Interdisciplinary Studies in Musicology

Wydane roczniki Interdisciplinary Studies in Musicology

Od 1991 roku ówczesna Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z inicjatywy ówczesnego Kierownika Katedry prof. dr hab. Jana Stęszewskiego i dra Macieja Jabłońskiego, organizowała spotkania muzykologów z całej Europy – międzynarodowe konferencje pod nazwą Interdisciplinary Studies in Musicology. Organizatorzy cyklu konferencji wyszli z założenia, że na nowocześnie definiowany przedmiot badań muzykologicznych musi składać się refleksję wielu dziedzin, gdyż dopiero na przecięciu owych trajektorii myślenia o muzyce, w wyniku interdyscyplinarnego właśnie oglądu, powstaje prawdziwy i przekonujący obraz fenomenu dzieła muzycznego, czy muzyki w ogóle. To przekonanie nie jest współczesnym pomysłem, odwołuje się bowiem do Adlerowskich Hilfsdisziplinen, ale także do całej tradycji uprawiania muzykologii. Dziś, w dobie dominacji myśli ponowoczesnej, to przekonanie nabiera nowego oblicza. W czterech edycjach konferencji w Poznaniu gościli badacze w wielu krajów: Niemiec, Austrii, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Rosji, Izraela i Polski, reprezentujący szerokie spektrum dziedzin nauki o muzyce: historię, estetykę, semiotykę, antropologię kulturową, filozofię, akustykę i psychologię, socjologię. Biorąc pod uwagę te doświadczenia ówczesna Katedra Muzykologii UAM podjęła starania, by powołać serię wydawniczą w formie międzynarodowego rocznika muzykologicznego pod nazwą Interdisciplinary Studies in Musicology. Od 1993 roku pismo wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe UAM i Wydawnictwo PTPN.

Redaktor naczelny: Piotr Podlipniak (Poznań)
Sekretarze redakcji: Justyna Humięcka-Jakubowska, Piotr Podlipniak (Poznań)
Tłumacz: John Comber
Konsultant językowy: Zofia Weaver

Redakcja:
Mario Baroni (Bologna),
Karol Berger (Stanford),
Amalia Collisani (Palermo),
Helen Geyer (Weimar),
Danuta Jasińska (Poznań),
Michael L. Klein (Philadelphia),
Reinhardt Strohm (London),
Eero Tarasti (Helsinki),
Ryszard J. Wieczorek (Poznań).

Informacje dla Autorów

1. Zasady dotyczące oryginalności publikacji
Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.
Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma stosuje poniższe rozwiązania:
a) redakcja oświadcza, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting”, „guest authorship” zostaną ujawnione włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.)
b) autor zobowiązany jest do podpisania pisemnej deklaracji poświadczającej autorstwo oraz że złożony tekst nie był wcześniej nigdzie publikowany (oświadczenie do pobrania)

oświadczenie Autora

c) w przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt
d) autor zobowiązany jest do podania informacji o źródłach finansowania badań, których publikacja jest efektem („financial disclosure”), np. granty, finansowanie przez instytucje macierzyste itp
e) redakcja oświadcza, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą dokumentowane.

2. Sposób recenzowania artykułów:
2.1. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2.2. Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
2.3. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
2.4. Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
2.5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
2.6. Formularz recenzencki (do pobrania)

formularz recenzencki INTERDISCIPLIANRY STUDIES IN MUSICOLOGY

3. Zezwolenia: Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie pozwolenia od właścicieli praw autorskich do odtwarzania wszelkich ilustracji, tabel, liczb, idługich cytatów, wcześniej publikowanych gdzie indziej.
4. Wszystkie zgłoszenia powinny zawierać w tekście krótki styl cytowania wraz z pełną listą bibliograficzną źródeł cytowanych na końcu artykułu, zgodnie z wytycznymi APA 6th edition (https://apastyle.apa.org/).
5. Optymalna długość artykułu (wraz z przypisami) powinna mieścić się w przedziale 6000 – 7000 słów, a długość sprawozdań i recenzji w przedziale 1500 – 3000 słów.
6. Teksty powinny być dostarczone do redakcji w postaci elektronicznej w formacie Microsoft Word i pdf. Wszelkie obrazy, grafiki, tabele i przykłady nutowe powinny być ponumerowane zgodnie z ich kolejnością pojawienia się w tekście i dostarczone w osobnych plikach. Jednocześnie, w tekście głównym powinny znaleźć się ich opisy w miejscach ich wystąpienia. Miejsca te powinny być ponumerowane zgodnie z numeracją danych obrazów, grafik, tabel i przykładów nutowych.
7. Pierwsza strona powinna zawierać tytuł, pełne imiona i nazwiska autorów oraz ich adresy kontaktowe (adres pocztowy i e-mailowy) wraz z afiliacją. Strona druga powinna zawierać tytuł (bez nazwisk autorów), abstrakt 200 do 300 słów oraz do 10 słów kluczowych. Wszystkie ponumerowane strony powinny być napisane czcionką 12 z odstępem 1,5.
8. Formatowanie powinno być ograniczone do minimum. Dopuszcza się użycie italików i wytłuszczeń.
a) italiki powinny być stosowane w tekście głównym w przypadkach:
– zwrotów obcojęzycznych,
– tytułów książek, gazet i periodyków, ale nie tytułów artykułów, które powinny być ujęte w pojedynczym cudzysłowie,
– dla podkreślenia znaczących sformułowań
b) tytuły w innych językach niż angielski powinny być przetłumaczone na język angielski a tłumaczenie umieszczone w nawiasie kwadratowym za oryginalnym tytułem.
c) cytaty:
– krótkie cytaty (nie więcej niż 30 słów) powinny być umieszczone w tekście głównym i ujęte w pojedynczy cudzysłów,
– dłuższe cytaty (więcej niż 30 słów) powinny być napisane czcionką o rozmiarze 10 i wyodrębnione z tekstu głównego za pomocą dwustronnych wcięć akapitowych,
– wszelkie dopowiedzi odautorskie w obrębie cytatów powinny być ujęte w nawiasie kwadratowym, a pominięte fragmenty z cytatów zaznaczone trzema kropkami w nawisie kwadratowym,
– cytaty powinny być napisane w oryginalnym języku w tekście głównym, a ich tłumaczenia na język angielski umieszczone w przypisach dolnych.