1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 22 czerwca 2023 r.

NOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

Opis kierunku

Studia muzykologiczne II stopnia skomponowane są z niewielkiej liczby zajęć obowiązkowych oraz z fakultatywnych ścieżek kształcenia (antropologicznej, studiów nad muzyką popularną, dziennikarstwa i rynku muzycznego, kognitywnej, analityczno-teoretycznej, operologicznej, historycznej), w ramach których studenci zapoznają się z najnowszymi trendami badawczymi z zakresu takich subdyscyplin muzykologii jak historia kultury muzycznej, analiza i teoria muzyki, nauka o pozyskiwaniu informacji muzycznej (Music Information Retrieval – MIR), etnomuzykologia i antropologia muzyki, dziennikarstwo muzyczne, operologia, psychologia muzyki, biomuzykologia, kognitywistyka muzyczna, estetyka i neuroestetyka muzyki. Ponadto studenci mają możliwość zrealizowania dwóch specjalności: operologicznej i nauczycielskiej. Studenci, którzy wybrali specjalność nauczycielską na I stopniu studiów muzykologicznych i kontynuują ją na studiach II stopnia, uzyskują uprawnienia nauczycielskie.

Wybrane przedmioty

Projekty badawcze w muzykologii

Szyfry znaczeniowe muzyki

Muzykologia w świecie cyfrowym

Menadżer kultury

Nowe narracje historyczne w muzykologii

Lokalność i globalność w muzyce

Biomuzykologia

Krytyka operowa

Kompetencje absolwenta

Pogłębiona wiedza o muzyce artystycznej, popularnej i tradycyjnej.

Umiejętność analizy i interpretacji zjawisk muzycznych z różnych perspektyw badawczych, a zwłaszcza: antropologicznej, estetycznej, socjologicznej, historycznej, psychologicznej, kognitywnej i muzykologii cyfrowej.

Umiejętność kompetentnego, precyzyjnego oraz logicznego wypowiadania się na tematy dotyczące zagadnień muzycznych.

Przygotowanie do realizacji zadań badawczych, dotyczących muzyki oraz zjawisk z pogranicza sztuk –muzyki, literatury, filmu, teatru i sztuk pięknych.

Przygotowanie do pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej i organizacją życia muzycznego lub pracy w zawodzie nauczyciela.

Znajomość terminologii muzycznej w języku angielskim.

Perspektywy zawodowe

Pracownik instytucji kultury (filharmonie, opery, teatry muzyczne, domy kultury itp.)

Pracownik agencji koncertowych i artystycznych

Krytyk lub dziennikarz muzyczny

Nauczyciel przedmiotów muzycznych

Konferansjer muzyczny

Badacz muzyki

Bibliotekarz muzyczny

Edytor muzyczny

Menadżer muzyczny