prof. dr hab. Ryszard Wieczorek


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Historia muzyki średniowiecza i renesansu cz. 1 i cz. 2 (wykład)
- Historia muzyki staropolskiej (wykład i ćwiczenia)
- Style jazzu (konwersatorium)
- Dzieje myśli o muzyce (wykład)
- Proseminarium (seminarium (limit - 1 osoba))
- Seminarium licencjackie (seminarium (limit - 1 osoba))
- Seminarium I (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium II (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium magisterskie (seminarium (limit - 6 osób))

DYŻUR - KONSULTACJE / OFFICE HOURS
środa/Wednesday, godz. 11.00-12.00 i 17.00-18.00
pokój 2.65 / Room 2.65
wieczory@amu.edu.pl; wieczorekryszard4@gmail.com
tel.: 61 829 14 02


Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Rola poetyki humanistycznej w kształtowaniu włoskiej muzyki wokalnej I poł. XVI w.
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: prof. dr hab. Mirosław Perz
Rozprawa habilitacyjna / Habilitation Thesis: "Musica figurata" w Saksonii I na Śląsku u schyłku XV wieku. Studia nad repertuarem kodeksów menzuralnych Berlin 40021, Leipzig 1494 I Warszawa 5892. Poznań 2002
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuOBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Zainteresowania badawcze Ryszarda Wieczorka koncentrują się wokół trzech obszarów problemowych: (1) kultury muzycznej Europy Środkowej w okresie późnego średniowiecza I renesansu, w szczególności aspektów źródłoznawczych, (2) humanistycznych I społecznych kontekstów muzyki w renesansowych Włoszech, (3) historycznych I teoretycznych aspektów badań instrumentologcznych. W kregu jego zainteresowań mieszczą się też zagadnienia kultury muzycznej XIX wieku i muzyki jazzowej. Bierze udział m.in. w pracach komitetów redakcyjnych Encyklopedii Muzycznej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (Kraków), periodyku "Musicology Today" (warszawa) i Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Uczestniczył w ponad 30 konferencjach w kraju i za granicą (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania), był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Konferencji Niemieckich Akademii Nauk, Fundacji im. Alexandra von Humboldta i Fundacji Mellona.

 

 

RESEARCH INTERESTS 

Prof. Wieczorek’s research interests concentrate on three broad areas: (1) music culture of Central Europe in the late medieval and early modern times, in particular its source aspect, (2) music culture of Renaissance Italy, especially the humanistic and social contexts, (3 ) historical and theoretical aspects of instrumentological research. His interests include also the problems of the 19th-century historicism, 20th-century performance practice of early music and of jazz. He is a member of editorial boards of the Music Encyclopedia of the publishing house Polskie Wydawnictwo Muzyczne (Cracow) and the journal “Interdisciplinary Studies in Musicology" (Poznań). He participated in more than 30 conferences in Poland and abroad; his works have been published in Poland, the Czech Republic, Germany and Italy. He was a Fellow of the Foundation for Polish Science, the Conference of the German Academies of Sciences, the Alexander von Humboldt Foundation and the Mellon Foundation.

 

 

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

A) MONOGRAFIE / BOOKS

-    „Ut cantus consonet verbis”. Związki muzyki ze słowem we włoskiej refleksji muzycznej XVI wieku, Poznań: Wydawnictwo Ars Nova 1995.
-    „Musica figurata” w Saksonii i na Śląsku u schyłku XV wieku. Studia nad repertuarem kodeksów menzuralnych Berlin 40021, Leipzig 1494 i Warszawa 5892, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2002.
-    Patronat muzyczny w renesansowych Włoszech, 1470-1527. Mediolan, Ferrara, Mantua, Florencja, Rzym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2013, ss. 470.

