dr hab. Piotr Podlipniak


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Metodologia badań muzykologicznych (ćwiczenia)
- Wprowadzenie do muzykologii (ćwiczenia)
- Wprowadzenie do metodologii muzykologii
- Teorie kultury
- Wykład monograficzny - Wprowadzenie do biomuzykologii (wykład)
- Proseminarium (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium licencjackie (seminarium (limit - 4 osoby))
- Psychologia muzyki (wykład i ćwiczenia (lecture and practice))
- Akustyka muzyczna (ćwiczenia (practice))

DYŻUR - KONSULTACJE / OFFICE HOURS

pokój 2.56 / Room 2.56
podlip@poczta.onet.pl
tel.: 61 829 13 95


Praca magisterska / Master's Thesis: Europejskie a hinduskie teorie organizacji czasu muzycznego
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski

Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Uniwersalia jako problem badawczy muzykologii
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski


OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH
Działalność naukowa skupia się wokół problematyki związanej z komunikacją muzyczną a szczególnie miejscem, jakie zajmuje komunikacja emocji w ramach hierarchicznej konstrukcji systemu informacyjnego muzyki. Jednym z podstawowych problemów badawczych jest tutaj pytanie o sposób, w jaki treści afektywne, szczególnie te o charakterze interkulturowym, kodowane są za pośrednictwem muzyki. Zagadnienie to związane jest z kluczową dla muzykologii kwestią uniwersaliów muzycznych oraz przyczyn powszechności muzyki w kulturach ludzkich. Badania prowadzone w tym zakresie mają charakter interdyscyplinarny i wykorzystują oprócz podejścia muzykologicznego także osiągnięcia takich dyscyplin naukowych jak m.in. kognitywistyka, psychologia ewolucyjna, antropologia kulturowa czy neuropsychologia.

 

 

RESEARCH INTERESTS

Dr. Podlipniak’s research activities concern music communication issues, and especially the place occupied by the communication of emotions within the hierarchical structure of the information system of music. One of the basic research problems is how the affective contents, especially those intercultural ones, are encoded through music. This issue is related to the crucial question of music universals and reasons of the prevalence of music in human cultures. The above research scope requires an interdisciplinary approach, combining musicological methods with those typical of disciplines such as cognitive science, evolutionary psychology, cultural anthropology and neuropsychology.


 

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

A) MONOGRAFIE / BOOKS

- Uniwersalia muzyczne, Poznań: PTPN 2007
- Instynkt tonalny. Koncepcja ewolucyjnego pochodzenia tonalności muzycznej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2015

 

B) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARLTICLES AND BOOK CHAPTERS

