1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 7 listopada 2022 r.

ADVANCEDBestStudentGRANT – II edycja

ADVANCEDBestStudentGRANT – II edycja (konkurs IDUB nr 075) – termin składania wniosków: do 10 listopada 2022 r. 

Konkurs dla studentów UAM 2 roku studiów I stopnia oraz 2 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2.  

Konkurs obejmuje finansowanie: 

a. indywidualnego projektu badawczego studenta lub 

b. projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą 

Członkami zespołu badawczego mogą być osoby 2 i 3 roku roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania. Grupę badawczą stanowią co najmniej dwie osoby uprawnione do aplikowania w konkursie. W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych. 

Szczegóły: na stronie www konkursu https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/advancedbeststudentgrant/aktualnosci/wystartowala-ii-edycja-konkursu-advancedbeststudentgrant , 

w intranecie https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx?ga=1 oraz w załączonym REGULAMINIE (REG-ABSG-II) 

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl   (zakładka Konkursy – Konkurs 075 ADVANCEDBestStudentGRANT-II edycja)