dr hab. Magdalena Walter-Mazur


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Słowackiego 20
60-823 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Moduł A: historyczno - muzyczny (do 1800 roku) (techniki kompozytorskie)
- Kontrapunkt
- Blok fakultatywny - kierunkowy: źródłoznawstwo (cz. 1, 2 i 3 - dla starego programu) oraz (cz. 1 i 2 - dla nowego program) (konwersatorium cz.1)
- Historia muzyki baroku (ćwiczenia)
- Historia muzyki średniowiecza i renesansu cz. 1 i cz. 2 (ćwiczenia)
- Proseminarium (seminarium (limit - 1 osoba))
- Seminarium licencjackie (seminarium (limit - 1 osoba))
- Seminarium I (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium II (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium magisterskie (seminarium (limit - 6 osób))

DYŻUR - KONSULTACJE / OFFICE HOURS

pokój 2.60 / Room 2.60
mazurki@amu.edu.pl
tel.: 61 829 13 97


Praca magisterska / Master's Thesis: Teoria kompozycji w ujęciu Christopha Bernharda
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: dr Ryszard Wieczorek

Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: "Auf Italian Madrigalische Manier". Niemiecki motet madrygałowy jako fenomen kulturowy i stylistyczny
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH
Zainteresowania Magdaleny Walter-Mazur związane są z muzyką XVI i XVII wieku, w szczególności koncentrują się wokół relacji muzyki i słowa oraz związków muzyki z religią, duchowością i obyczajowością. Przez kilka lat zajmowała się teorią muzyki oraz muzyką niemiecką XVII w. związaną z kręgiem protestanckim. Obecnie prowadzi badania nad kulturą muzyczną zakonów żeńskich na terenie Rzeczpospolitej w XVII wieku. W związku z tym spektrum jej zainteresowań rozszerzyło się także na zagadnienia źródłoznawcze oraz związane z gender-studies.

 

 

RESEARCH INTERESTS

Interests of Dr. Walter-Mazur concern music of the 16th and 17th centuries, especially relationships between music and text, as well as relations between music on the one hand, and religion, spirituality and morality on the other. For several years she had been was dealing with music theory and German protestant music of the 17th century. Currently Dr. Walter-Mazur has been studying music culture of female orders in the 17th century Poland, therefore the range of her interests extended also onto the issues related to historical sources and gender-studies.

 
PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

A) MONOGRAFIE / BOOKS
- Motet madrygałowy w protestanckich Niemczech I połowy XVII wieku, Poznań 2004.
- Christoph Bernhard, Tractatus compositionis augmentatus, opracowanie i przekład polski: M. Walter-Mazur, w: Practica Musica 6, Kraków 2004
- Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku, Poznań 2014


B) REDAKCJE I EDYCJE / EDITORIAL WORKS
- Jan Stęszewski, Rzeczy, świadomość, nazwy. O muzyce i muzykologii, red. Piotr Podlipniak, Magdalena Walter-Mazur, Poznań 2009
- Sanctimonialis autem femina. Magnificat, motety i pieśni na dwa chóry żeńskie z rękopisu L 1643 Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, opracowanie i Wstęp Magdalena Walter-Mazur, Sandomierz 2012
- Kultura muzyczna w perspektywie badań źródłoznawczych. Interdisciplinary Studies in Musicology 2012 (11).
- Muzykalia. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 2013/3 (33) (współredaktor: Bogumiła Warząchowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach).

 

C) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARLTICLES AND BOOK CHAPTERS
- „Sandry Rosenblum obraz praktyk wykonawczych muzyki fortepianowej okresu klasycyzmu”, Canor 1994/8, s.64-69;
- „Das Alte und Neue, oder Mäander der Bernhardschen Klassifikation”, w:Actes du Congres International Theatre, Musique & Arts dans les Cours Europeennes de la Renaissance & du Baroque, Warszawa 1997, s.551-559;
- „Wokół Figurenlehre Christopha Bernharda”,  Muzyka 1998/2, s.75-89;
- „Sposób na Schütza”, Canor 1999/2, s.45-55;
- „Mistyka, manieryzm i ‘Cantiones sacrae’ Heinricha Schütza”, Canor 1999/4, s.7-16;
- „Niemiecka recepcja madrygału”, Canor 2000/1, s.19-27.
- „Musikalischer Seelenlust Erster Theil von Tobias Michael. Klage und Tröstung”, w: Early Music – Context and Ideas, Kraków 2003, 312-317.
- „Ars moriendi, pompa funebris i muzyka w siedemnastowiecznych Niemczech, Barok XII/1 (23) 2005, s.13-27.
- „The Madrigal Motet in Protestant Germany”, w: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 11, Leipzig 2006, s.217-136.
- „Muzyka jako Wotum. Angst der Hellen und Friede der Seelen Burkharda Grossmanna (1623)”, Muzyka 2007/4, s. 127-139.
- “A New Perspective on Musical Culture of Polish Benedictine Nunneries in the Light of Toruń Sources”, w: Early Music – Context and Ideas II, Kraków 2008, s.137-159.
- “Music by Nuns in the 17th Century, or About a Not Quite Successful Attempt at Disembodiment”, w: BodyMusicEvent, ed. Bożena Muszkalska and Regine Allgeyer-Kaufmann, Wrocław 2010. s.125-135.
- „Z śpiewania waszego poznana będzie wasza gorącość, abo oziębłość ducha. Muzyka w klasztorze Benedyktynek przy ul. Wodnej”, Kronika Miasta Poznania 2010/2, s.45-56.
- „Rękopis 127 Biblioteki Gdańskiej PAN księgą głosową toruńskich benedyktynek”, Muzyka 2010/2, 113-121.
- „Status zakonnic śpiewaczek i instrumentalistek w XVII i XVIII wieku. Profesjonalizacja zakonnic-muzyków na przykładzie polskich benedyktynek”, Polski Rocznik Muzykologiczny 2010, s.57-79.         
- “Music in the Benedictine Nunneries in Chełmno and Toruń after the Post-Tridentine Reform”, w: Musica Baltica. The Music    Culture of Baltic Cities in Modern Times, ed. Jolanta Woźniak, Gdańsk 2010, s.443-453.
- „Corona harmonica (1610) von Johann Christoph Demantius: Imitatione della natura und musikalische Rhetorik am Anfang des 17. Jahrhunderts“, w: Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620, ed. Jan Bata, Lenka Hlavkowa, Jiri K. Kroupa, Prague 2011, s.287-292
- On how the nuns sang Vespers in ‘fractus’ – alternatim practice of Polish female Benedictines, in: The Musical Heritage of the Jagiellonian Era, ed. Paweł Gancarczyk, Agnieszka Leszczyńska, Warszawa 2012, s. 269-276
- The Provenance of an Eight-Part Manuscript L1643 from the Collection of the Diocesan Library in Sandomierz, Musicologica Brunensia 47 (2012/1), s. 7-15
- Partimento po polsku? Nauka realizacji basso continuo i improwizacji organowej w przemyskim klasztorze benedyktynek, Aspekty Muzyki 2/2012, s. 99-118
- Utwory polichóralne na głosy żeńskie z pierwszej połowy XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, Muzyka 2011/4, s. 29-73
- Muzyka jako element klasztornych uroczystości w świetle XVIII-wiecznych archiwaliów benedyktynek kongregacji chełmińskiej, Hereditas Monasteriorum 2013/2, s.57-80
- A collection of music for keyboard instrument from Manuscript L 1668 (Book of Jadwiga Dygulska) of the Sandomierz Diocese Library, Musicology Today 2013, s. 53-71 (współautor: Jakub Dmeński, Wydział Fortepianu, Klawesynu I Organów Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Wraszawie).
- Panny z okładek. Zakonnice aktywne muzycznie w klasztorach benedyktynek w XVIII wieku, Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 3/2013.
- XVIII-wieczna praktyka muzyczna w klasztorach żeńskich w Sandomierzu, Staniątkach i Starym Sączu – próba porównania, Polski Rocznik Muzykologiczny XI/2013, s. 79-97.
- Poklasztorne rękopisy XVIII-wiecznej muzyki wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Sprawozdanie z cyklu kwerend: 16-18.01., 15-19.04, 3-7.06 i 18-22.11.2013, Hereditas Monasteriorum 2013/3, s. 576-587.
- “Four ‘Kashubian’ Plainsong Books and the Environment of Their Creation, w: Musica Baltica. Music-making in Baltic Cities, ed. By D. Popinigis, D. Szlagowska, J. Woźniak, Gdańsk 2015, s. 323-334. 
- „’In te credo sponse amate’. Arie i duety ze spuścizny muzycznej sandomierskich benedyktynek jako świadectwo ich pobożności indywidualnej I wspólnotowej”, w: Monastycyzm XV-XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu, red. Michał T. Gronowski, Piotr Urbański, Warszawa 2016, s. 298-320.

 

 

D) RECENZJE / BOOK REVIEWS
- „Szymon Paczkowski: Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku”, Muzyka 2002/1, s. 135-137;
- „Tomasz Jeż: Madrygał w Europie północno-wschodniej. Dokumantacja – recepcja - przeobrażenia gatunku”, Muzyka 2004/4
- „Susan McClary: Modal Subjectivities. Self-fashioning in the Italian Madrigal. Berkeley 2004”, Muzyka 2006/4, s.126-129.
- „Jane A. Bernstein: Print culture and Music in Sixteenth-century Venice. Oxford 2001”, Muzyka 2007/2, s.131-133.
- “Anna i Zygmunt Szweykowscy: Dramma per musica, cz. I, Kraków 2008”, Muzyka 2011/1, s.145-148
- „Tomasz Jeż: Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581-1776). Warszawa 2013”, Muzyka 2014/2, s. 141-146.

 


E) TŁUMACZENIA / TRANSLATIONS
- Dietmar Schenk, Wanda Landowska w Berlinie, Canor 1994/3, s.17-26.
- C.P.E. Bach, Versuch über die wahre Art  das Clavier zu Spielen. Przedmowa, Canor 1994/1, s.55-63.
Aktualizacja: 15.03.2018