prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Historia muzyki powszechnej romantyzmu (ćwiczenia) (wykład i ćwiczenia (lecture and practice))
- Polish musical traditions
- Historia muzyki powszechnej romantyzmu (wykład) (wykład)
- Analiza dzieła muzycznego: teorie i metody (wykład)
- Historia opery
- Historia muzyki klasycyzmu (wykład)
- Krytyka operowa (konwersatorium)
- Proseminarium (seminarium (limit - 1 osoba))
- Seminarium licencjackie (seminarium (limit - 1 osoba))
- Analiza dzieła muzycznego: teorie i metody (ćwiczenia)
- Seminarium I (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium II (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium magisterskie (seminarium (limit - 6 osób))
- Historia muzyki klasycyzmu (ćwiczenia)

DYŻUR - KONSULTACJE / OFFICE HOURS
poniedziałek/Monday, godz. 12.30-13.30 i 17.00-18.00
pokój 2.62 / Room 2.62
degol@amu.edu.pl
tel.: 61 829 13 99


Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Dramaturgia kwartetów smyczkowych Dymitra Szostakowicza
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: prof. dr hab. Zofia Helman

Rozprawa habilitacyjna / Habilitation Thesis: Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja. Poznań 1998
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tytuł profesora: 2012OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH
Główny zakres zainteresowań badawczych prof. Golianka stanowi historia muzyki XIX wieku, zarówno polskiej, jak i europejskiej. Podejmowane zagadnienia wiążą się z dwiema perspektywami: historyczno-źródłową i estetyczną. Procedurze badawczej poddawane są różne gatunki muzyczne: kwartet smyczkowy, opera czy gatunki muzyki programowej XIX wieku. Duży korpus publikacji w ostatnich latach dotyczy życia i twórczości Juliusza Zarębskiego oraz twórczości operowej Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, rozpatrywanej w kontekście stylu oper włoskich i francuskich XIX wieku. Od 2012 roku zakresem badań prof. Golianek są wątki polskiej w muzyce europejskiej w okresie od pierwszego rozbioru Polski do odzyskania niepodległości (1772-1918).

 

RESEARCH INTERESTS

The main research area of Prof. Golianek is Polish and European music of the 19th century, seen from two perspectives: historical and source research, and the aesthetics. His studies concern different music genres, like string quartet, opera or programme music of the 19th century. A large body of recent publications concerns the life and work of Juliusz Zarębski, as well as the operatic ouput of Józef Michał Ksawery Poniatowski, analysed in the context of the style of Italian and French operas of the 19th century. Since 2012 Prof. Golianek has been involved in the research on the Polish threads in the European music from the first partition of Poland to the independence (1772-1918). 


 

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

A) MONOGRAFIE / BOOKS
-    Dramaturgia kwartetów smyczkowych Dymitra Szostakowicza, Poznań: PTPN 1995.
-    Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja, Poznań: Wydawnictwo UAM 1998.
-    Dzieła muzyczne Juliusza Zarębskiego. Chronologiczny katalog tematyczny / The Musical Works of Juliusz Zarębski. Chronological Thematic Catalogue, Poznań: Rhytmos 2002.
-    Juliusz Zarębski. Człowiek – muzyka – kultura, Kraków: PWM 2004.
-    Zrozumieć operę, Łódź: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów 2009.
-    Opery Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, Toruń:  Dom Wydawniczy DUET 2012.  
-    Przewodnik po muzyce Mahlera, Łódź: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 2012.


