prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Historia muzyki polskiej romantyzmu (wykład i ćwiczenia (lecture and practice))
- Historia muzyki powszechnej XX i początków XXI w. (wykład (lecture))
- Historia muzyki polskiej XX i początków XXI w. (wykład i ćwiczenia (lecture and practice))
- Proseminarium (seminarium (limit - 1 osoba))
- Seminarium licencjackie (seminarium (limit - 1 osoba))
- Seminarium I (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium II (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium magisterskie (seminarium (limit - 6 osób))

DYŻUR - KONSULTACJE / OFFICE HOURS

pokój 2.64/Room 2.64
dj8@amu.edu.pl
tel.: 61 829 14 03


Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Technika i styl twórczości Michała Spisaka
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: doc. dr hab. Zofia Helman

Rozprawa habilitacyjna / Habilitation Thesis: Styl brillant a muzyka Chopina. Poznań 1995
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierownik Katedry Muzykologii (1999-2005)

 

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Główny zakres zainteresowań i tematyki prac badawczych obejmuje historię muzyki powszechnej i polskiej XIX i XX wieku oraz analizę i interpretację dzieła muzycznego i jego kontekstów. Wiodące problemy dotyczą wirtuozerii i twórczości instrumentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Chopina, także relacji słowno-muzycznych w liryce wokalnej oraz zagadnień stylu muzycznego, w tym poetyki neoklasycyzmu i idiomów kompozytorskich. W tym zakresie mieszczą się również opracowania źródłowe, redakcyjne oraz związane z leksykografią muzyczną.

 

 

RESEARCH INTERESTS

The main interests and research topics include the history of Polish and European music of the 19th and early 20th century as well as analysis and interpretation of a musical work and its contexts. Focal are the problems of instrumental virtuosity and creation, with particular emphasis on works by Chopin, as well as text-to-music relationships in lyrical songs and the issues of musical style, including the poetics of Neoclassicism and compositional idioms. Prof. Jasińska’s research activities extend also onto music source editions and music lexicography.


PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

 

A) MONOGRAFIE / BOOKS
- Styl brillant a muzyka Chopina, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1995.

B) REDAKCJE I EDYCJE / EDITORIAL WORKS
- Contexts of Musicology, ed. by M. Jabłoński, D. Jasińska, B. Muszkalska, R. Wieczorek, vol. 1-2, Poznań: Ars Nova 1997-1998.
- Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999. Tradycje, działalność i dokumentacja, red. M. Jabłoński, D. Jasińska, J. Stęszewski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1999. 
- Henryk Wieniawski Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX centuries, ed. by M. Jabłoński and D. Jasińska, Poznań: Rhytmos 2001.
- Henryk Wieniawski and the 19th Century Violin Schools. Techniques of Playing, Performance, Questions of Sources and Editorial Issues, ed. by M. Jabłoński and D. Jasińska, Poznań: Rhytmos 2006. 
- Interdisciplinary Studies in Musicology 7. Theme issue: Music as a Medium of Communication, ed. Danuta Jasińska, Piotr Podlipniak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008
- Interdisciplinary Studies in Musicology 9. Theme issue: 1810-1910-2010: Chopin’s Shadow. Transformations of the composer’s image in culture and the arts, ed.  Marcin Gmys, Danuta Jasińska, Anna Lubońska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2011
- Henryk Wieniawski and the Bravura Tradition, ed. Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska, Towarzystwo Muzyczne im. H.Wieniawskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2011
- Interdisciplinary Studies in Musicology. Special Issue: Krzysztof Meyer - His Works and Contexts in Twentieth Century Polish Music, ed. Justyna Humięcka-Jakubowska, Danuta Jasińska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2013
- Interdisciplinary Studies in Musicology 15, ed. Danuta Jasińska, Piotr Podlipniak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2015


C) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARLTICLES AND BOOK CHAPTERS
- Geneza i rys historyczny opery radiowej, „Muzyka” 1973/1, s. 66-77.
- Polskie opery radiowe, „Muzyka” 1974/2, s. 31-44.
- „Le Roi David" Arthura Honeggera, „Muzyka" 1979/2, s. 79-94.
- Przejawy neoklasycyzmu w „II Symfonii koncertującej" Michała Spisaka, „Muzyka" 1980/4, s. 61-74.
- „Stabat Mater” Krzysztofa Pendereckiego, [w:] Współczesność i tradycja w muzyce Krzysztofa Pendereckiego, red. R. Chłopicka, - K. Szwajgier, Kraków 1983, s. 52-71.
- Johannes Brahms: „Mädchenlied”, pieśń op. 107 nr 5 do słów P. Heyse (1886), [w:] Muzyka i liryka, zeszyt naukowy 2: Forma i ekspresja w liryce wokalnej 1808 – 1909. Interpretacje pod redakcją Mieczysława Tomaszewskiego, Kraków 1989, s. 119-138.
- Neoklasycyzm Michała Spisaka, [w:] Muzyka źle obecna, red. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, t. 1, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 1989, s. 311-325.
- „Mondnacht” Eichendorffa w pieśniach Schumanna i Brahmsa, [w:] Muzyka i liryka, zeszyt naukowy 3: Wiersz i jego pieśniowe interpretacje. Zagadnienia tekstów wielokrotnie umuzycznionych. Studia porównawcze pod redakcją Mieczysława Tomaszewskiego, Kraków 1991, s. 137-143.
- Problem stylu brillant w twórczości Chopina, [w:] Przemiany stylu Chopina. Studia pod redakcją M. Gołąba, Kraków 1993, s. 137-156.
- The School of Nadia Boulanger, [w:] Contexts of Musicology, ed. by  M. Jabłoński, D. Jasińska, B. Muszkalska, R. Wieczorek, vol. 2, Poznań 1998, s. 129-134.
- Problem filiacji stylistycznych w chopinologii, [w:] Affetti musicologici. Book of Essays in Honour of Professor Zygmunt Maria Szweykowski on His 70th Birthday, ed. by P. Późniak, Kraków 1999, s. 327-336.
- Z zagadnień neoklasycyzmu w muzyce, [w:] Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych Doktor Elżbiecie Dziębowskiej w 70. rocznicę urodzin, red. M. Woźna-Stankiewicz, Z. Dobrzańska-Fabiańska, Kraków 1999, s. 229-236.
- „Hexameron”- uwagi o formie wirtuozowskiej i „Wariacji E-dur” F. Chopina, [w:] Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 80. lecie urodzin, red. M. Janicka-Słysz, T. Malecka, K. Szwajgier, Kraków 2001, s. 67-77.
- „Hymny" Jana Kasprowicza w ujęciu Karola Szymanowskiego, [w:] Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych. Studia pod redakcją Z. Helman, Kraków 2001, s. 35-54.
- Tradycja Chopina w refleksji i muzyce kompozytorów polskich XX wieku, [w:] Na początku wieku. Rozważania o tradycji, red. Z. Trojanowiczowa, K. Trybuś, Poznań 2002, s. 267-276.
- Jan Kasprowicz's Hymn in their Interpretation by Karol Szymanowski, [w:] The Songs of Karol Szymanowski and His Contemporaries, edited by Z. Helman, T. Chylińska, A. Wightman, „Polish Music History Series”, vol. 7, Los Angeles 2002, s. 24-42.
- Le style brillant a l' époque de Chopin et dans sa musique, [w:] Chopin and His Work in The Context of Culture. Studies edited by I. Poniatowska, vol. 1, Kraków 2003, s. 273-288.
- Romana Palestra “Polonezy M. K. Ogińskiego”, [w:] Complexus Effectuum Musicologiae Studia Miroslao Perz Septuagenario Dedicata, red. T. Jeż, Kraków 2003, s. 435-448.
- Nadia Boulanger o Strawińskim, [w:] Muzyka wobec tradycji. Idee – Dzieło – Recepcja. Studia pod redakcją Sz. Paczkowskiego, seria B, tom XIV, Warszawa 2004, s. 545-553.
- Remarks on Chopin’s Virtuosity and Style, w: Fryderyk Chopin. Sein und Werk. Being and Work, ed. Elżbieta Szczurko, Tadeusz Guz, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2010
- Sketch for a portrait of Kalkbrenner and Chopin, w: Interdisciplinary Studies in Musicology 9, ed. Marcin Gmys, Danuta Jasińska, Anna Lubońska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2011
- Neoclassical Ideas in the Works of Michał Spisak, w: Musicology Today 8, ed. Sławomira Żerańska-Kominek, Institute of Musicology, Univeristy of Warsaw, 2011
- Innowacje Erika Satie, w: Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, ed. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2011
- Wątek chopinowski w pismach i twórczości kompozytorskiej Karola Szymanowskiego, w: Ko-mediana. Prace ofiarowane Profesor Dobrochnie Ratajczakowej, red. Ewa Guderian-Czaplińska, Krzysztof Kurek, Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", t. 65, Poznań 2013
- The Significance of Karol Szymanowski's Artistic Ideas in Polish Music in Twentieth Century, w: Interdisciplinary Studies in Musicology. Special Issue, ed. J. Humięcka-Jakubowska, D. Jasińska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2013
- The role of folklore and quotation in Wojciech Kilar’s „Siwa mgła” [„Hoary fog”], w: Interdisciplinary Studies in Musicology 15, ed. D. Jasińska, P. Podlipniak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2015
- Karol Szymanowski o muzyce francuskiej, w: Almanach muzykologii krakowskiej 1911-2011, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Andrzej Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2016


D) HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE / DICTIONARY ENTRIES
- Dictionnaire de la musique, red. M. Honegger, vol. 1-2, Bordas, Paris 1986, [hasła: kompozytorzy polscy].
- Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. 1-10, Kraków 1979-2007, [hasła: kompozytorzy i wykonawcy XIX-XX w.].
- Polski Słownik Biograficzny, red. H. Markiweicz, t. XLI/1, z. 168, Kraków 2002, [hasło: Spisak Michał, s. 120-122].
- Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. wyd., red. L. Finscher, vol. 10, Kassel 2003, [hasło: Koszewski Andrzej, szp. 560-561], vol. 15, Kassel 2006, [hasło: Spisak Michał, szp. 1188-1190].

E) EDYCJE ŹRÓDŁOWE / SOURCE EDITIONS
- Michał Spisak, „II Symfonia koncertująca”, Kraków: PWM 1989, reedycja źródłowa partytury i posłowie.
Aktualizacja: 15.03.2018