Praca dyplomowa licencjacka/magisterska

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ
1. Przygotowywanie i złożenie pracy licencjackiej oraz przeprowadzenie egzaminu licencjackiego w Instytucie Muzykologii UAM odbywa się na zasadach przewidzianych Regulaminem Studiów UAM.
2. Pracę licencjacką student przygotowuje w ramach obowiązkowego seminarium licencjackiego na III roku studiów pierwszego stopnia w wymiarze 30 godzin (obowiązkowym przygotowaniem do podjęcia pracy licencjackiej jest zaliczone Proseminarium na III roku studiów pierwszego stopnia w wymiarze 30 godzin).
3. Praca licencjacka przygotowywana jest pod kierunkiem samodzielnego pracownika nauki (profesora lub doktora habilitowanego) lub pracownika naukowego posiadającego stopień doktora od co najmniej 5 lat.
4. Liczba studentów na seminarium licencjackim nie powinna przekraczać 5 osób.
5. Temat i treść pracy powinna być zgodna z kierunkiem studiów.
6. Temat pracy musi zostać uzgodniony z promotorem i zatwierdzony przez Radę Instytutu Muzykologii UAM (najpóźniej do końca pierwszego semestru).
7. Wszelkie zmiany tematu pracy i promotora wymagają akceptacji Rady Instytutu Muzykologii UAM.
8. Student powinien regularnie referować postępy swojej pracy na seminarium.
9. Praca licencjacka powinna liczyć od 30 do 60 stron standardowych (30 wersów na stronie, 60 znaków w wersie).
10. Praca licencjacka powinna mieć postać rozprawy naukowej i zawierać przejrzystą analizę wybranego tematu; jej konstrukcja i struktura powinna być taka, jak pracy magisterskiej.
11. Praca licencjacka może mieć charakter odtwórczy i opierać się tylko na literaturze przedmiotu (praca o charakterze sprawozdawczym czy przeglądowym); możliwe jest jednak także wykorzystanie źródeł właściwych dla podjętego zagadnienia, co powinno podnosić ocenę pracy.
12. Praca powinna dowodzić, iż student posiadł zdolność dokonania samodzielnej i krytycznej analizy zebranego materiału oraz poprawnego przedstawienia jej wyników w formie pisemnej.

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY MAGISTERSKIEJ
1. Przygotowywanie i złożenie pracy magisterskiej oraz przeprowadzenie egzaminu magisterskiego w Instytucie Muzykologii UAM odbywa się na zasadach przewidzianych Regulaminem Studiów UAM.
2. Pracę magisterską student przygotowuje w ramach obowiązkowego seminarium magisterskiego na II roku w wymiarze 60 godzin (łącznie w trakcie dwóch semestrów). Seminarium magisterskie poprzedza obowiązkowe seminarium na I roku studiów magisterskich w wymiarze 60 godzin (łącznie w trakcie dwóch semestrów).
3. Praca magisterska przygotowywana jest wyłącznie pod kierunkiem samodzielnego pracownika nauki (profesora lub doktora habilitowanego).
4. Liczba studentów na seminarium magisterskim nie powinna przekraczać 4 osób.
5. Temat i treść pracy powinna być zgodna z kierunkiem studiów.
6. Temat pracy musi zostać uzgodniony z promotorem i zatwierdzony przez Radę Instytutu Muzykologii UAM (najpóźniej do końca pierwszego semestru II roku studiów).
7. Wszelkie zmiany tematu pracy i promotora wymagają akceptacji Rady Instytutu Muzykologii UAM.
8. Student powinien regularnie referować postępy swojej pracy na seminarium.
9. Praca magisterska powinna liczyć od 70 do 200 stron standardowych, nie licząc aneksów (30 wersów na stronie, 60 znaków w wersie).
10. Praca magisterska nie może stanowić prostej kontynuacji pracy licencjackiej (nie może być jej poszerzeniem czy uzupełnieniem).
11. Praca magisterska nie może być kompilacją; musi być pracą oryginalną, mieć charakter twórczy, powinna być oparta nie tylko na literaturze przedmiotu, ale i na źródłach.
12. Głównym celem pracy magisterskiej jest nabycie umiejętności prowadzenia pracy badawczej oraz prezentacji wyników badań własnych w formie rozprawy naukowej; magistrant powinien wykazać się umiejętnością właściwego doboru literatury przedmiotu i źródeł oraz opanowaniem, w stopniu zadowalającym, warsztatu naukowego muzykologa.
13. W pracy magisterskiej powinien zostać wyraźnie sformułowany problem oraz, wysnute na podstawie przeprowadzonej analizy, wnioski, praca powinna mieć przejrzystą strukturę, problem badawczy powinien zostać osadzony w cytowanej literaturze przedmiotu, widoczne powinno być również zastosowanie określonej metody badawczej.