B) REDAKCJE I EDYCJE / EDITORIAL WORKS
-    Juliusz Zarębski: „Wielka fantazja” / „Grande Fantaisie” JZBO 11, „Utwór bez tytułu” / „Piece without Title” JZBO 14, Poznań: Rhytmos 2005.
-    Juliusz Zarębski: „Polonaise triomphale” op. 11, Poznań: Rhytmos 2005.
-    Mozart i współcześni. Muzyka w Europie środkowej w XVIII wieku, red. R.D. Golianek, B. Stróżyńska, Łódź: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów 2007.
-    Olivier Messiaen we wspomnieniach i refleksji badawczej, red. M. Szoka, R.D. Golianek, Łódź: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów 2009.
-    Bliżej opery. Twórcy – dzieła – konteksty, red. J. Mianowski, R.D. Golianek, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
-    Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Poznań, Rhytmos 2010.
-    Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego, red. Ryszard Daniel Golianek, Piotr Urbański, Toruń: Wydawnictwo MADO 2010.
-    Jarosław Mianowski: Krzywe lustro opery, red. R.D. Golianek, Toruń: Wydawnictwo MADO 2011.
-    Opera wobec historii, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012.


C) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARLTICLES AND BOOK CHAPTERS
-    Determinanty ideowe w muzyce radzieckiej. Dwa spojrzenia na twórczość Dymitra Szostakowicza, „Ruch Muzyczny” 1990/7, s.1-5.
-    „Faust” Goethego w twórczości muzycznej epoki romantyzmu, „Muzyka” 1990/4, s.41-48.
-    Przekaz ideowy „Symfonii Tysiąca” Gustawa Mahlera jako funkcja relacji słowno-muzycznych, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu”, nr 58, Wrocław 1991, s.57-70.
-    Tradycja barokowa w „Wielkiej Mszy c-moll” W. A. Mozarta, „Muzyka” 1991/4, s.59-68 oraz: „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Poznaniu”, nr 3, Poznań 1993, s.9-15.
-    O trzech Królowych Niebios w twórczości W. A. Mozarta, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu”, nr 60, Wrocław 1992, s.25-34.
-    The Concept of Musical Dramaturgy in Soviet Musicological Research, [w:] Secondo Convegno Europeo di Analisi Musicale, red. R. Dalmonte, M. Baroni, Trento 1992, tom I, s.407-412. [Także w wersji włoskiej:] Il concetto di drammaturgia nella musicologia sovietica, tamże, tom II, s. 231-236.
-    Twórczość oratoryjno-kantatowa D. Szostakowicza. Problem wartości i stylu, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu”, nr 61, Wrocław 1993, s.91-102.
-    „Turek we Włoszech” G. Rossiniego w kontekście tradycji teatru w teatrze, [w:] Twórczość Gioacchino Rossiniego, red. M. Jabłoński. Poznań 1993, s.29-37.
-    Hermeneutyka - koncepcja filozoficzna i jej implikacje muzykologiczne, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Bydgoszczy”, nr 4, Bydgoszcz 1993, s.7-19.
-    Funkcja wokalno-instrumentalnego finału w „Symfonii Faustowskiej” F. Liszta, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu”, nr 63, Wrocław 1994, s.95-106.
-    Szostakowicz a mit o twórcy komunistycznym, „Monochord”, t. 4, Toruń 1994, s.27-35.
-    Idea muzyki programowej w refleksji twórców romantycznych, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Poznaniu”, nr 7. Poznań 1994, s.7-16.
-    Koncepcja dramaturgii muzycznej a interpretacja dzieła, „Muzyka” 1995/3, s.43-59.
-    Dramaturgia kwartetów smyczkowych D. Szostakowicza, „Muzyka” 1994/2, s.94-98.
-    Theatrical Concept of Dramaturgy and Its Application to Musical Analysis, [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology, red. M. Jabłoński, J. Stęszewski, Poznań 1995, s.237-247.
-    Apologia komunizmu czy ekspresja lęku? O dwóch kręgach twórczości Dymitra Szostakowicza, [w:] Muzyka i totalitaryzm, red. M. Jabłoński, J. Tatarska, Poznań 1996, s.115-121.
-    Zdzisław Jachimeckis Monographie über Wagner und die polnische Diskussion um die Stellung des Komponisten, [w:] Colloquium Richard Wagner - Nationalkulturen – Zeitgeschichte, red. P. Macek, Brno 1996, s.176-187.
