Ankietyzacja zajęć

Zasady przeprowadzania oceny zajęć w Instytucie Muzykologii UAM

1. Ocena zajęć prowadzonych w Instytucie Muzykologii UAM odbywa się raz w semestrze i dotyczy wszystkich zajęć, które zgodnie z Planem zajęć były prowadzone w danym semestrze przez nauczycieli akademickich UAM oraz doktorantów Instytutu.

2. Ocena przeprowadzana jest na początku ostatnich lub przedostatnich zajęć.

3. Oceny dokonują studenci uczestniczący w ocenianych zajęciach poprzez wypełnienie ankiety (zał. nr 1). Ankiety wypełniane są anonimowo tylko przez studentów uprawnionych do oceny, tj. zarejestrowanych w USOS-ie na oceniane zajęcia.

4. Ankiety dostarcza osoba prowadząca oceniane zajęcia, a po wypełnieniu zbiera je przedstawiciel studentów i wkłada je do zbiorczej koperty.

5. Na zaklejonej kopercie zapisane są następujące dane:
– nazwa zajęć
– termin przeprowadzenia oceny
– tytuł oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia
– liczba studentów uprawnionych do udziału w ocenie (zarejestrowanych w USOS-ie)
– liczba studentów uczestniczących w ocenie w dniu jej przeprowadzania.

6. Koperty z wypełnionymi ankietami przedstawiciel studentów przekazuje do Sekretariatu Instytutu Muzykologii, a poza godzinami pracy Sekretariatu przekazuje bezpośrednio Wicedyrektorowi ds. dydaktycznych lub pozostawia je w Portierni na nazwisko Wicedyrektora ds. dydaktycznych.

7. Ewaluacji ankiet dokonuje zespół w składzie: Wicedyrektor ds. dydaktycznych w IM oraz przedstawiciele nauczycieli akademickich, po jednym z grupy: samodzielnych pracowników nauki i adiunktów (wybrani na dany rok akademicki przez Radę Instytutu).

8. Wyniki oceny zajęć zostają przedstawione pisemnie i przekazane w zaklejonej kopercie osobom prowadzącym zajęcia, po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, najpóźniej do końca semestru następującego po okresie objętym oceną.

9. Zbiorcze wyniki ewaluacji zajęć prowadzonych przez pracowników i doktorantów otrzymuje także Kierownik danego Zakładu/Pracowni w IM.

10. W przypadku uzyskania przez prowadzącego zajęcia oceny negatywnej lub wskazania przez studentów nieprawidłowości w realizacji zajęć (np. brak regularności realizacji zajęć) Kierownik Zakładu/Pracowni jest zobowiązany do przeprowadzenia niezapowiedzianych hospitacji zajęć prowadzonych przez tę osobę (dwukrotnie w semestrze) oraz omówienia wyników hospitacji i zapoznania z protokołem hospitacji (dwa egzemplarze podpisane przez Kierownika i osobę hospitowaną).

11. W przypadku nauczycieli akademickich uzyskanie przez prowadzącego zajęcia bardzo dobrych wyników oceny zajęć przez trzy kolejne semestry jest podstawą do wystąpienia przez Kierownika Zakładu/Pracowni o przyznanie Nagrody Rektora UAM za osiągnięcia dydaktyczne.

12. Ogólny raport z przeprowadzenia oceny zajęć w danym semestrze jest przekazywany do wiadomości studentów Instytutu Muzykologii w czasie zebrania (zwołane po sesji egzaminacyjnej), w którym uczestniczą: Wicedyrektor ds. dydaktycznych, Kierownicy Zakładów/Pracowni, Opiekunowie poszczególnych roczników, Samorząd Studencki studentów IM, po jednym przedstawicielu danego rocznika. W czasie zebrania studenci mogą kierować propozycje zmian dotyczące poprawy jakości zajęć we wszystkich zakresach objętych ankietą.

13. Ogólny raport z przeprowadzenia oceny zajęć w danym semestrze jest przekazywany do wiadomości nauczycieli akademickich Instytutu Muzykologii w czasie zebrania pracowników IM (zwołane po sesji egzaminacyjnej).

14. Zasady przeprowadzenia oceny zajęć obowiązują od semestru letniego w roku akademickim 2015/2016.