • Prowadzenie autorskiej strony recenzji z muzyki poważnej w czasopiśmie audiofilskim „Audio Video” - nieprzerwanie od 2009 roku. 
Aktualizacja: 15.03.2018