-    Once Upon a Time... The Problem of Narration in 19th Century Programme Music, [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology. T.III., red. M. Jabłoński, J. Stęszewski, Poznań 1997, s.145-161.
-    Między oratorium a operą. O problemie narracji w „Potępieniu Fausta” Hectora Berlioza, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu" 1998, s.13-22.
-    Dramaturgical Categories of Expression in Shostakovich’s String Quartets, [w:] Les Universaux en musique. Actes du 4e Congrès international sur la signification musicale, red. C. Miereanu, X. Hascher, Paris 1998, s. 501-518.
-    The Salvation of Faust. The Narrative Function of the Tonal Structure in ”A Faust Symphony” of Franz Liszt, [w:] Contexts of Musicology, vol. 2., red. M. Jabłoński, D. Jasińska, B. Muszkalska, R. Wieczorek, Poznań 1998, s. 107-113.
-    Analiza i interpretacja muzyki programowej XIX wieku, [w:] Interpretacja muzyki, red. L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, Warszawa 1998, s. 79-95.
-    O poszukiwaniach formy sonatowej w poematach symfonicznych Franciszka Liszta, [w:] “Arcana Musicae”. Księga prac dedykowanych prof. F. Wesołowskiemu z okazji 85-lecia urodzin, red. M. Szoka, Łódź 1999, s.119-127.
-    Charaktery i symbole muzyczne w poematach symfonicznych Mieczysława Karłowicza, „Muzyka” 1999/1, s. 55-82.
-    Mefisto na pięciolinii. Środki muzycznej charakterystyki postaci w operach o tematyce faustowskiej, [w:] Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. T. I., red. H. Krukowska, J. Ławski, Białystok 1999, s.503-510.
-    „I ugodził w sam łeb wojewody”. O narracji w balladzie symfonicznej „Wojewoda” Piotra Czajkowskiego, [w:] Mickiewicz i muzyka. Słowa – dźwięki – konteksty, red. T. Brodniewicz, M. Jabłoński, J. Stęszewski, Poznań 2000, s. 71-82.
-    Twórczość operowa Stanisława Moniuszki a idea opery narodowej, [w:] Opera polska w XVIII i XIX wieku, red. M. Jabłoński, J. Stęszewski, J. Tatarska, Poznań 2000, s.119-128.
-    Tradycja retoryczna w “Niemieckim Requiem” Johannesa Brahmsa, [w:] Wokalistyka i pedagogika wokalna. “Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu” nr 81. Wrocław 2001, s. 49-69.
-    Kompozycje Juliusza Zarębskiego na fortepian na cztery ręce – faktura, technika, styl, [w:] Muzyka fortepianowa XII. Prace Specjalne nr 59, red. J. Krassowski i in. Gdańsk 2001, s. 150-162.
-    Bach i techno. Formy obecności muzyki klasycznej w repertuarze rozrywkowym końca XX wieku (z D. Niemczyk), [w:] Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji, red. L. Bielawski i inni, Warszawa, Instytut Sztuki PAN, 2001, s. 103-111.
-    The Types of Musical Dramaturgy in Dmitri Shostakovich’s String Quartets, [ w:] Schostakowitschs Streichquartette – Ein internationales Symposium, red. A. Wehrmeyer (Schostakowitsch-Studien, Bd. 5), Berlin, Verlag Ernst Kuhn, 2002, s. 101-120.
-    How Posterior Commentaries Influence the Sense of Music: the Case of Les Préludes, [w:] “European Journal for Semiotic Studies / Revue Européenne d’Études Sémiotiques / Europäische Zeitschrift für Semiotische Studien” , 2002, vol 14, nr 1-2, s. 215-222.
-    Rękopisy kompozycji Juliusza Zarębskiego w Archiwum Goethego i Schillera w Weimarze, “Muzyka” 2002,/1, s. 45-64.
-    Czy odnalazłem Wielką Fantazję Juliusza Zarębskiego? “Muzyka” 2002/2, s. 109-114.
-    W stronę spraw ostatecznych... Kontemplacja jako cecha stylu późnego w muzyce (na przykładzie dzieł Liszta, Wagnera i Szostakowicza), [w:] Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, red. W. Kalaga, E. Knapik, Katowice, Wydawnictwo Śląsk, 2002, s. 107-117.
-    In Search of a Perfect Performance of the 18th Century Opera: Johann Georg Sulzer’s Lexicon as an Aesthetic Guide, [w:] Early Music - Contexts and Ideas. Kraków, Instytut Muzykologii UJ, 2003, s. 150-154.
-    Three Previously Unknown Musical Pieces by Juliusz Zarębski, “Ad Parnassum” (Bologna), vol. II/1, 2003, s. 111-120.
-    Die Handschriften der Kompositionen Jules Zarembskis im Goethe- und Schiller Archiv in Weimar, „Die Musikforschung” 2004/2, s. 160-167.
