prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Podstawy edytorstwa muzycznego
- Folklor muzyczny Polski
- Prawno-ekonomiczne aspekty działalności twórczej
- Podstawy przedsiębiorczości
- Proseminarium (seminarium (limit - 1 osoba))
- Seminarium licencjackie (seminarium (limit - 1 osoba))
- Seminarium I (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium II (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium magisterskie (seminarium (limit - 6 osób))

DYŻUR - KONSULTACJE / OFFICE HOURS

w dniach zajęć
pokój 2.58 / Room 2.58
ewa.dahlig-turek@ispan.pl


Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Ludowe instrumenty skrzypcowe na ziemiach polskich
Miejsce / Place: Instytut Sztuki PAN w Warszawie
Promotor / Doctoral Supervisor: prof.dr hab. Ludwik Bielawski

Rozprawa habilitacyjna / Habilitation Thesis: "Rytmy polskie" w muzyce XVI-XIX wieku. Studium monograficzne. Warszawa 2006

Miejsce / Place: Instytut Sztuki PAN w Warszawie

 

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Zainteresowania badawcze Ewy Dahlig-Turek dotyczą szerokiego zakresu etnomuzykologii, przede wszystkim w odniesieniu do polskiej tradycji ludowej w kontekście europejskim.W początkowym okresie ich punkt centralny stanowiła problematyka ludowej gry skrzypcowej w polskiej praktyce muzycznej, a następnie kwestie instrumentologiczne (historyczne przekształcenia ludowych instrumentów skrzypcowych). Od 1993 punkt ciężkości przesunął się w kierunku elektronicznych baz danych oraz wspomaganej komputerowo analizy rytmu, zwłaszcza w zakresie rytmiki polskich tańców ludowych i historycznych. W ostatnim okresie Ewa Dahlig-Turek zajmuje się problematyką tzw. „tańców polskich” w Skandynawii.

Jest członkiem rady redakcyjnej kwartalnika „Muzyka”, recenzentem grantów Australian Research Council, Israel Science Foundation oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członkiem Standing Committee for the Humanities w European Science Foundation, wice­prezesem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Nauki, przewodniczącą Komitetu ds. Współpracy z European Association of Research Managers and Administrators przy Prezydium PAN, sekretarzem generalnym European Seminar in Ethnomusicology, przewodniczącą polskiego komitetu narodowego International Council for Traditional Music.

Uczestniczyła w blisko 50 konferencjach za granicą  i kilkunastu w kraju; odbyła gościnne wykłady w Szwecji i Norwegii. Była stypendystką British Council (1993) oraz British Academy (1996); odbyła półroczny staż na  Universität-Hochschule Essen (1992-3);

 

 

RESEARCH INTERESTS

Research interests of Prof. Ewa Dahlig-Turek concern a wide range of ethnomusicology, especially in regard to the Polish folk tradition in the European context. Initially, their focal point was the issue of folk fiddling in Poland, then organology (historical transformation of folk fiddles). Toward 1993 the focus has shifted towards electronic databases and computer-aided analysis of rhythm, especially of Polish folk dances and historical dances. Recently Prof. Dahlig-Turek has been addressing the problems of the so-called "Polish dances" in Scandinavia. 

She is a member of the editorial board of the quarterly "Muzyka", a reviewer of grants for Polish and foreign rsearch funding agencies, a member of the Standing Committee for the Humanities in the European Science Foundation in Strasbourg, Secretary General of the European Seminar in Ethnomusicology, president of Polish National Committee of the International Council for Traditional Music. Prof. Dahlig-Turek has participated in more than 50 conferences abroad; she gave guest lectures in Germany, Sweden and Norway. She conducted research in great Britain as a Fellow of the British Council (1993) and the British Academy (1996),and held the six-month-post at the Universität-Hochschule Essen (1992-3).

 

 

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

A) MONOGRAFIE / BOOKS
- Ludowa gra skrzypcowa w Kieleckiem. PWM, Kraków 1990.
- Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce. ISPAN, Warszawa 2001.
- (współaut. Bjørn Aksdal, Dan Lundberg, Rebecca Sager) Glossing over rhythmic style and musical identity. W serii: Meddelanden från Svenskt Visarkiv 47. Stockholm 2005.
- „Rytmy polskie” w muzyce XVI-XIX wieku. Studium morfologiczne. ISPAN, Warszawa 2006.


B) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARLTICLES AND BOOK CHAPTERS
- Ludowe nazewnictwo części skrzypiec. „Muzyka” 1983/4, 117-134.
- Intercultural aspects of violin playing in Poland. “Studia Instrumentorum Musicae Popu­laris “8 za r. 1985, 112-117.
- Problem synkretyzmu w muzycznych i tanecz­nych zachowaniach wykonawców ludowych w Polse. „Muzyka” 1985/3-4, 43-56.
- W sprawie suki biłgorajskiej. „Muzyka” 1986/2, 91-93.
- Nowe polskie źródło do archeologii muzycz­ne. „Notatki Płockie” 1987/1, 3-6.
- Ludowe formy skrzypiec w polskich kolek­cjach muzealnych. „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 24 (1987/1-2), 131-156.
- Chordofon płocki: Przyczynek do historii instrumentów smyczkowych na ziemiach polskich. „Muzyka” 1988/3, 35-52.
- Ludowe chordofony smyczkowe w dawnej Polsce. „Poradnik Muzyczny” 6 (1988), 15‑17.
- The historical development of norms in the fiddle's construction in Poland. “Studia Instrumentorum Musicae Popularis” 9 (1989), 34-40.
- Music and dance activities in Polish folk tradition: The problem of syncretism. “Dance Studies” 14 (1990), 37-46.
- Z dziejów ludowych chordofonów smycz­kowych na ziemiach polskich. W: Instrumenty muzyczne w polskiej kulturze ludowej. Łódź 1990, 21-28.
- Traditional musical instruments and tourism: The case of złóbcoki. “Musik-ethnologische Sammelbände” 12 (1991). Tutzing, 83-88.
- Folk musical ensembles in central Poland and their music. “Studia Instrumentorum Musicae Popularis” 10 (1992), 56-60.
- Monophonie, heterophonie et poly(?)phonie dans le jeu du violon traditionnel en Pologne. „ Cahiers de Musiques Traditionnelles” 6 (1993), 45-53.
- Z zastosowań komputerów w organologii. Klasyfikacja złóbcoków. „Muzyka” 1993/3-4, 105-118.
- (współaut. Helmut Schaffrath) Komputerowa symulacja melodii ludowych. Eksperyment. „Muzyka” 1993/3-4, 73-90.
- Z badań nad rytmiką polskich tańców ludowych: mazurek, kujawiak, chodzony a “Mazurki” Chopina. „Muzyka” 1994/3, 105-130.
- A Sixteenth-Century Polish Folk Fiddle from Płock. “The Galpin Society Journal” 47 (1994), 111-122.
- Instrumenty ludowe w polskich kolekcjach muzealnych. "Muzyka" 1994/2
- Człowiek-instrument-muzyka i poziomy czasu. „Muzyka” 1997/2, 43-56
- (współaut. Helmut Schaffrath) Judgments of Human and Machine Authorship in Real and Artificial Folksongs. W: Computing in Musicology 11, Melodic Similarity. Concepts, Procedures, and Applications. Red. Walter B. Hewlett, Eleanor Selfridge-Field. Cambridge, London 1998, 211-219.
- Folk Music Revival in Poland and Northumberland. “ East European Meetings in Ethnomusicology” 5 (1998). Bucharest,  45-50.
- Z zagadnień komputerowej archiwizacji i analizy melodii. „Muzyka” 1999/3-4, 101-114.
- Poland. W: The Garland Encyclopedia of World Music, t. 8 Europe.  New York 2000, 701-715.
- Jadwiga i Marian Sobiescy. W:  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949-1999. Red. Edward Krasiński. Warszawa 2000, 317-320.
- Możliwości muzycznych baz danych w Instytucie Sztuki PAN. W: Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia. Teoria i praktyka.  Red. L. Bielawski, J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Agnieszka Leszczyńska. Warszawa 2000, 243-253.
- On Polish Folkdances and the Finnish Polska. „Etnomusicologian vuosikirja”12 (2000),148-156.
- EsAC. An Integrated System of Encoding, Analysing and Processing of One-part Melodies. W: Musik und Neue Technologie, Band 3. Musik im virtuellen Raum. Red. Bernd Enders und Joachim Stange-Elbe. Osnabrück 2000, 427-433.
- Muzyka ludowa, muzyka narodowa. W: Studia dedykowane profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin. Red. Małgorzata Janicka-Słysz, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier. Kraków 2001, 589-598.
- 2002a Indeks systematyczny melodii. W: Warmia i Mazury: cz. V Pieśni religijne i popularne,  w serii „Polska Pieśń i Muzyka Ludowa – Źródła i Materiały” t. 3. Red. Ludwik Bielawski. Warszawa 2002, 183-242.
- Indeks incipitów melodii. W: Warmia i Mazury: cz. V Pieśni religijne i popularne, w serii „Polska Pieśń i Muzyka Ludowa – Źródła i Materiały” t. 3. Red. Ludwik Bielawski. Warszawa 2002, 243-252.
- On the history of the polska. W: The Polish Dance in Scandinavia and Poland. Ethnomusicological Studies. Red. Märta Ramsten . “Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv” 17. Stockholm 2003, 11-25.
- Rhythms of Swedish polskas and their relation to Polish Folk Dances. W: The Polish Dance in Scandinavia and Poland. Ethnomusicological Studies. Red. Märta Ramsten. “Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv” 17. Stockholm 2003, 155-164.
- Rytmy polskie w szwedzkich tańcach polska.  „Muzyka” 2003/3, 49-63.
- Origins of Polish Rythms. “Academia: The Magazine of the Polish Academy of Sciences” 2004/1, s. 26-27.
- Tańce polskie w Skandynawii. „Forum muzykologiczne” 1 (2004). Warszawa, 122-129.
- Rhythmic structures in Polish instrumental folk dance tunes. “Studia Instrumentorum Musicae Popularis” 12 (2004). Leipzig, 133-141.
- From National Heritage to National Heritage. Sound Archive of the Institute of Arts in Warsaw. “Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes” Band 53/54. Wien 2004/2005, 162-169.
- Poland in the musical context of the Baltic Countries. W: Traditional music and research in the Baltic area. New approaches in ethnomusicology. Red. Rimantas Astrauskas.Vilnius 2005, 77-83.
- Morfologia “rytmów polskich” w XVI-XVII wieku. „Muzyka” 2006/1, 181-205.
- Archiwum muzyczne XXI wieku. Europejski projekt DISMARC. W: Fonoteka wczoraj, dziś i jutro. Warszawa 2008, 129-135.- (współaut. Włodzimierz Bolecki i Przemysław Urbańczyk). Humanistyka a Reforma Polskiej Nauki. Forum Akademickie nr 5, 24-27.
- (współaut. Jacek Jackowski), Te skrzypce pamiętają czasy Chopina [booklet do płyty CD]. ISPAN, Warszawa 2009.
- Polskie instrumentarium ludowe za czasów Fryderyka Chopina. W: Zakochany Chopin. Inspiracje mazowieckie.  Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Warszawa 2009, 10-22.
- Studying Rhythm Morphology. “Lietuvos muzikologija” (Lithuanian Musicology) 2009/X (MMIX), 127-137.
- From Jan of Lublin to Chopin’s Mazurkas. A brief history of ‘Polish rhythms’. W: The Sources of Chopin’s Creative Style: Inspirations and Contexts, red. A. Szklener. NIFC. Warszawa 2010, 17-49
- Between Ethnomusicology and History of Music: Tracing Polish Musical Idiom in the Sources from the 16th to the 19th Century. W: Susanne Ziegler (red.). Historical Sources and Source Criticism. Svenskt visarkiv. Stockholm 2010, 85-100.
- Instytut humanistyczny a reforma nauki. W: Sporne kwestie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, Seria „Fundacji dyskusje o nauce” z.14. Warszawa 2010, 39-49.
- ESF, ERIH, JCR… czyli o ewaluacji humanistyki. Kultura i Edukacja (81) 2011 nr 2, s. 193-207. [Także w wersji anglojęzycznej]
- Chopin and Polish FOLK. Interdisciplinary Studies in Musicology 9 (2011), 343-355.