 


B) REDAKCJE I EDYCJE / EDITORIAL WORKS
-    "Polakowi tylko boga a skrzypic”. Dzieje lutnictwa na ziemiach polskich do II wojny światowej" [katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu], red. J. Jaskulski, J. Podbielski, R. Wieczorek, Poznań 1996
-    Contexts of Musicology, red. M. Jabłoński, D. Jasińska, B. Muszkalska, R. Wieczorek, Poznań 1998
-    „Interdisciplinary Studies in Musicology”, red. M. Jabłoński, R. Wieczorek, Poznań 2007
-    "Interdisciplinary Studies in Musicology", red. M. Jabłoński, R. Wieczorek, Poznań 2009
-    Kodex Breslau 2016, vol. I-II (with Martin Staehelin), in: Das Erbe deutscher Musik, Band 117-118 (7.26-7.27), Kassel, Bärenreiter (in press)


C) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARLTICLES AND BOOK CHAPTERS

-    Kontrafaktura. Uwagi o zachodnioeuropejskiej liryce dworsko-rycerskiej, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 100 za 1982 r. Poznań 1984, s. 125-133.
-    Boezioe l'oda umanistica in Polonia, "Sodalium Voces", (Miscelanee Saggi Convegni; 24), Bologna 1984, s. 85-98.
-    Maxim Sozontovic Berezovskij, discepolo ucraino di Padre Martini, "Quadrivium", vol. XXVI - fasc. 1, Bologna 1985, s. 203-213.
-    Petrarca w muzyce renesansu, [w:] Miłość ziemska – miłość niebiańska. III Seminarium mediewistyczne „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 104 za 1986 r. Poznań 1988, s. 108-115.
-    Missa parodia wobec tradycji retorycznej, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 107 za lata 1989-1990, Poznań 1990, s. 39-42.
-    Sonet 164 Petrarki w madrygale XVI w. i pierwszej połowy XVII w., [w:] Muzyka i liryka, tom 3: Wiersz i jego pieśniowe interpretacje. Zeszyty Naukowe Zespołu Historii i Teorii Pieśni Akademii Muzycznej w Krakowie, pod red. M. Tomaszewskiego. Kraków 1991, s. 25-48.
-    Vox-gestus-musica. Z badań nad tradycją retoryczną w średniowiecznej i renesansowej teorii muzyki, [w:] Obraz, słowo, gest i muzyka w kulturze średniowiecznej Europy, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 109 za rok 1991. Poznań 1992, s. 19-26.
-    Rola poetyki humanistycznej w kształtowaniu włoskiej muzyki wokalnej I połowy XVI wieku, "Muzyka" 1992/3, s. 79-82.
-    Rossini i tradycja mszalna, [w:] Twórczość Gioacchino Rossiniego - w dwusetną rocznicę rodzin. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej Poznań, 28-29 lutego 1992. Poznań 1993, s. 49-63.
-    Funkcja mitu o Orfeuszu w renesansowej teorii muzyki, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy” nr 4. Materiały z sesji "Muzyka i mit". 24-25.04.1992 Bydgoszcz 1993, s. 137-147.
-    O niektórych aspektach imitacji w renesansowej teorii muzyki, "Muzyka" 1993/2, s. 3-27.
-    La „Petite Messe Solennelle" di Rossini: alcuni nuovi aspetti, [w:] Momenti di storia musicale fra Italia e Polonia. Contributi al Convegno nel Secondo Centenario della Nascita di Gioacchino Rossini, AMIS Bologna 1993, s. 39-51.
-    Muzyka baroku. Style, interpretacje, stylizacje, "Barok. Historia - Literatura - Sztuka" nr I/1, Warszawa 1994, s. 152-53.
-    Nochmals zum Thema "Heinrich Finck in Polen": aus der polnischen Sicht, [w:] Die Musik der Deutschen im Osten und ihre Wechselwirkung mit den Nachbarn. Kongreßbericht Köln 1992. Köln 1994, s. 197-227.
-    "Decorum" i "varietas" - zapomniane kategorie retoryczne muzyki dawnej, [w:] Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej "Muzyka baroku - style, interpretacje, stylizacje", 26-27 kwietnia 1993. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” VI, Poznań 1994, s. 9-24.
-    Rytmika deklamacyjna a polifonia wokalna renesansu, [w:] Mistrzowie muzyki późnego renesansu - dokonania i tradycje. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Toruń, 21-23.X.1994. Warszawa 1994, s. 38-39.
-    Das Poetica-Modell und das musikalische Bewußtsein in der Renaissance, [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology, ed. by M. Jabłoński and J. Stęszewski, Poznań 1995, s. 79-90.
-    Początki lutnictwa w Polsce (XVI-XVIII w.), [w:] "Polakowi tylko boga a skrzypic”. Dzieje lutnictwa na ziemiach polskich do II wojny światowej", Poznań 1996, red. J. Jaskulski, J. Podbielski, R. Wieczorek, s. 17-34, 57-61.
-    Narodziny stolicy. Warszawa w latach 1596-1668. Zamek Królewski w Warszawie [noty do katalogu wystawy], Warszawa 1996, s. 362-363.