- Czy muzyka ma charakter uniwersalny?, [w:] Filozofia muzyki. Studia, red. Guczalski K., Kraków 2003.
- O tak zwanym języku sygnałów myśliwskich, [w:] Las w kulturze polskiej III, red. Łysiak W., Poznań 2004
- O pewnych uniwersalnych aspektach komunikacji muzycznej, „Res Facta Nova” 2004/7(16).
- Czy treści ekspresywne muzyki mają charakter konwencjonalny?, [w:] Kaliszewska K., Sakson-Obada O., Zielona-Jenek M., Zinczuk J. (red.) Emocja – subiektywne doświadczenie czy zdarzenie interpersonalne?, Poznań 2004.
- Poszukiwanie uniwersalnych mechanizmów przetwarzania muzyki (współautor Edward J. Gorzelańczyk) [w:] Człowiek- jego bioelektroniczna konstrukcja a percepcja muzyki, Cieszyn 2006.
- Funkcje komunikacyjne rogu myśliwskiego, [w:] Las w kulturze polskiej, t. V, red. W. Łysiak, Poznań 2006.
- Między uniwersalnością, konwencjonalnością a indywidualnością języka muzycznego, [w:] Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, tom 2, red. E. Borkowska, E. Knapik, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, s. 287-296.
- Are there universal features of emotional communication in human voicing? w: Norsk Musikkforskerlag http://foreninger.uio.no/nmf/NMFL_aug08/Podlipniak.pdf, Oslo 2008
- Music as a Medium of Communication. Two Visions of Musicology. w: Interdisciplinary Studies in Musicology 7, 2008, s. 15 – 34, razem z Maciejem Jabłońskim
- Rola aktywności muzycznej dziecka w rozwoju umiejętności komunikacji emocjonalnej. w: Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej, red. G. Leszczyński, Poznań 2009, s. 91 – 101
- Music: a natural phenomenon or a cultural invention? A few remarks on the currency of the polemic and its musicological consequences. w: Interdisciplinary Studies in Musicology 8, 2009, 7, s. 39 – 55
- Lateralizacja – perspektywa ewolucyjna a zaburzenia psychiczne. w: Episteme 2008, t. II, s. 81 – 96 razem z Edwardem J. Gorzelańczykiem i Dorotą Ackermann
- Czy istnieje odrębność przetwarzania „muzycznych” aspektów mowy? w: III Rocznik Kognitywistyczny, Kraków 2010, s. 111 – 177- Human singing as a form of bio-communication. w: Bio-algorithms and med-systems, 2011, nr 7/14, s. 79-83 razem z Edwardem J. Gorzelańczykiem
- Idea uniwersalizmu muzyki w świetle współczesnej naturalistycznej wizji człowieka. w Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki (red. R.D. Golianek i P. Urbański), Poznań 2010, s. 275 - 284
- Słuch absolutny – poznawcza anomalia, wyjątkowa zdolność muzyczna czy adaptacja? w: Rocznik kognitywistyczny, 2010, nr IV, s. 153-158
- Ewolucyjne źródła zdolności muzycznych a muzyka tonalna. w: Episteme, 2010, nr 11, s. 113-126 razem z Edwardem J. Gorzelańczykiem
- Dynamika zmian przewodności skóry, jako marker odpowiedzi afektywnej na bodźce muzyczne – perspektywa neurofizjologiczna i ewolucyjna. w: Episteme, 2010, nr 11, s. 143-166 razem z Edwardem J. Gorzelańczykiem, Anielą Zator i Piotrem Waleckim
- Percepcja słuchowa a percepcja muzyki. w: Episteme, 2010, nr 11, s. 369-384 razem z Edwardem J. Gorzelańczykiem i Anielą Zator
- O ewolucyjnych źródłach niektórych muzycznych preferencji estetycznych. w: Rocznik Kognitywistyczny 2012 (5), s. 167–174
- Muzyka jako zjawisko biokulturowe; Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, 2012, 8, 61-75
- Specyficzność doświadczenia muzyki tonalnej w świetle współczesnych poglądów na adaptacyjność muzyki; Sztuka i Filozofia, 2012, 40, 78-90
- Measurement of Changes in Skin Conductance Evoked by Musical Stimuli (with Edwardem Gorzelańczykiem and Piotrem Waleckim), in: Y. Dekhtyar, A. Katashev, L. Lancere (eds.) International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics, IFMBE Proceedings no. 38, Berlin, Heidelberg 2013, pp. 59-62.
- The universal aesthetic value of tonality and the ubiquity of tonal music, in: T. Malecka, M. Pawłowska (eds.) Music Function and value : Proceedings of the 11th International Congress on Musical Signification, Kraków 2013, pp. 448-456.
- Percepcja tonalności muzycznej jako szczególny rodzaj percepcji słuchowej człowieka, w: J. Barska, E. Twardoch (red.) Percepcja kultury – kultura percepcji, Kraków, Warszawa 2013, s. 119-133.
- Tonality as One of the ‘Music-Specific’ Adaptations, in: M.Reybrouck, C.Maeder, A.Helbo, E.Tarasti (eds.) E-proceedings of the XIIth International Congress of Musical Signification, Louvain-la-Neuve 2013, pp. 310-315.
- Poglądy Johna Cage’a na muzykę a kwestia instynktu muzycznego człowieka, w: M. Grajter (red.) „Wokół ciszy. W stulecie urodzin Johna Cage’a”, Łódź 2013, s. 57-69.
- Specific Emotional Reactions to Tonal Music - Indication of the Adaptive Character of Tonality Recognition, in: G. Luck, O. Brabant (eds.) Proceedings of the 3rd International Conference on Music & Emotion (ICME3), Jyväskylä 2013, http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201305291824
- Tonalność muzyczna a kwestia adaptacyjności muzyki, w: M. Bogucki, A. Foltyn, P. Podlipniak, P. Przybysz, H. Winieszewska (red.) Neuroestetyka muzyki, Poznań 2013, s. 267-292.
- Sztuka, mózg, muzyka: perspektywy neuroestetyki muzyki (razem z Piotrem Przybyszem), w: M. Bogucki, A. Foltyn, P. Podlipniak, P. Przybysz, H. Winieszewska (red.) Neuroestetyka muzyki, Poznań 2013, s. 11-37.

C) PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE / JOURNALISM

- Kaprys sprytnej małpy. O muzyce, nauce, ptakach i Marsjanach. w: Czas Kultury, 2011; nr I, s. 12-19
Aktualizacja: 15.03.2018