-    Życie i działalność artystyczna Juliusza Zarębskiego(1854-1885) w świetle najnowszych badań, „Ucrainica Polonica”, tom I, Wydawnictwo Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Lingwstycznego, Kijów-Żytomierz 2004, s. 389-399.
-    Kategorie estetyczne i proces twórczy w muzyce Juliusza Zarębskiego na przykładzie cyklu miniatur fortepianowych „Róże i ciernie” op. 13, [w:] Muzyka fortepianowa nr 13, „Prace Specjalne” 63, Gdańsk, Akademia Muzyczna, 2004, s. 194-205.
-    Narodziny muzyki z ducha literatury. Typy znaczeń w poematach symfonicznych Franza Liszta, [w:] Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia, red. S. Balbus, A. Hejmej. J. Niedźwiedź, Kraków, Universitas, 2004, s. 297-305.
-    Twórczość Juliusza Zarębskiego z perspektywy polskiej i europejskiej. W 150. rocznicę urodzin kompozytora, „Forum Muzykologiczne” 2004 nr 1, s. 54-59.
-    Juliusz Zarębski – kompozytor polski, „Ruch Muzyczny” 2005/5, s. 31-33.
-    Cykliczny utwór muzyczny i cykl utworów muzycznych w perspektywie teoretycznej, [w:] Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, red. M. Demska-Trębacz, K. Jakowska, R. Sioma, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005, s. 23-32.
-    Ryszard Strauss – neoklasyk, „Forum Muzykologiczne” 2005, s. 80-85.
-    Nowo odkryte kompozycje Juliusza Zarębskiego, „Ruch Muzyczny” 2006/2, s.28-30.
-    Periodyzacje muzyki XX wieku, [w:] Sztuki nie sposób tworzyć ex nihilo. Jerzemu Bauerowi na siedemdziesięciolecie, red. O. Hans, E. Kowalska-Zając, M. Szoka, Łódź: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów 2006, s. 29-40.
-    Między stylem późnym a zapóźnieniem stylistycznym – muzyka Ryszarda Strauss, [w:] Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, tomom 2, red. E. Borkowska, E. Knapik, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, s. 138-145.
-    Dies irae, dies illa. Wizje apokalipsy w muzycznych mszach żałobnych, [w:] Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, Białystok: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2006, s. 501-513.
-    A Cyclic Musical Composition in Theoretical Perspectiv, [w:] Principles of Music Composing: Phenomenon of A Cycle, red. R. Janeliauskas, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2006, s. 6-9.
-    Le processus de composition et l’esthétique musicale de Jules Zarembski dans ses oeuvres bruxelloises, “Revue Belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap” vol. 60, 2006, s. 169-182.
-    Gatunki operowe w twórczości Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, „Polski Rocznik Muzykologiczny”, vol. 5, 2006, s. 139-153.
-    Utwór literacki jako inspiracja i komentarz XIX-wiecznego poematu symfonicznego, [w:] Światło w dolinie. Prace ofiarowane prof. Halinie Krukowskiej, red. K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka, Białystok 2007, s. 391-397.
-    „Au travers du mur”  Józefa Michala Ksawerego Poniatowskiego – parodia konwencji operowych, [w:] Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i współczesności, red. Z. Skowron, Kraków: Musica Iagellonica 2007, s.459-474.
-    Religijność Wielkiej mszy c-moll KV 427 W. A. Mozarta, [w:] Mozart i współcześni. Muzyka w Europie środkowej w XVIII wieku, red. R.D. Golianek, B. Stróżyńska, Łódź: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 2007, s. 73-80.
-    Operatic Genres in the Oeuvre of Józef Michał Ksawery Poniatowski, „Musicology Today” tom 4, 2007, s. 78-94.
-    Sexual Scenes Depicted Musically, [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology, vol. 6, Poznań 2007, s. 89-94.
-    Musical Representation in the Symphonic Poems of Antonín Dvořák, [w:] The Work of Antonín Dvořák. Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception, red. J. Gabrielová, J. Kachlík, Prague: Institute of Ethnology Academy of Sciences of the Czech Republic 2007, s. 168-187.