-    Zur Geschichte der Musikinstrumente im Ostseeraum: Streichleier / Gęśle von Gdańsk (14. Jh.), [w:] Musica Baltica - interregionale musikkulturelle Beziehungen im Ostseeraum. Konfenerzbericht Greifswald-Gdańsk 28. November bis 3. Dezember 1993 (Deutsche Musik im Osten, Bd 8), Sankt Augustin 1996, s. 196-208.
-    Breslauer Kodex 2016: ein Zwischenbericht, [w:] Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Tagungsbericht Chemnitz 1995, hrsg. von H. Loos (Deutsche Musik im Osten, Bd 10), Sankt Augustin 1997, s. 357-370.
-    Anden Quellen der italienischen Musikdeklamation: die Frottola, [w:] Musica Antiqua Europae Orientalis X, Bydgoszcz 1994, vol. 1: Acta Musicologica. Bydgoszcz 1997, s. 351-366.
-    Zu der sogenannten „Deklamationsrhythmik”, [w:] Contexts of Musicology, red. M. Jabłoński, D. Jasińska, B. Muszkalska, R. Wieczorek, vol. 2, Poznań 1998, s. 11-24.
-    Wrocławski kodeks menzuralny WarU 2016 (PL-Wu 5892, olim Mf 2016): stan i perspektywy badań, [w:] Staropolszczyzna muzyczna. Księga Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Warszawa 18-20 października 1996, red. J. Guzy-Pasikowa, A. Leszczyńska, M. Perz, Warszawa 1998, s. 83-116.
-    Missa anonyma I - śląska msza parodia?, [w:] Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. P. Poźniak, Kraków 1999, s. 39-56.
-    Badania instrumentologiczne w Zakładzie Muzykologii Instytutu Historii Sztuki UAM, [w:] Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999. Tradycje, działalność i dokumentacja, red. M. Jabłoński, D. Jasińska, J. Stęszewski. Poznań 1999, s. 109-113.
-    Dreistimmige Messen in sächsisch-schlesischen Quellen um 1500, [w:] Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa: Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik. Bericht der Konferenz Chemnitz 28-30. Oktober 1999 anläßlich des 70. Geburtstages von Klaus Wolfgang Niemöller, Sinzig 2002, s. 645-678.
-    Zwischen der Musiktheorie und Poetik der Renaissance: „decorum”, [w:] Musicology and Sister Disciplines. Past, Present, Future: Proceeedings of the 16th International Congress of the International Musicological Society, London, 1997 (Free Papers). Ed. by David Greer, Oxford 2002, s. 1146-1148 (Abstract).
-    Italienische Musik in Mitteleuropa in der 2. Halfte des 15. Jahrhunderts, [w:] Early Music. Context and Ideas. International Conference in Musicology. Kraków 18 September 2003. Institute of Musicology, Jagiellonian University, Kraków 2003, s. 21-35.
-    Recepcja wielogłosowej laudy na Śląsku u schyłku XV wieku, [w:] Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata, red. T. Jeż, Kraków 2003, s. 189-201.
-    Humanizm muzyczny. Z dziejów kłopotliwej hipostazy, [w:] Studia dedykowane Paolo Emilio Carapezzy na Jego sześćdziesiąte piąte urodziny przez przyjaciół sycylijskich i polskich, „Res Facta Nova” 6 (15), Poznań 2003, s. 31-49
-    Fakty o kontrafaktach. Muzyka niderlandzko-włoska w źródłach sasko-śląskich przełomu XV/XVI wieku, [w:] Europejski repertuar muzyczny na ziemiach polskich (Materiały z XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich. Warszawa, Biblioteka Narodowa, 23-25 kwietnia 2003), red. E. Wojnowska, Warszawa 2003, s. 39-52.
-    Facts about Contrafacta. Netherlandish-Italian Music in Saxo-Silesian Sources from the Late Fifteenth Century, [w:] „Musicology Today” (2004), vol. 1: Polish Musical Culture within the European Context, Warszawa 2004, s. 9-37.
-    Musica Figurata in Saxony and Silesia at the End of the 15th century, [w:] „Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig”, Heft 9, Leipzig 2004, s. 231-242.
-    „Sacrum” und der Palestrina-Stil. Noch einmal zum Problem der „wahren Kirchenmusik”, [w:] Musica Antiqua Europae Orientalis, XIII, Acta Musicologica, Bydgoszcz 2004, s. 57-68.
-    Ephraim Oloff und seine „Polnische Liedergeschichte” (Danzing 1744), [w:] Musik und Migration in Ostmitteleuropa, hrsg. von Heike Müns (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Heschichte der Deutschen im östlichen Europa, Band 23), München 2004, s. 141-152.
-    Zwischen Leipzig, Breslau und Mailand: Repertoirebildung im Mitteleuropa an der Wende des 15. zum 16. Jahrhundert, „Jahrbuch Mitteldeutsche Barockmusik” 2004, hrsg. von Peter Wollny, Beeskow 2005, s. 219-235.