C) PUBLIKACJE ONLINE / ON-LINE PUBLICATIONS
- 1994 Man-Instrument-Music and the Levels of Temporality.  http://www.music.ed.ac.uk/colloquia/conferences/esem/adah.html
- 1999 A (Not Only) European Folksong Database. http://www.cs.uu.nl/events/dech1999/dahlig2/index.htm


D) RECENZJE / BOOK REVIEWS
- Mantle Hood: "The Ethnomusicologist". Kent, Ohio 1982. "Muzyka" 1984/3, 117‑122.
- Samuel Baud‑Bovy: "Essai sur la chanson populaire grecque". Nauplie 1983. "Muzyka" 1987/4, 111‑115.
- Oskar Elschek [red.]: "Musicologica slovaca X". Bratislava 1985. "Muzyka" 1989/3, 108‑110.
- Lajos Lajtha: "Instrumental Music from Western Hungary". Budapest 1987. "Muzyka" 1989/3,
- Helmut Schaffrath [red.]: "Computer in der Musik". Stuttgart 1991,  "Muzyka" 1993/3-4, s. 172-174.
- Julijan Strajnar: "Citira. La musica strumentale in val di Resia. Instrumentalna glasba v Reziji". Udine-Triest 1988,  "Muzyka" 1993/3-4, s. 174-176.


E) TŁUMACZENIA  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO / TRANSLATIONS FROM ENGLISH
- Kompozytorzy znani i mniej znani (Classical Composers). Warszawa 1996.
- Blacking, John, Music, Culture and Experience. "Muzyka" 1997/2,  71-92
- Shimomura, Isao, O drumli Ajnów i śpiewie gardłowym.  "Muzyka" 1997/2,  25-42


F) TŁUMACZENIA  NA JĘZYK ANGIELSKI / TRANSLATIONS TO ENGLISH
- Tłumaczenia i redakcja tekstów muzykologicznych do serii płyt "Muzyka źródeł". Polskie Radio, Warszawa: PRCD 152 Małopolska Północna; PRCD 153 Lubelskie; PRCD 154 Wielkopolska; PRCD 155 Kurpie; PRCD 156 Beskidy; PRCD 157 Krakowskie;  Sieradzkie; Mniejszości etniczne cz. 1 i 2; Polacy w Brazylii i Argentynie; Polacy w Kazachstanie.
- Tłumaczenie na jęz. ang. tekstów do tomów "Kaszuby" i „Warmia i Mazury” z serii „Polska pieśń i muzyka ludowa”, red. Ludwik Bielawski, Warszawa (ISPAN).
Aktualizacja: 15.03.2018