-    Classical Legacy in the Operas of Giuseppe Poniatowski, [w:] Early Music – Context and Ideas, tom 2, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2008, s. 286-296.
-    Giuseppe Poniatowski’s Opera Ruy Blas : Between French Romanticism and Italian Belcanto, [w:] D'une scène à l'autre. L'opéra italien en Europe, tom 2: La musique à l’éprouve du théâtre, red. D. Colas, A. Di Profio, Wavre: Mardaga, 2009, s. 309-321.
-    Opery Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego w opiniach dziewiętnastowiecznej krytyki muzycznej, „Muzyka” 2009 nr 2, s. 49-72.
-    „Turangalîla-Symphonie” Oliviera Messiaena w kontekście tradycji muzycznej, w: Olivier Messiaen we wspomnieniach i refleksji badawczej, red. M. Szoka, R.D. Golianek, Łódź: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów 2009, s. 97-111.
-    Idea postępu w twórczości operowej w świetle rozprawy Józefa Poniatowskiego „Les Progrès de la musique dramatique” (1859), „Polski Rocznik Muzykologiczny” t. 7, 2009, s. 175-186.
-    Caratteri e simboli musicali nei poemi sinfonici di Mieczysław Karłowicz, w: European Fin-de-siècle and Polish Modernism. The Music of Mieczysław Karłowicz, red. L. Sala, Bologna, Ut Orpheus Edizioni, 2010, s. 309-334.
-    O sposobach przełamywania konwencji operowych: szaleństwo Orlanda w operach Händla i Haydna, w: Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Poznań, Rhytmos 2010, s. 67-83.
-    Estetyka i wartość współczesnych wykonań partii kastratowych, w: Wokalistyka w Polsce i na świecie, t. 6, Wrocław 2010, s. 172-183.
-    Między francuskim romantyzmem a włoskim bel canto: opera Ruy Blas Józefa Poniatowskiego, w: Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego, red. Ryszard Daniel Golianek, Piotr Urbański, Toruń: Wydawnictwo MADO 2010, s. 157-176.
-    Włoch? Francuz? Anglik? Polak? Społeczne, polityczne i narodowe konteksty działalności artystycznej Józefa Poniatowskiego (1816–1873), „Polski Rocznik Muzykologiczny” vol. 8, 2010, s. 79–90.
-    O technice recyklingu w twórczości operowej Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, „Muzyka” 2011 nr 2, s. 17-37.
-    „Au travers du mur” de Joseph Poniatowski : une parodie des conventions de l’opéra, w : Présence du XVIIIe siècle dans l’opéra français du XIXe siècle d’Adam à Massenet, red. Jean-Christophe Branger, Vincent Giroud,  St. Etienne : Publications de l’Université de Saint-Etienne 2011, s. 201-227.
-    Politics, Music and Cosmopolitism: the Operatic Output of Joseph Poniatowski (1816–1873) in its Social and Political Contexts, “Studia Musicologica” 52 (1-4), 2011, s. 157-164.
-    En imitant le maître : la Grande Fantaisie de Jules Zarembski, w: Quaderni dell’Istituto Liszt, t. 10, red. Malou Haine, Nicolas Dufetel, Cécile Reynaud, Bologna 2011,  s. 162-185.
-    Twórczość dedykowana – zagadnienia metodologiczne, w: Kompozytor i jego świat. Bronisław Kazimierz Przybylski in memoriam, red. Ewa Kowalska-Zając, Marta Szoka, Łódź: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów 2012. s. 137-150.
-    Orientalizm, bel canto, romantyzm. „La sposa d’Abido” („Narzeczona z Abydos”) - byronowska opera Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, w: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. Agata Seweryn, Monika Kulesza-Gierat, Lublin 2012, s. 285-301.
-    Włoskie opery Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego w kontekście tradycji gatunkowych, w: Horyzonty opery, red. D. Ratajczakowa, K. Lisiecka, Poznań: PTPN 2012, s. 33-48.
-    Synteza włoskich i francuskich tradycji operowych jako sposób ewokacji historii w „Pierre de Médicis” Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, w: Opera wobec historii, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Toruń 2012, s. 107–125.
-    „Polonia”, Novemberaufstand oder die Drangsal aus dem Osten? Polnische Thematik in Richard Wagners Schriften und Werke, w: Richard Wagner: Persönlichkeit, Werk und Wirkung, red. Helmut Loos, Katrin Stöck, Leipzig: Sax Verlag 2013, s. 409–416.


D) HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE / DICTIONARY ENTRIES
-    Encyklopedia Muzyczna PWM, Część Biograficzna. Tom M, red. E. Dziębowska, Kraków 2000, [hasło:] Mahler Gustav, s. 20-32.
-    Encyklopedia Muzyczna PWM, Część Biograficzna. Tom Sm-Ś, red. E. Dziębowska, Kraków 2007, [hasło:] Strauss Richard, s. 139-151.
-    Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil. Tom 17 Vin-Z, Kassel-Basel 2007, [hasło:] Zarębski Juliusz, szp. 1343-1344.
-    Encyklopedia Muzyczna PWM, Część Biograficzna. Tom W-Ż, red. E. Dziębowska, Kraków 2012, [hasło:] Zarębski Juliusz, s. 324-329.


E) RECENZJE / BOOK REVIEWS
-    Bericht über das Internationale D.Schostakowitsch-Symposion, „Muzyka” 1991/1, s.129-132.
-    T. Czernowa: Dramaturgija w instrumientalnoj muzykie, „Muzyka” 1992/1, s.85-87.
-    A. Tuchowski: Integracja strukturalna w świetle przemian stylu Chopina, „Muzyka" 1997/4, s. 137-140.
-    Keith T. Johns, The Symphonic Poems of Franz Liszt, Stuyvesant, NY 1997, „Muzyka” 1999 nr 3, s.136-139.
-    Levon Hakobian, Music of the Soviet Age 1917-1987. Sztokholm 1998, „Muzyka”, 2000/1, s.100-104.
-    Deutsche Musik im Wegekreuz zwischen Polen und Frankreich, Tutzing 1996, “Muzyka” 2001/2, s. 133-136.


F) PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE / JOURNALISM
-    Suknia w deseń włosko-francusko-polski czyli „Hrabina” niefrasobliwa (program operowy), Poznań, Teatr Wielki, 1994.
-    Kosmopolita w hiszpańskim kostiumie [Verdi: „Don Carlos”], „Studio” 1995/6, s.12-15.
-    Niezrównana [Jessye Norman], „Studio” 1996/4,s. 8-10.
-    Muzyka częściowo programowa [również wersja ang.: Not Entirely Programme Music], [w:] 32 Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Księga programowa, red. E. Kofin. Wrocław 1997, s.254-260.
-    Troisty kosmos. O świecie bohaterów „Czarodziejskiego fletu” Mozarta, „Klasyka” 1998/1, s.26-32.
-    Przeklęte dziedzictwo Beethovena. Orkiestra w XIX wieku, „Klasyka” 1998/9, s.20-26.
-    Muzyczny Wietnam. W poszukiwaniu ginącej tradycji (z J. Mianowskim), „Klasyka” 1998/11, s. 20-25.
-    Don Kichot z wiolonczelą. O czym opowiada muzyka programowa, „Opcje” 1999/3, s. 63-68.
-    W poszukiwaniu romantycznej naturalności – duety wokalne Mendelssohna, Brahmsa i Schumanna [komentarz do płyty CD], ISR 002, 2000, s. 4-6.
-    „Parsifal” – muzyczna filozofia Wagnera, „Operomania” 2001/1, s. 11-12.
-    Muzyczna secesja. Opery Ryszarda Straussa, „Operomania” 2002/4 (5), s. 12-13.
-    Ożywianie dinozaurów. O współczesnych realizacjach oper barokowych, „Operomania” 2003/9, s. 2-3 i 15.
-    Muzyczne wcielenia wątku faustowskiego, [w:] Antoni Książę Radziwiłł, Faust [program operowy]. Poznań, Teatr Wielki, 2003, s. 31-35.
-    Śladami Juliusza Zarębskiego, „Ruch Muzyczny” 2004/4, s.32-35.
-    „Podróż do Reims” Gioacchina Rossiniego – humorystyczna wizja Zjednoczonej Europy, „Operomania” 2004/4, s. 12-15.
-    Primadonna w wełnianych rajtuzach [D. Szostakowicz, Lady Macbeth mceńskiego powiatu], „Operomania” 2005/3, s. 4-6.
-    Teatry operowe w Niemczech wschodnich, „Operomania” 2005/1, s. 14-15.
-    „Don Carlos” Verdiego – dzieło otwarte, [w:] Giuseppe Verdi, Don Carlos [program operowy], Poznań, Teatr Wielki, 2005, s.9-12.
-    Źródła stylistyczne muzyki Zarębskiego, „Kwarta” 2005/14, s. 12-13.
-    Igraszki Cherubina czyli trzy życzenia belfra, „Operomania” 2006/2, s. 4-7.
-    Pamiętnik paryski, „Operomania” 2007/2, s. 13.
-    Pamiętnik nowojorski, „Operomania” 2007/3, s. 14-16.
-    Pamiętnik londyński, „Operomania” 2008/1, s. 14-16.
-    „Don Carlos” Giuseppe Verdiego: prawda psychologiczna i możliwości operowej narracji, W: Don Carlos [program do transmisji z Metropolitan Opera], Łódź: Filharmonia im. A. Rubinsteina,  2010, s. 12–17.
-    O pojęciu muzyki polskiej, „Ruch Muzyczny” 2011 nr 2, s. 7–9.
-    Mahler-Bedecker – 18 odcinków, www.dwutygodnik.com, 2011.
-    Seks i morderstwa, czyli Lady Macbeth à la russe, program operowy, Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu, 2011, bez numeracji stron [s. 8-11].
-    La Traviata, czyli o przekraczaniu norm, program do transmisji z Metropolitan Opera], Łódź: Filharmonia im. A. Rubinsteina  2012, bez numeracji stron [s. 12-17].
-    Rozterki rosyjskiej duszy, program operowy Eugeniusz Oniegin, Teatr Wielki w Poznaniu, 2012, bez numeracji stron [s. 12-15].

 
Aktualizacja: 15.03.2018