-    Między źródłem a nagraniem: problem metrum i taktu w edytorstwie, analizie oraz interpretacji muzyki XVI i XVII wieku, [w:] Muzyka i jej konteksty, cz. I, pod red. T.Brodniewicz, H.Kostrzewskiej, J.Tatarskiej (Musica practica, musica theoretica 9). Poznań 2005, s. 19-28.
-    Polifonia religijna na Śląsku u schyłku XV wieku w świetle kodeksu Warszawa 5892, [w:] "Wielkopolska – Polska – Europa”. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej, pod red. J. Wiesiołowskiego przy współpracy J. Kowalskiego. Poznań 2006, s. 303-317.
-    Kulturtransfer und Repertoirebildung in der frühen Neuzeit: am Beispiel Schlesiens, [w:] Passagen: 18 Kongress der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft. Zürich, 10. bis 15. Juli 2007. Hg. von Hans-Joachim Hinrichsen und Laurenz Lütteken. Kassel 2007, s. 219 (Abstract).
-    „O czystości w muzyce”. Anton Friedrich Justus Thibaut i romantyczny kult dawnej polifonii wokalnej, [w:] Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i współczenści. Studia pod red. Zbigniewa Skowrona (Księga Jubileuszowa dla Zofii Helman), Kraków 2007, s. 507-525.
-    Początki polskiej hymnologii: Ephraim Oloff i jego "Polnische Liedergeschichte", „Muzyka” 52/4 (2007), s. 65-82.
-    A Reading of Patrarca: ‘Il Canzoniere’ and the Italian Madrigalists, „Interdisciplinary Studies in Music” 2007, red. M. Jabłoński, R. Wieczorek, s. 65-87.  
-    Patronage and Music c.1400 – c.1700: Italy vs. Northern Europe. Preliminary remarks [w:] Early Music II. Context nd Ideas. International Conference in Musicology. Kraków 2008. Institute of Musicology, Jagiellonian University, Kraków 2008, s. 87-99.
-    „In decimis”. O specyfice „niemieckiej” polifonii u schyłku XV wieku. „Annales UMCS. Artes”, vol. VI, Lublin 2008, s. 105-120.
-    „In decimis“. On the Specificity of ‘German’ Polyphony towards the End of the Fifteenth Century, [w:] Littera Nigro scripta manet. In honorem Jaromir Cerny, Praha 2009, s. 82-92.
-    "Ars canendi ex tempore ad lyram". Raffaele Brandoliniego apologia muzyki i poezji [w:] Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin, red. Zofia Fabiańska, Jakub Kubieniec, Andrzej Sitarz, Piotr Wilk, Kraków 2009, s. 653-668
-    Muzyka w kulturze dworskiej: z perspektywy teorii wymiany społecznej, [w:] Polski Rocznik Muzykologiczny, 2009, s. 73-90
-    Do problemu zapożyczeń u Handla. Parodia, plagiat, intertekstualizm [w:] Handel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Poznań 2010, s. 11-28
-    Organisationsformen des Musiklebens in Posen im 19. und frühen 20. Jahrhundert: Musik im Theater, [w:] Musik – Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Bericht über den XIV. Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung, Leipzig 2008, hrsg. von Helmut Loos. Band I: Traditionen städtischer Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Leipzig 2011, s. 117-148
-    Florenckie "canti carnascialeschi": między rytuałem a muzyką, [w:] „Res Facta Nova” 12 (21), Poznań 2011, s. 111-125
-    Epika – chorał – jazz. O pewnych aplikacjach teorii oralno-formulicznej w muzykologii, [w:] Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, Kraków 2011, s. 759-778
-    „Habent sua fata...”. O wrocławskim „Kodeksie 2016” raz jeszcze, [w:] Tradycje śląskiej kultury muzycznej, t. XIII, red. A. Wolański, Wrocław 2015, s. 89-110.
-    „Denkmäler der Tonkunst in Österreich” jako prefiguracja „Monumenta Musicae in Polonia”, „Muzyka” LX (2015), nr 3, s. 3-48
-    Chybiński i Besseler. Przyczynek do polsko-niemieckich kontaktów naukowych w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Ars musica and its contexts in medieval and early modern culture, red. Paweł Gancarczyk. Warszawa 2016, s. 485-499. 
-    Italianità in Polen und Schlesien. Bemerkungen zum musikalischen Kulturtransfer im 15. und 16. Jahrhundert, [w:] Imitatio - Aemulatio - Superatio? Vokalpolyphonie des 15./16. Jahrhunderts in Polen, Schlesien und Böhmen, red. Jürgen Heidrich, Münster 2016 (= „Troja. Jahrbuch für Renaissancemusik“, nr 12), s. 36-57. 
-    "... der Musikwissenschaft bester Teil"?  O profilu niemieckiej muzykologii historycznej w czasach Republiki Weimarskiej, [w:] Sto lat muzykologii polskiej. Historia – Teraźniejszość – Perspektywy, red. Dagmara Łopatowska-Romsvik, Aleksandra Patalas, Kraków 2016, s. 58-75.

