Struktura

DYREKTOR INSTYTUTU MUZYKOLOGII
dr hab. Piotr Podlipniak, prof. UAM
nr telefonu: 61 829 14 03
pokój 2.64
e-mail: podlip@poczta.onet.pl

BIURO OBSŁUGI WYDZIAŁU
Iwona Dębska
nr telefonu: 61 829 14 00
pokój 2.67
e-mail: muzykolo@amu.edu.pl