default-logo

Nieobecności

Od 7 do 10 XII 2021 nie będą się odbywać zajęcia z dr Łukaszem Smoluchem.

Od 1 do 18 XII 2021 nie będą się odbywać zajęcia z dr Weroniką Nowak.

Od 6 do 10 XII 2021 nie będą się odbywać zajęcia z prof. dr hab. Magdaleną Walter-Mazur.

Festiwal Nauki i Sztuki – program wydarzeń na Wydziale Nauk o Sztuce, 15 listopada 2021

Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, sala 2.124

godz. 14.00, dr Mariusz Urban – Barokowe temperacje – w świecie kolorowej muzyki

godz. 15.30, prof. Marcin Gmys – Chopin. Muzyka jako autobiografia?

godz. 17.00, prof. Ryszard Daniel Golianek – Kwadratura operowej tradycji, czyli jak poradzić sobie bez kastratów

Collegium Novum, Al. Niepodległości 4, sala 401 A

godz. 10.30, prof. Piotr Korduba – Centrum Kultury Zamek/Zamek Cesarski: gmach, w którym przejrzały się XX-wieczne dzieje Europy

godz. 16.30, prof. Michał Haake – „Melancholia” Jacka Malczewskiego

 

Wydział Nauk o Sztuce

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista

w Laboratorium do badań muzyki, mowy i gestu

1 etat – szczegóły w załączniku.

1/2 etatu – szczegóły w załączniku.

1/2 etatu – szczegóły w załączniku.

KOMUNIKAT DZIEKANA: Zasady funkcjonowania zajęć dydaktycznych Collegium Historicum UAM

w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zgodnie z zasadami postępowania w semestrze zimowym przekazanymi 7 września b.r. przez JM Rektor UAM w Poznaniu prof. Bogumiłę Kaniewską oraz zarządzeniem nr 139/2020/2021 Rektora UAM z dnia 20 sierpnia b.r. wprowadzam następujące zasady funkcjonowania zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii UAM w Poznaniu.

 1. Wykłady dla grup powyżej 30 osób odbywają się w formie zdalnej za pomocą platformy MS Teams.
 2. Pozostałe zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej.
 3. Przy wejściu do budynku Collegium Historicum należy poddać się pomiarowi temperatury, zdezynfekować dłonie i zakryć usta oraz nos maseczką ochronną. W wyjątkowych wypadkach maseczki można pobrać w portierni budynku.

Zasady obowiązujące studentki i studentów

 1. W wypadku zakażenia SARS-CoV-2 należy bezzwłocznie zawiadomić o tym Biuro Obsługi Studentów.
 2. Pobyt w Collegium Historicum należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 3. Podczas pobytu w Collegium Historicum – na korytarzach, w bibliotece i w salach zajęciowych należy nosić maseczki ochronne. W wyjątkowych wypadkach maseczki można pobrać w portierni budynku. Osoby nieużywające maseczek nie mogą uczestniczyć w zajęciach i przebywać w Collegium Historicum. Powyższe zasady nie obejmują osób z potwierdzonymi lekarskim zaświadczeniem przeciwskazaniami do noszenia maseczek.
 4. Okrycia wierzchnie oraz większe torby, plecaki i walizki należy pozostawić w szatni.
 5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby bez objawów chorobowych (gorączka powyżej 38oC, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie) i nieobjęte kwarantanną lub izolacją domową.
 6. Przed wejściem do sali zajęciowej należy zdezynfekować dłonie.
 7. Studentki i studenci mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w maseczkach ochronnych. Osoby nieużywające maseczek będą proszone o opuszczenie sali zajęciowej i budynku Collegium Historicum (zob. pkt. 3). Powyższe zasady nie obejmują osób z potwierdzonymi lekarskim zaświadczeniem przeciwskazaniami do noszenia maseczek.
 8. Jeśli liczba studentów w grupie zajęciowej i wielkość sali pozwalają na zachowanie dystansu minimum 1,5 metra między osobami, dopuszczalne jest zdjęcie maseczek o ile prowadzący zajęcia wyrazi na to zgodę. W wypadku konieczności zmniejszenia tego dystansu, należy założyć maseczkę.
 9. Jeśli podczas pobytu w Collegium Historicum, a szczególnie w sali zajęciowej, nastąpi pogorszenie stanu zdrowia, należy udać się samodzielnie lub w towarzystwie prowadzącego/ej zajęcia do sali izolacyjnej znajdującej się w pomieszczeniach Biblioteki Collegium Historicum.