 

D) HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE / DICTIONARY ENTRIES
-    Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, t. V (K-L), Kraków 1997, [hasła:] Kaschendorf, s. 44, Kielbich, s. 74, Kirkman, s. 88, Klotz, s. 107, Knabe, s. 108, König, s. 160, Kwiatkowski, s. 254, Landolfi, s, 381, Le Caine, s. 305, Lenartowicz, s. 320, Leonardo da Vinci, s. 324, Leszczyński, s. 337, Liebich, s. 348, Lindemann, s. 360, Lupot, s. 348-349.
-    Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, t. VI (M), Kraków 2000, [hasła:] Maggini, s. 18, Mahillon, s. 20, Mälzel, s. 60, Mangeot, s. 67, Marius, s. 95, Mason, s. 122-123, Matzke, s. 141, Meyer-Siat, s. 228, Montagnana, s. 338.
-    Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, t. VII (N-Pa), Kraków 2002, [hasła:] Naderman, s. 1-2, Neupert, s. 36-37, Panormo, s. 328-329, 
-    Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, t. VIII (Pe-R),Kraków 2004, [hasła:] Petrarca, s. 70-72, Pique, s. 117, Pleyel, s. 131-133, Pressenda, s. 188, Reubke, s. 370-371, Rocca, s. 425, Röder, s. 428, Rogeri, s. 434, Ruckers, s. 512-513.
-    Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. wyd., red. L. Finscher, Kassel 1997, 2004, [hasła:] Polen: Frühzeit bis 1600, szp. 1633-1641; Leszczyński Antoni, szp. 22.
-    Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, [hasło:] Le Jeune, s. 698-699.
-    Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, t. IX (S-Sł), Kraków 2007, [hasła:] Sax, s. 50-51; Schiedemayer, s. 97; Schimmel, s. 101; Schmal, s. 106; Schnitzer, s. 117-118; Serassi, s. 224; Shudi, s. 247; Skowroneck, s. 284. 
-    Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, t. X (Sm-Ś), Kraków 2007, [hasła:] Späth, s.45; Stein, s. 95-96; Stodart, s. 120; Stoquerus, s. 128-129; Stradivari, s. 132-134; Streicher, s. 176.
-    Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, t. XI (T-V), Kraków 2009, [hasła:] Tabel, Taskin, Testore, Thierry, Tieffenbrucker, Trasuntino, Triebert, Tromlitz.
-    Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, t. X (W-Ż), Kraków 2012, [hasła:] Walter, s. 61-62; Wornum, s. 258; Zarlino, s. 329-332; Zumpe, s. 381.


