dr Izabela Bogdan


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań


DYŻUR / OFFICE HOURS
pokój 2.59 / Room 2.59

urlop
regiomonti@yahoo.com


Praca magisterska / Master's Thesis: Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI-wiecznym Królewcu
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: dr Ryszard Wieczorek

Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Muzyka okolicznościowa w nowożytnym Królewcu. Uroczystości weselne w latach 1585-1645
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek


OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Doktor muzykologii, magister filologii angielskiej (specjalność: lingwistyka kognitywna), adiunkt w Katedrze Muzykologii UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół muzyki obszaru Prus Królewskich i Prus Książęcych w XVI – XVII wieku.

 

 

RESEARCH INTERESTS

Doctor of Musicology, MA in English philology (major: cognitive linguistics), Izabela Bogdan has been lecturing in the Musicology Department at the Adam Mickiewicz University in Poznan. Her research interests focus on the music of Royal Prussia and Ducal Prussia in the 16th-17th century.


 

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

A) MONOGRAFIE / BOOKS
- Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI-wiecznym Królewcu, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2002.
- Ceremonie ślubne i renesansowa muzyka weselna w Królewcu w latach 1585-1645, Poznań 2009.


B) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARLTICLES AND BOOK CHAPTERS
- „Confessio Fidei Bachiana.” Religious Experience of God in the Works of Johann Sebastian Bach, [w]: Bach 2000, Music between Virgin Forest and Knowledge Society, red. J. Fukač, A. Mizerová,  V. Strakoš, Brno 2003, s. 205-218.
- Muzyka w szkołach łacińskich Królewca w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2005/1, s. 37-55.
- Działalność kompozytorska i dydaktyczna Johannesa Eccarda i Johannesa Stobaeusa w Królewcu na przełomie XVI i XVII wieku, [w]: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2005, s. 68-75.
- Między codziennością a sztuką. Życie codzienne muzyków dworu książęcego w Królewcu w XVI wieku, [w]: Między barokiem a oświeceniem. Troski dnia codziennego, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2006, s. 217-233.
- Niepokorny protestant Michael Weyda (1580-ok.1651), organista w Gdańsku i Królewcu, na tle konfliktów konfesyjnych pierwszej połowy XVII wieku, „Muzyka” 2007/4, s. 59-73.
- Forms of the Venetian Rondo Concerto in the Polychoral Repertory of Johannes Stobaeus, [w]: Early Music. Context and Ideas II: International Conference in Musicology, 11-14 September 2008, red. Z. Dobrzańska-Fabiańska, Kraków 2008, s. 438-461.
- Hochzeitsmusik von Johannes Stobaeus (1580-1646) in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, [w]: Musik und Literatur im Frühneuzeitlichen Preussenland, red. B. Jähnig, Marburg 2009, s. 149-165.
- Johannes Stobaeus z Grudziądza (1580-1646) jako twórca kompozycji na Johannes Stobaeus z Grudziądza (1580-1646) jako twórca kompozycji na królewieckie wesela, “Rocznik Grudziądzki" XVIII (2009), s. 69-86.
- Occasional Music at Wedding Ceremonies in Early Modern Königsberg, [in]: Musica Baltica. The Music Culture of Baltic Cities in Modern Times, ed. J. Woźniak, Gdańsk 2010, s. 49-59


C) RECENZJE / BOOK REVIEWS
- Music and Musicians in Renaissance Cities and Towns, „Muzyka” 2004/2, s. 126-131.

 
Aktualizacja: 15.03.2018