dr Łukasz Smoluch


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Kultury muzyczne świata (ćwiczenia)
- Muzyka popularna 2
- Zasady muzyki
- Moduł C: antropologiczno - muzyczny (muzyka w żywej tradycji)
- Proseminarium (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium licencjackie (seminarium (limit - 4 osoby))
- Polish musical traditions

DYŻUR / OFFICE HOURS
wtorek/Tuesday, godz. 16:45-17:45
środa/Wednesday, godz.15:00-16:00
pokój 2.57 / Room 2.57
intermultos@gmail.com
tel.: 61 829 13 96


Praca magisterska / Master's Thesis: Dijeridu w dobie globalizacji. Konteksty użycia instrumentu
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: prof. UAM dr hab. Bożena Muszkalska

 

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Obszar zainteresowań badawczych obejmuje muzykę tradycyjną widzianą z perspektywy jej roli w kształtowaniu tożsamości jednostek i grup (zwłaszcza w odniesieniu do diaspory i procesów globalizacyjnych). Obejmuje także inne zagadnienia z zakresu antropologii muzyki, jak wykorzystywanie folkloru w muzyce popularnej czy badanie muzyki przy użyciu Internetu.
Badania terenowe: Ukraina – Pokucie (2005), Rosja – Syberia (2006), Brazylia – Parana (2009), Polska (2006-2009).
Temat rozprawy doktorskiej: Polskie tradycje muzyczne na południowo-wschodniej Syberii i ich rola w kształtowaniu tożsamości narodowo-etnicznej


PUBLIKACJE / PUBLICATIONS


A) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARLTICLES AND BOOK CHAPTERS

- Rura w sieci, czyli rola Internetu w badaniach nad didjeridu – tradycyjnym instrumentem Aborygenów. W: G. Gańczarczyk, P. Grochowski (red.), Folklor w dobie Internetu. Toruń 2009, s. 189-195.
- Stan digitalizacji archiwum Kolbergowskiego – problematyka związana z udostępnianiem zbiorów muzycznych. W: G. Gańczarczyk, P. Grochowski (red.), Folklor w dobie Internetu. Toruń 2009, s. 205-209 [wspólnie z E. Antyborzec i M. Prochaską].
- Muzyka australijskich Aborygenów i różne oblicza globalizacji. W: „Historia – Kultura – Globalizacja” 4/2009, dostęp: http://www.khg.uni.wroc.pl/?type=artykul&id=42.
- Globalizacja muzyki na przykładzie didjeridu. W: W. Kuligowski, A. Pomieciński (red.), Różne kultury, różne globalizacje. Poznań 2010, s. 133-155.
- Polska muzyka na emigracji. W: „Życie Uniwersyteckie” 12/2010.
- Polskie tradycje muzyczne na południowo-wschodniej Syberii. Wstęp do badań nad rolą muzyki w kształtowaniu tożsamości. W: M. Michalska (red.), Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości. Wrocław 2011, s. 243-250.
- The Didjeridu in Poland: a Global and a Local Context of Using the Instrument. W: „Pax Sonoris” 4/2012.
- Oskar Kolberg (1814-1890). Dostępność dzieła, świadomość społeczna, obecność w przestrzeni publicznej i mediach. W: W. Grozdew-Kołacińska (red.), Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej. Warszawa 2014, s. 12-38.
- Tradycje muzyczne Polaków na obczyźnie. Wybrane regiony. W: W. Grozdew-Kołacińska (red.), Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej. Warszawa 2014, s. 223-235 [wspólnie z B. Muszkalską].
- The Man without a Digital Recorder. W: „New Eastern Europe” 4/2014, s. 201-205
- Kolberg multimedialny. Między technologią a prawdą etnograficzną. W: „Lud” 98/2014, s. 109-112 [wspólnie z E. Antyborzec].
- The Oskar Kolberg’s Study of the Musical Culture of the Hutsuls. W: „Musicology Today” 11/2014, s. 41-49, dostęp: http://www.degruyter.com/view/j/muso.2014.11.issue-1/muso-2014-0014/muso-2014-0014.xml?format=INT.
Aktualizacja: 15.03.2018