E) RECENZJE / BOOK REVIEWS

-  Martin Staehelin, Die Messen Heinrich Isaac, Bern und Stuttgart 1977, "Muzyka" 1983/1, s. 101-109. 
-  Lothar Hoffmann-Erbrecht, Heinrich Finck - musicus excellentissimus (1445-1527), Köln 1982, "Muzyka" 1986/1, s. 110-115. 
-  Don Harran, Word-Tone Relations in Musical Thought, Neuhausen-Stuttgart 1986, "Muzyka" 1992/1, s. 90-98. 
-  Zygmunt M. Szweykowski, Między kunsztem a ekspresją, Kraków 1992, "Ruch Muzyczny" 1993/7, s. 13-14. 
-  Berliner Lautentabulaturen in Krakau, hrsg. von Dieter Kirsch und Lenz Meierott. Mainz 1992, "Die Musikforschung" 1993, s. 432-34. 
-  Der Kodex Berlin 40021. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin Mus. ms. 40021. Hrsg. von Martin Just. Das Erbe Deutscher Musik, Band 76-78. Kassel-Basel-London-New York 1990-1991, "Muzyka" 1995/4, s. 123-128. 
-  Music in the German Renaissance. Sources, Styles and Contexts. Ed. by John Kmetz. Cambridge 1994, "Muzyka" 1998/3, s. 127-131. 
-  William Waterhose, The New Langwill Index. A Dictionary of Wind-Instrument Makers and Inventors, London 1993, "Muzyka" 1997/3, 119-123. 
-  Paweł Gancarczyk, „Musica scripto”. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej. Warszawa 2001, "Muzyka" 2003/2, s. 99-106. 
-  Piotr Poźniak: Repertuar polskiej muzyki wokalnej w epoce Renesansu. Studium kontekstualno-analityczne. Musica Iagellonica, Kraków 1999, "Muzyka" 2003/4, s. 158-169. 
-  Heinrich Isaac (ca 1450-1517): Missa Presulem ephebeatum. Partitura / Partitur. K vydáni připravil a studii napsal / Herausgegeben und einführende Studie von Martin Horyna. Praha, Národní knihovna české Republiki, 2002 (Fontes musicae; 1), "Muzyka" 2004/2, s. 111-114. 
-  Tomasz Jasiński, Polska barokowa retoryka muzyczna (Lublin 2006), „Muzyka” LIV (2008) Nr 3, s. 124-131.
-  Sabine Meine: Die Frottola: Musik, Diskurs und Spiel an italienischen Höfen 1500 – 1530, „Muzyka” LXI (2016), nr 2, s. 128-133.

 
Aktualizacja: 15.03.2018