Statut Studenckiego Koła Naukowego Muzykologów

Rozdział I – Postanowienia ogólne
§ 1. Poniższy Statut reguluje działanie Koła Naukowego Studentów Muzykologii, zwanego dalej Kołem.
§ 2. Koło jest uczelnianą organizacją studencką działającą na podstawie art. 204 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), właściwych przepisów Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu.
§ 3. Siedzibą Koła jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
§ 4. Koło działa przy Katedrze Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
§ 5. Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej współpracy studentów.
§ 6. Koło jest organizacją niezarobkową. Źródłem finansowania Koła są środki materialne przeznaczone dla uczelnianych organizacji studenckich i stowarzyszeń.
§ 7. Opiekunem Koła jest zaakceptowany przez władze Wydziału Historycznego pracownik naukowy Katedry Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rozdział II – cele i zadania Koła
§ 8. Zasadniczym celem Koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych członków Koła.
§ 9. Wskazany powyżej cel realizowany jest, w szczególności, poprzez:
1. pomoc w realizacji studenckich projektów naukowych, badawczych, artystycznych oraz popularnonaukowych,
2. współpracę z innymi organizacjami studenckimi, w szczególności z kołami naukowymi działającymi przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
3. współpracę z innymi instytucjami naukowymi lub kulturowymi,
4. organizację spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych i artystycznych,
5. organizację dyskusji, seminariów, warsztatów, konferencji.

Rozdział III – Członkowie
§ 10. Członkostwo w Kole jest dobrowolne.
§ 11. Członkiem Koła może zostać każdy student studiów I, II lub III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
§ 12. Członkiem Koła zostaje się przez złożenie deklaracji członkowskiej. Wzór deklaracji ustala Prezydium w porozumieniu z Opiekunem Koła.
§ 13. Każdy członek ma prawo do:
1. uczestnictwa w spotkaniach Koła,
2. wysuwania własnych inicjatyw i uzyskiwania pomocy Koła przy ich realizacji,
3. uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Koło.
§ 14. Osoby korzystające z prawa określonego w § 13 ust. 2 nazywane s± inicjatorami.
1. Inicjatorem może być osoba indywidualna lub grupa osób.
2. W przypadku, gdy dany projekt stanowi inicjatywę grupy osób, należy wybrać przedstawiciela.
3. Inicjatorzy ponoszą przez Prezydium i Organizatorem Koła odpowiedzialność za powzięte przez nich projekty. Odpowiedzialność ta polega, w szczególności, na:
a) obowiązku informowania o postępach działań oraz terminach realizacji projektów Prezydium oraz Opiekuna Koła,
b) dostarczaniu Prezydium wszelkich rozliczeń finansowych, związanych z wykorzystaniem środków pozyskanych przez Koło na podstawie § 6,
c) dostarczeniu Prezydium sprawozdania z realizacji projektu.
4. W przypadku, gdy projekt realizowany jest przez grupę osób, obowiązki wskazane w § 14 ust. 3 realizuje przedstawiciel lub osoby konkretnie przez niego wskazane.
5. Do uprawnień inicjatorów należą, w szczególności:
a) wsparcie merytoryczne od Prezydium oraz Opiekuna Koła,
b) uzyskanie pomocy Prezydium oraz Opiekuna Koła w kwestii pozyskania funduszy na realizację projektów na podstawie § 6 Regulaminu,
c) uzyskanie pomocy Prezydium oraz Opiekuna Koła przy pozyskiwaniu zgody Uniwersytetu bądź innych podmiotów na wykorzystanie pomieszczeń bądź lokali koniecznych do realizacji projektu.
§ 15. Członkostwo w Kole wygasa w przypadku:
1. złożenia dobrowolnej rezygnacji z członkostwa na ręce Prezydium lub Opiekuna Koła,
2. śmierci członka,
3. nieuczestniczeniu w działalności Koła przez okres roku,
4. ukończenia studiów,
5. rezygnacji ze studiów.

Rozdział IV – Organy Koła i ich zadania. Głosowanie
§ 16. Organami Koła s± Walne Zgromadzenie i Prezydium.
§ 17. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Koła.
§ 18. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej dwa razy w ciągu roku akademickiego.
§ 19. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy przede wszystkim:
1. dyskutowanie projektów podejmowanych w ramach działalności Koła, a w przypadku ich znacznej wagi – przeprowadzenie głosowania co do ich materii i sposobu realizacji,
2. wybór Prezydium,
§ 20. Głosowanie w sprawie projektów znacznej wagi, wskazanych w § 19 ust. 1 przebiega w dwóch turach.
1. Pierwsza tura odbywa się po otwarciu Zgromadzenia przez Prezesa Koła. Uprawnieni do głosowania są wszyscy zgromadzeni. Decyzja zostaje podjęta, w przypadku uzyskania większości bezwzględnej głosów, w stosunku do liczby zarejestrowanych członków Koła.
2. W przypadku, gdy decyzja nie zostanie podjęta w pierwszej turze, po 15 minutach Prezes zarządza drugą turę głosowania. Decyzja zostaje podjęta, w przypadku uzyskania większości bezwzględnej głosów, w stosunku do osób obecnych na głosowaniu.
§ 21. Prezydium Koła wybierane jest przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, oddanych w tajnym głosowaniu przez wszystkich członków obecnych na pierwszym zebraniu Koła w nowym roku akademickim.
§ 22. Prezydium wybierane jest na roczną kadencję.
§ 23. W skład Prezydium wchodzą Prezes oraz Sekretarz.
§ 24. Do zadań Prezesa Koła należą, w szczególności:
1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
2. kontakt z właściwymi jednostkami organizacyjnymi UAM w sprawach realizacji projektów, w przypadkach, gdy jest to wymagane.
§ 25. Do zadań Sekretarza Koła należy:
1. prowadzenie rejestru członków Koła,
2. przygotowanie sprawozdań z działalności Koła,
3. przyjmowanie projektów działań indywidualnych lub grupowych w formie pisemnej, w celu weryfikacji ich treści pod kątem zgodności formalnej projektu z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Statutem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
§ 26. Członkowie Prezydium mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie w przypadku rażącego niewypełniania swoich zadań, wskazanych w § 22 i § 23 Regulaminu.
1. Odwołanie członków Prezydium następuje w drodze większościowej decyzji wszystkich członków Koła, z wyłączeniem Prezesa Koła i Sekretarza Koła, podjętej w formie uchwały o odwołaniu członka lub członków Prezydium.
2. Uchwała o odwołaniu członka lub członków Prezydium powinna zawierać wskazanie na konkretne działania lub zaniechania Prezesa lub Sekretarza, które stanowiły podstawę dla jej podjęcia oraz podpisy wszystkich, którzy poparli odwołanie.
3. Osoby, które nie poparły odwołania, mają prawo dołączyć do uchwały na piśmie swoje stanowisko w sprawie.
4. Uchwała wymaga niezwłocznego przedłożenia Opiekunowi Koła.
§ 27. Każdy z członków Prezydium ma prawo do rezygnacji ze stanowiska, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Opiekunowi Koła, bądź drugiemu członkowi Prezydium, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Opiekuna Koła.

Rozdział V – Postanowienia końcowe
§ 28. Powyższy statut wchodzi w życie z momentem zatwierdzenia go przez Opiekuna Koła.