Zasady obowiązujące pracowniczki i pracowników

 1. W wypadku zakażenia SARS-CoV-2 należy bezzwłocznie zawiadomić o tym Biuro Obsługi Wydziału.
 2. Pobyt w Collegium Historicum należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 3. Maseczki ochronne należy nosić podczas pobytu w Collegium Historicum w przestrzeniach wspólnych (korytarze, klatki schodowe, itp.) oraz podczas kontaktu ze studentami i doktorantami a także innymi pracownikami. Osoby nieużywające w tych przypadkach maseczek muszą przedstawić w Biurze Obsługi Wydziału zaświadczenie lekarskie potwierdzające przeciwskazania do noszenia maseczek. Maseczki można zdjąć w salach zajęciowych oraz gabinetach wyłącznie jeśli zachowany zostanie dystans 1,5 metra między osobami. W wyjątkowych wypadkach maseczki można pobrać w portierni budynku.
 4. Zdjęcie maseczki przez prowadzącą/prowadzącego zajęcia dopuszczalne jest tylko w wypadku zachowania dystansu 1,5 metra do innych osób. W wypadku konieczności zmniejszenia dystansu należy założyć maseczkę ochronną.
 5. Studentki i studenci mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w maseczkach ochronnych. Osoby nieużywające maseczek należy prosić o opuszczenie sali zajęciowej i budynku Collegium Historicum. Powyższe zasady nie obejmują osób z potwierdzonymi lekarskim zaświadczeniem przeciwskazaniami do noszenia maseczek.
 6. Jeśli liczba studentek i studentów w grupie zajęciowej oraz wielkość sali pozwalają na zachowanie dystansu minimum 1,5 metra między wszystkimi osobami przebywającymi w sali, prowadzący może zezwolić na zdjęcie maseczek przez uczestników zajęć. W wypadku konieczności zmniejszenia tego dystansu, należy założyć maseczkę.
 7. Prowadzący powinni systematycznie informować uczestników zajęć o konieczności rezygnacji z udziału w zajęciach osób, które dostrzegą u siebie objawy chorobowe (gorączka powyżej 38oC, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie) i nieobjętych kwarantanną lub izolacją domową.
 8. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni mogą prowadzić zajęcia wyłącznie, jeśli nie występują u nich objawy chorobowe (gorączka powyżej 38oC, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie) oraz nie są objęci kwarantanną lub izolacją domową.
 9. Prowadzący zajęcia powinni na początku cyklu zajęć poinformować studentki i studentów o zasadach funkcjonowania w budynku i podczas zajęć, zaprezentować zasady przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu) oraz wskazać, gdzie znajduje się sala izolacyjna.
 10. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć na zajęcia odpowiednio wcześniej w celu otwarcia okien w sali i jej wywietrzenia. Sale winny być wietrzone nie rzadziej niż co 1,5 godz. w trakcie trwania zajęć. Jeśli aura na to zezwala, zaleca się prowadzenie zajęć przy uchylonych oknach.
 11. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sporządzania listy obecności osób uczestniczących w zajęciach stacjonarnych. Konieczność sporządzania listy obecności dotyczy także zajęć, w których obecność nie jest obowiązkowa. Lista obecności powinna zawierać datę i godzinę odbywania zajęć oraz numer sali.
 12. Jeśli prowadzący dostrzeże u studentki lub studenta objawy chorobowe, powinien natychmiast zwolnić ją/go z zajęć i poprosić o udanie się do lekarza. W wypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia osoby uczestniczącej w zajęciach, należy odprowadzić ją do Sali izolacyjnej znajdującej się w Bibliotece Collegium Historicum, wezwać pogotowie ratunkowe oraz powiadomić dziekana wydziału.
 13. W wypadku dostrzeżenia u siebie objawów chorobowych należy zaprzestać prowadzenia zajęć i powiadomić o tym dziekana.

prof. UAM dr hab. Michał Mencfel
Dziekan Wydziału Nauk o Sztuce		

Zasady korzystania z Biblioteki Collegium Historicum w czasie epidemii

Wszelkie informacje są dostępne bezpośrednio na stronie Biblioteki Collegium Historicum

WYPOŻYCZALNIA Biblioteki Wydziału Historycznego UAM, Sekcji Historii Sztuki w czasie przeprowadzanego remontu jest czynna w sali 402 Bloku A Collegium Novum, w pierwszej połowie października – od 5. do 16. października, od poniedziałku do piątku w godzinach 1015

Baza Grove Music Online

Mamy dostęp  do bazy Grove Music Online (część pakietu Oxford Music Online), będącą obecnie największą, aktualizowaną na bieżąco i dostępną elektronicznie naukową encyklopedią muzyczną na świecie. Na jej zawartość składają się ostatnie wersje drukowane następujących edycji :

 • The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition (29 volumes, 2001)
 • The New Grove Dictionary of Jazz, 2nd edition (3 volumes, 2002)
 • The New Grove Dictionary of Opera (4 volumes, 1992)
 • The Norton Grove Dictionary of Women Composers (1 volume, 1994)
 • The Grove Dictionary of American Music, 2nd edition (8 volumes, 2013)
 • The Grove Dictionary of Musical Instruments, 2nd edition (5 volumes, 2014)

Poniżej link, z którego możecie Państwo korzystać z tego zasobu – proszę pamiętać, że jest on dostępny dla 3 jednoczesnych użytkowników. Warunkiem dostępu jest posiadanie  aktualnego, prolongowanego na rok 2018/19 konta bibliotecznego (BU blokuje dostęp w przypadku jego nieposiadania).

http://han.amu.edu.pl/han/grove-music/